Kamulaştırmasız el atılan tarım arazisinde bedel tespiti - Komşu parselden farklı olarak daha düşük değer takdirinin bozma edeni olacağı

8.5.2021 20:53:05

5. Hukuk Dairesi         2019/4159 E.  ,  2020/8341 K.


MAHKEMESİ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk DairesiTaraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı taraf vekillerinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/333 E. - 2018/183 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı; taraf vekillerince yapılan istinaf başvurusunun ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince ecrimsil talebi bakımından miktar itibariyle kesin olduğundan reddine, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat talebi yönünden ise davalı idare vekilinin istinaf başvuru talebinin HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiş olup,hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.Aşağıda açıklanan gerekçelerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin esastan ret kararı kaldırıldıktan sonra ...4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/333 Esas - 2018/183 Karar sayılı kararının incelenmesinde;Dosyadaki delil ve belgelere göre davalı idare vekilinin tüm, davacılar vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;Dairemizce aynı gün incelenen ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/146 Esas ve 2018/213 Karar sayılı dosyasında dava konusu ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi 1327 parsel sayılı taşınmazın komşu parseli olan ... Mahallesi 1326 parsel sayılı taşınmaza 2015 değerlendirme tarihi itibariyle arazi olarak iki yılda dört ürün (1. yıl domates ve taze fasulye, 2. yıl biber ve kabak) münavebesi uygulanarak 213,38-TL/m2 ve Dairemizin 2019/3014 Esas-2020/5626 Karar

sayılı ilamı ile onanan ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin 2018/4 Esas ve 2018/1275 Karar sayılı dosyasında ... Mahallesi 1349 parsele aynı değerlendirme tarihi itibariyle arazi olarak iki yılda dört ürün(1. yıl domates ve taze fasulye, 2. yıl biber ve kabak) münavebesi uygulanarak 213,50-TL/m2 olarak belirlendiği ve bu bedellerin Dairemizce de uygun bulunduğu gözetildiğinde iki yılda 4 ürün münavebesi uygulanarak karar verilmesi gerekirken gerekçesi gösterilmeden dava konusu taşınmazın m2'sine dava tarihi olan 2014 tarihi itibariyle arazi olarak üç yılda dört ürün (1.yıl domates, 2. yıl biber, 3. yıl Taze Fasulye ve kabak)münavebesi uygulanarak 134,69-TL/m2 birim fiyatı belirleyen bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Davacılar vekilinin temyiz isteminin kabulü ile ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/333 Esas - 2018/183 Karar sayılı hükmünün HMK'nun 371.maddesi uyarınca BOZULMASINA, HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davacılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 07/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.