aynı borç için düzenlenen farklı bonolara dayalı takipler-Tazyik hapsi

19.3.2022 16:37:16

12. Hukuk Dairesi         2021/10930 E.  ,  2021/11686 K.
Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan sanık ...'ın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Tokat İcra Ceza Mahkemesinin 20/11/2018 tarihli ve 2018/92 esas, 2018/685 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/2018 tarihli ve 2018/160 değişik iş sayılı,

Anılan suçtan adı geçen sanığın 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin 20/11/2018 tarihli ve 2018/94 esas, 2018/684 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/2018 tarihli ve 2018/159 değişik iş sayılı,

Anılan suçtan adı geçen sanığın 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair 24/09/2018 tarihli ve 2018/93 esas, 2018/530 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/10/2018 tarihli ve 2018/128 değişik iş sayılı,

Anılan suçtan adı geçen sanığın 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin 24/09/2018 tarihli ve 2018/95 esas, 2018/529 sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/10/2018 tarihli ve 2018/127 değişik iş sayılı kararları aleyhine ... Bakanlığı'nın 14/06/2021 gün ve 94660652-105-60-893-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/07/2021 gün ve KYB-2021/82924 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosyalar kapsamına göre, alacaklı ve borçlu tarafın tüm dosyalarda aynı olduğu, sanığın alacaklı ...a olan borcuna karşılık olarak her birinin düzenleme tarihi aynı olan 15/06/2016 tarihli bonolar tanzim ettiği, anılan bonoların Tokat 1. İcra Müdürlüğü nezdinde takibe konulmasını müteakip, sanığın her bir dosyadan 24/04/2017 tarihli taahhütnamelerle 28/02/2018 tarihlerinde 1 taksit halinde ödemeyi taahhüt ettiği, ancak borçlunun borçlarını taahhütnamelerde öngörülen sürelerde ödememesi nedeniyle yapılan şikâyetler üzerine borçlu hakkında taahhüdü ihlâl suçundan açılan davalarda her bir taahhüdün ayrı bonolara ilişkin olması nedeniyle ayrı ayrı her bir taahhüt için sanığın 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verildiği, alacaklı vekili tarafından yapılan şikâyetler üzerine borçlu sanık hakkında taahhüdü ihlâl suçundan açılan davalarda her bir taahhüdün ayrı bonolara ilişkin olması nedeniyle ayrı ayrı her bir taahhüt için sanığın 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de,

Somut olayda sanığın alacaklıya borçları nedeniyle tanzim tarihleri aynı, ödeme tarihleri farklı olan ayrı ayrı bonolar düzenleyerek verdiği, her ne kadar bonolarda mücerretlik ilkesi geçerli ise de, 2004 sayılı Kanun’un “Borçlunun ödeme şartını ihlâli halinde ceza” başlıklı 340. maddesinin "111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez." hükmü karşısında ayrı ayrı bonolara konu borcun bir bütün olarak tarafları aynı olan tek bir borç olarak değerlendirilmesi gerektiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/09/2009 tarihli ve 2009/16-188 esas, 2009/205 karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere, aynı borç ilişkisi nedeniyle toplam tazyik hapsi miktarının 3 ayı geçemeyeceği düzenlemesi karşısında, yazılı şekilde sanığın her bir takip için ayrı ayrı 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/2018 tarihli ve 2018/160 değişik iş sayılı, Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/12/2018 tarihli ve 2018/159 değişik iş sayılı, Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/10/2018 tarihli ve 2018/128 değişik iş sayılı, Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/10/2018 tarihli ve 2018/127 değişik iş sayılı kararlarının CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapislerinin kaldırılmasına, bu eylemlerle ilgili olarak sanık hakkında tazyik hapisleri infaz edilmekte ise salıverilmesine; 21/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.