İhalenin feshi-eklentilerin kıymete dahil edilmediği iddiası-İhale bedelinin eklentileri de kapsaması -emsal karar

8.5.2021 14:10:10

12. Hukuk Dairesi         2020/6578 E.  ,  2020/8903 K.


MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlu, icra mahkemesine başvurusunda, diğer fesih nedenleri ile birlikte taşınmazın eklentilerinin muhammen bedelin tespitinde hesaba dahil edilmediği ve teferruat miktar ve bedellerinin satış ilanında da belirtilmediği iddiasıyla ihalenin feshi talebinde bulunduğu, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür.

Somut olayda; Tapu kaydında taşınmazın 50 adet eklentisi olduğu, borçlunun itirazı üzerine mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda eklentilerin hesaplamaya dahil edilmediği görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesinin bu eksikliği tespit ederek satışa esas alınan değerle ihale yapılamayacağı yolundaki değerlendirmesi doğru olmakla beraber bu husus doğrudan ihalenin feshini gerektirmeyip mahkemece yeniden usulüne uygun icra müdürlüğünce yapılan kıymet takdiri tarihi itibarıyle kıymet takdiri yaptırılarak bulunan değerin ihale bedelinin üzerinde olması halinde ihalenin feshine, muhammen bedel kadar ya da altında olması halinde ise şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesinin 02.07.2020 tarih ve 2019/3193 E.- 2020/1362 K. sayılı İstinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve Kahramankazan İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.10.2018 tarih ve 2018/32E.-2018/65K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine 20/10/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.