Yetkiye itiraz halinde gönderme talebinin süresinde olup olmadığı resen gözetilir

14.9.2021 16:38:10

12. Hukuk Dairesi         2020/3119 E.  ,  2021/6898 K.


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte; borçlunun, kambiyo vasfına ilişkin şikayeti ile beraber sair itiraz sebeplerini ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce; istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, yerine şikayetin reddine hükmedildiği, kararın borçlu yanca temyiz edildiği görülmektedir.

İİK'nun 50. maddesi göndermesi ile icra takipleri hakkında da uygulanması gereken, HMK'nun 20. maddesi gereğince; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Aynı kural, takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda; alacaklı tarafından 07.6.2016 tarihinde ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2016/19631 E. sayılı takip dosyasında borçlu aleyhine başlatılan takipte, borçlunun süresinde yetki itirazında bulunması üzerine, ... 18. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 22.6.2017 tarih ve 2016/512 E. - 2017/483 K. sayılı kararıyla yetki itirazının kabulüne, dosyanın yetkili olan ... İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği ve söz konusu kararın taraflarca istinaf edilmemesi üzerine 11.7.2017 tarihinde kesinleştiği, alacaklı vekili tarafından HMK'nun 20. maddesinde öngörülen iki haftalık yasal süre geçtikten sonra, 12.10.2018 tarihinde dosyanın yetkili ... İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesinin talep edildiği ve icra müdürlüğünce dosyanın gönderilmesine karar verildiği, bu tarih itibari ile başvurunun yukarıda açıklanan yasa maddesinde öngörülen iki haftalık kesin süre içerisinde olmadığı görülmüştür. Yetkili ... 5. İcra Müdürlüğü’nün 2018/20030 E. sayılı dosyasında icra müdürlüğü’nce verilen 01.11.2018 tarihli tensip kararından da, alacaklının icra dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesi talebinin süresinde olmadığı anlaşılmaktadır.

HMK'nun 20. maddesi hükmünün kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle kararın alacaklı vekilince temyiz edilmesi halinde dahi aleyhe bozma ilkesi nazara alınamaz (Hukuk Genel Kurulu’nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433 sayılı kararında benimsendiği gibi).

O halde, Bölge Adliye Mahkemesi’nce; kamu düzeni ile ilgili olan HMK'nun 20. maddesi uyarınca re’sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 15.01.2020 tarih ve 2019/1622 E. - 2020/25 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlunun esasa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 24/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi