Nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması-Usule ilişkin emsal karar

8.5.2021 19:27:45

15. Ceza Dairesi         2017/35655 E.  ,  2018/2653 K.


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

HÜKÜM : TCK'nun 158/1-f, 62, 52/2, 53, 58 maddeleri gereğince mahkumiyet

TCK'nun 245/1, 62, 52/2, 53, 58 maddeleri gereğince mahkumiyet


Nitelikli dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın...'ın e posta adresinin ve facebook hesabının şifresini kırması, ardından da şifreyi değiştirmesi şeklindeki eyleminden dolayı TCK'nın 244/2 maddesinde düzenlenen bilişim sistemindeki verileri bozma yoketme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme suçundan zamanaşımı süresi içinde dava açılması mümkün görülmüştür.

Sanığın olay tarihinde annesi adına kayıtlı ancak kendisinin kullandığı cep telefonu hattı ile internete girmek suretiyle tanık olarak dinlenen...'ın e posta ve facebook hesaplarının şifresini kırıp, ardından şifreleri değiştirerek arkadaş listesinde kayıtlı bulunan katılan ...'den ödeme yapması gerektiğini söyleyerek kredi kartı numarasını istediği, katılanın da kart numarasını verdiği, sanığın bu kart ile internetten 1.335 TL tutarında harcama yaparak bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarını işlediğinin iddia olunduğu olayda;

1- Sanığın savunmasının alınması için talimat yazılan Amasya Ağır Ceza Mahkemesince sanığın savunmasının naip hakim tarafından alınarak savunma hakkının kısıtlanması,

Kabule göre de;

2- Sanık hakkında TCK'nın 245/1 maddesi gereğince kamu davası açıldığı, sanığın eyleminin TCK'nın 158/1-f maddesini oluşturucağından bahisle ağır ceza mahkemesine görevsizlik kararı verildiği, sanığın eyleminin sadece TCK'nın 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin mahkemece her iki suçtan yargılama yapılarak mahkumiyet hükmü kurulması,

3- Haksız menfaat miktarının 1.335 TL olması karşısında, kurulan hükümde; 5237 sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (i) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, temel gün ceza miktarının 5 gün olarak belirlenmesi neticesinde eksik ceza tayini,

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanun'un 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkın gözetilmesine, 17/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.