Parselden ikinci defa düzenleme ortaklık payı alınmasının kamulaştırmasız el atma niteliğinde olduğu

8.5.2021 20:55:13

5. Hukuk Dairesi         2020/4554 E.  ,  2020/7684 K.MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

2-Hazine Vek.Av. ...


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacılar vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesinin istinaf isteminin esastan reddine dair kararı ile birlikte... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/143 E. - 2017/301 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince davanın reddine ilişkin olarak verilen karara karşı, davacılar vekilince yapılan istinaf başvurusunun, ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince HMK’nun 353/1-b-1 uyarınca esastan reddine ilişkin hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

Aşağıda açıklanan gerekçelerle ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan ret kararı kaldırıldıktan sonra... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/143 Esas 2017/301 Karar sayılı kararının incelenmesinde;

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, 2000 yılında yapılan imar uygulaması ile %4,79 oranında düzenleme ortaklık payı kesilerek 1215 ada 4 parsel olan dava konusu taşınmazın 1977 yılında da imar uygulaması gördüğü anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18/6 maddesine göre "Herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınamaz" hükmü karşısında ikinci defa düzenleme ortaklık payı alınmasının kamulaştırmasız el atma niteliğinde olduğu kabul edilip işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi,

Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle HMK 371 md gereği BOZULMASINA, kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 30/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.