Yargılananın yenilenmesi talebinin incelemeye değer olup olmadığına talebe konu karara katılan hakimin bakamayacağı

2.2.2022 15:47:01

5. Ceza Dairesi         2021/8640 E.  ,  2021/6764 K.
Tefecilik suçundan sanık ... hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 80,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/11/2019 tarihli ve 2019/308 esas, 2019/581 sayılı kararının, ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin 24/11/2020 tarihli ve 2020/485 esas, 2020/1763 sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini müteakip, müşteki tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/12/2020 tarihli ve 2019/308 Esas, 2019/581 sayılı Ek Kararının;

5271 sayılı Kanun'un 23/3. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun'un 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren hâkimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümde belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılanma hakkının bir uzantısı olarak, olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda ilk yargılamada görev alan Hâkim ...’ın (...) yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair kararda da görev almış olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 01/04/2021 gün ve 94660652-105-22-4036-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin devir yazısı ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:

Hakkında kanun yararına bozma yasa yoluna başvurulan kararın 31/12/2020 tarihli Ek Karar olduğu gözetilerek yapılan incelemede;

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile ... 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 31/12/2020 tarihli ve 2019/308 Esas, 2019/581 sayılı Ek Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin mercince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 16/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.