Helikopter kazası sonucu destekten yoksun kalma tazminatı-Dava öncesi verilen ibranamede gabin savunması

8.5.2021 22:15:21

11. Hukuk Dairesi         2017/874 E.  ,  2018/6556 K.


MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 13/04/2015 tarih ve 2014/314-2015/259 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, 18/06/2009 tarihinde orman yangını söndürme helikopterinin düşmesi sonucu helikopterde bulunan davacının desteği ...'in vefat ettiğini, kaza sonucu ceza davası açıldığını, helikopterin sigortacısının davalılardan ... Sigorta A.Ş. olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faiz ile müştereken ve müteselsilen tahsilini, 100.000,00 TL manevi tazminatın ise ... Sigorta A.Ş. haricindeki davalılardan olay tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... İşletmesi A.Ş. vekili, husumet, zamanaşımı, görev ve yetki itirazında bulunmuş, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına havadan müdahale etmek amacıyla yapılan helikopter hizmet alım ihalesinin "... İş Ortaklığı" tarafından üstlenildiğini, müvekkilinin ortak ve işleten konumunda olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... Elektronik San. ve Tic. A.Ş. vekili, destekten yoksun kalma ve manevi tazminat kalemleri için sigorta şirketince ödeme yapıldığını, müvekkilini sorumluluktan kurtardığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar vekili, davacı tarafın tam ve kesin olarak tarafları ibra ettiğini savunmuş, görev ve yetki itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı ...'in vefat eden Ali Ekin'in eşi olduğu, 145.000 USD alacak ve tazminat miktarı konusunda anlaşmak sureti ile davalıları ve sorumlu olabilecek tüm kişi ve kuruluşları tüm haklarını almak sureti ile koşulsuz ve geri dönülemeyecek şekilde ibra ettiği, ibranamede kararlaştırılan ödemenin banka hesabı ve çek verilmek sureti ile davacıya yapıldığı, ibranın borcu sona erdiren sebeplerden olduğu, ibranın hem maddi hem de manevi zararları karşılayacak şekilde yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, desten yoksun kalma tazminatına ilişkin olup mahkemece, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden dava dışı ...'in eşi olan davacının 08.10.2010 tarihli ibraname ile davalıları açık ve koşulsuz olarak ibra ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, taraflar arasında düzenlenen ibraname uyarınca davacının 85.000 USD karşılığı davalıları ibra ettiği ve bu tutarın davacıya ödendiği anlaşılmaktaysa da, davacı tarafça yapılan ödeme ile uğranılan zarar arasında açık oransızlık olduğu ileri sürülmüş olup, mahkemece bu konuda herhangi bir değerlendirme ve inceleme yapılmamıştır. Bu durumda, mahkemece gerektiğinde bilirkişi heyetinden rapor alınarak davacının uğradığı zararının tespiti, gabinin unsurlarının oluşup oluşmadığı ve bu doğrultuda ibranamenin doğuracağı sonuç değerlendirilerek bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 22/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.