Ayrıntılı istinaf dilekçesinin 10 gün içinde sunulması mecburiyeti

27.9.2021 17:34:02

12. Hukuk Dairesi         2021/1636 E.  ,  2021/7113 K.


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda; zamanaşımı itirazında bulunarak icranın geri bırakılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulüne, takip dosyasının geri bırakılmasına karar verildiği, karara karşı alacaklı vekilince istinaf yoluna başvurulduğu Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun kabulüne, kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verildiği görülmektedir.

02.03.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanunun 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 363/1. maddesine göre, istinaf yoluna başvuru süresi, ilk derece mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren on gündür.

Somut olayda; 15/09/2020 tarihinde tefhim edilen karara karşı yasal sürede verilmiş 25/09/2020 tarihli süre tutum dilekçesinin olduğu, gerekçeli kararın 10/10/2020 tarihinde tebliğ edildiği ayrıntılı istinaf dilekçesinin 16/11/2020 tarihinde ibraz edildiği, 10 günlük süreden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi sunulduğu anlaşılmıştır.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, süre tutum dilekçesi süresinde sunulduğundan, ayrıntılı istinaf dilekçesi süresinde ibraz edilmediğinden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352. ve 355. maddeleri uyarınca kamu düzeni ile sınırlı olmak üzere istinaf isteminin incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin 23/12/2020 tarihli, 2020/1030 E. - 1040 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.