Yargıtayın mercii tayininden ibaret kararının bulunmasının dosyada istinaf yoluna başvurulmasına engel olmayacağı

22.3.2022 16:01:50

3. Hukuk Dairesi         2021/8519 E.  ,  2021/13194 K.


MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasındaki kira sözleşmesinden kaynaklanan tahliye ve tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, davalı kiracının aralarındaki kira sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiğini ileri sürerek, kira sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ile taşınmazın tahliyesine ve uğramış olduğu zarara karşılık maddi-manevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Dava, 28/07/2011 tarihinde Bodrum Sulh Hukuk Mahkesinde açılmış, Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesince 05/12/2013 tarih ve 2011/1060 E. 2013/1161 K. sayılı karar ile görevsizlik kararı verilmiş olup, iş bu görevsizlik kararı üzerine dosya Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiş, mahkemece yapılan inceleme neticesinde 11/11/2016 tarihli karar ile (karşı) görevsizlik kararı verilerek dosya merci tayini için Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'ne gönderilmiştir.

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde, 11/11/2016 tarih ve 2016/10828 E. 2016/10477 K. sayılı ilam ile; Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yargı yeri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yargı yerinin belirlenmesi üzerine, davanın yargılaması görevli Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülmüş, 10/10/2019 tarih ve 2017/45 E. 2018/648 K. sayılı karar ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İş bu karara karşı, davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından kanun yoluna başvurulması üzerine dava dosyası temyiz incelemesi yapılmak amacıyla Dairemize gönderilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 373/4 maddesi; ''Yargıtay'ın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karar karşı temyiz yoluna

başvurulabilir.'' hükmünü, geçici 3/2 maddesi; "Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilemez.'' hükmü içermektedir.

Yukarıda açıklanan yasa maddelerinin düzenleniş amacı, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı Yargıtay yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin Yargıtay tarafından yapılmasını sağlamaktadır.

Diğer bir anlatımla, Yargıtay'ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar Yargıtay denetiminden geçmesi, başka bir deyişle Yargıtay kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Somut uyuşmazlıkta, Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevi Yargıtay 20. Hukuk Dairesince merci tayini yolu ile belirlenmiş, Yargıtay dosyadan elini çekmiştir. Bu aşamadan sonra, görevli mahkeme tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verilmiştir. Aleyhine kanun yoluna gidilen karar, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin (esasa ilişkin) kararı olup, bu karar ile ilgili olarak Yargıtay'ın bir denetimi söz konusu değildir.

Bu itibarla, 10/10/2019 tarihinde verilen ve daha önce Yargıtay denetiminden geçmeyen kararın kanun yolu denetimi ''İstinaf'' olup, görevli merciinin karar tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkemesi olduğu anlaşıldığından, dosyanın ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine İADESİNE, 16/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.