Kamulaştırmasız el atma davası sırasında ilgili taşınmazın bulunduğu bölgede kadastro çalışmaların başlaması

8.5.2021 20:57:05

5. Hukuk Dairesi         2020/3987 E.  ,  2020/7673 K.MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına karşı davalı idare vekilinin istinaf başvurusu üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesinin 5. Hukuk Dairesince istinaf isteminin kabulü ile HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilmesine dair yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin ve ecrimisil bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat talebinin kabulüne ilişkin olarak verilen karara karşı, davalı idare vekilince yapılan istinaf başvuru talebinin harç yönünden ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesince kabulü ile 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmesine ilişkin hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki delil ve belgelere göre davalı idare vekilinin sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;

1-Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi uyarınca yenileme çalışmaları yapıldığı ve tapuya tescil edildiği anlaşılmakla; idarenin el attığı alan değişebileceğinden, taşınmazın yenileme çalışmaları sonucu oluşan yeni tapu kayıtları ve kadastro krokileri dosyaya getirtilip, yeniden keşif yapılarak tespit edilen yeni yüzölçümüne göre el atılan alana ilişkin koordinatları gösterir ek rapor alınması gerektiği gibi,

Kabule göre ise;

2-2015 yılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi verileri dosya arasına alınarak raporu denetlenmek suretiyle sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

3-Özel bütçeli idareler kapsamına alınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 492 sayılı Harçlar Yasasının 13/J maddesi hükmünden kaynaklanan yargı harçlarından muafiyetinin ortadan kalktığı gözetilerek harç alınmasına karar verilmesi gerekirken, davalı idarenin harçtan muaf olduğu belirtilerek harç alınmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE, 30/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.