Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat-Birden fazla tutuklama müzekkeresi olup olmadığı-Tazminat miktarı

25.4.2021 10:23:52

12. Ceza Dairesi         2019/11675 E.  ,  2021/565 K.


Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Dava : Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

Hüküm : Davacının tazminat talebinin kısmen kabülü ile 15.799,54 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın gözaltına alınma tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine


Davacının tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı tarafından katılma yolu ile temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Gerekçeli karar başlığında "19/08/2014" olan dava tarihinin "06/06/2018" olarak yazılması, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım yanlışlığı, olarak kabul edilmiştir.

Tazminat talebinin dayanağı olan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/29 Esas – 2014/2 Karar sayılı ceza dosyası kapsamında, davacının Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 01.09.2011-18.06.2013 tarihleri arasında 656 gün gözaltında ve tutuklu kaldığı, yapılan yargılama sonunda beraatine hükmedildiği, beraat hükmünün 17.01.2014 tarihinde kesinleştiği, tutuklama tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5271 sayılı CMK'nın 142. maddesinde öngörülen süre içinde yetkili ve görevli mahkemeye davanın açıldığı ve kanunda öngörülen yasal şartların oluştuğu anlaşılmakla;

Davacının 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminatın gözaltına alınma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödenmesi talebine ilişkin söz konusu davada, yerel mahkemece Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan kovuşturmanın ertelenmesi kararı verildiği ve bu kişilerin tazminat isteyemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmesi üzerine dairemizce yapılan incelemede davacının, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Propagandası Yapmak, Kamu Hizmetine Tahsisli Mallara Zarar Vermek, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama suçlarından tutuklandığı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan beraat, Örgüt Propagandası Yapmak suçundan ise 6352 sayılı Kanunun geçici 1/1-b. maddesi gereğince kovuşturmanın ertelenmesi kararı verildiği dikkate alındığında, davacı hakkında tutuklanmasına neden olan diğer suçlardan dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya soruşturma ya da yargılama sırasında tefrik kararı verilip verilmediği, kamu davası açılıp açılmadığı, davacı hakkında, üzerine atılı suçlardan tek tutuklama müzekkeresi mi yoksa her suç için ayrı tutuklama müzekkeresi mi düzenlendiği, tutuklama müzekkerelerinin infaz edilip edilmediği, infaz edilen sürenin davacının diğer bir hükümlülüğünden mahsup edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği gerekçeleriyle hükmün bozulması üzerine yerel mahkemece duruşma açılıp, 15.799,54 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminatın gözaltına alınma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmedilmiş olup;

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre davalı vekilinin, zararın ispat edilemediğine, reddedilen miktar üzerinden davalı lehine vekalet ücreti hükmedilmesi gerektiğine ilişkin, davacı vekilinin, manevi tazminat miktarının az olduğuna ve sair nedenlere ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Davacının gözaltında ve tutuklu kaldığı süreye ilişkin olarak 16 yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücret miktarları üzerinden hesaplama yapılarak 15.588,2 TL’nin maddi tazminat olarak davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken, hatalı hesaplama yapılarak belirlenen miktarın hükme esas alınması suretiyle maddi tazminatın fazla tayini,

Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hüküm fıkrasında davacı lehine hükmolunan maddi tazminat miktarının ''15.588,2'' TL'ye ve buna göre değişen toplam tazminat miktarı da dikkate alınarak vekalet ücreti miktarının da ''4.264,7'' TL'ye indirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 25.01.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.