Özel güvenlik görevlilerine bıçak çekilmesi

19.3.2022 16:28:28

4. Ceza Dairesi         2019/6318 E.  ,  2021/29464 K.


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Hakaret, silahla tehdit, 6136 sayılı Yasaya muhalefet

HÜKÜMLER : Mahkumiyet


KARAR


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A- Hakaret suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilemez olduğu anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca, sanık ...’in tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

Başkaca temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

B- 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Sanığa yükletilen 6136 sayılı Yasaya muhalefet eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sanık ...’in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

C- Sanık hakkında silahla tehdit suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizine gelince;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın aracının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Sahil Bölgesinde yeşil alan arazisine saplandığı, aracını çıkarmaya çalıştığı sırada bu bölgede özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan katılanların yeşil alana zarar verilmiş olması nedeniyle tutanak tutmak amacıyla sanıktan kimlik bilgilerini istedikleri ve aracın fotoğrafını çektikleri sırada sanığın çıkardığı bıçakla katılanları tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, özel güvenlik görevlisi olan katılanların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. ve 11. maddelerinde yer alan koşulları taşıyıp taşımadıkları araştırılarak, bu koşulları taşımaları halinde sanığın eyleminin TCK’nın 265/1, 265/4. madde ve fıkraları kapsamında görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturup oluşturmadığının tartışılıp değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- Sanığın eylemini birden fazla müştekiye karşı gerçekleştirdiğinin kabul edilmesine karşın, cezasında TCK’nın 43/2. madde ve fıkrası uyarınca arttırım yapılmaması,

Kanuna aykırı, sanık ...’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken aleyhe temyiz olmadığından, 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi