Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Munzam zarar

Hukuki Makaleler

.

  Borçların ödenmesinde ana kural, borcun aynen ifasıdır. Edim imkansız hale gelmediği sürece borcun ifasına olanak vardır. Alacaklı, borcun ifası için ifa davası açabileceği gibi, bu sonuca ulaşmak amacıyla icra yoluna da başvurabilir. Temerrüt, borcu sona erdirmez. Temerrüde rağmen borç devam eder ve alacaklı her zaman gecikmiş de olsa ifayı talep edebilir. Para borcunu yerine getirmeyen borçlu temerrüt (gecikme) faizi ödemek zorundadır.Faiz ödeme borcunun nedeni sözleşme olabileceği gibi sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil de olabilir. Borçlunun temerrüt faizi ödemesi için taraflar arasında bir sözleşme bulunması da gerekmez. Fakat, temerrüt faizi niteliği gereği gerçek zarar karşılığı olmayabilir. Çünkü, temerrüt faizi alacaklı bir zarara uğramasa da ödenmesi zorunlu ek bir borçtur. Borçlu, alacaklının temerrüdü sebebiyle daha az bir zararı olduğunu ispat ederek faiz ödemekten kurtulamaz. Borçlar Kanununun 101.maddesine göre de muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrüt olur.

Temerrüt ve faize ilişkin bu kısa bilgiden sonra munzam zarar kavramına gelince;

Süresinde ifa edilmeyen para borçlarında temerrüde düşen borçlunun sorumluluğu Borçlar Kanununun 103-105 maddeleri arasında düzenlemiştir.

Buna göre, borçlunun kusuru olup olmadığına ve alacaklının bir zarar görüp görmediğine bakılmadan, borçludan yukarıda sözü edilen temerrüt faizi (gecikme faizi) istenebilir. Ancak, temerrüt faizi para borcunu ödemede geciken borçlunun alacaklıya ödeyeceği en az miktardır. Şayet alacaklı, geç ifa sebebiyle temerrüt faizinden daha fazla bir zararı olduğunu iddia ediyor ve bunu kanıtlayabiliyorsa, borçludan faizi aşan zararının tediyesini de isteyebilir.Munzam zarar olarak bilinen bu istemin dayanağı, Borçlar Kanununun 105.maddesidir. Anılan hüküm şöyledir; "alacaklının duçar olduğu zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette borçlu kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe, bu zararı dahi tazmin ile mükelleftir". Gerçekten, alacaklının gecikmeden ötürü uğradığı zarar temerrüt faizinden fazla olabilir. Yasa hükmü uyarınca, temerrüt faizi isteyebilmek için zararın ispatı gerekmediği halde, alacaklı bu faizin üstündeki zararını ispat etmek koşuluyla faizi aşan zararını da talep edebilecektir. Görülüyor ki munzam zarar, borcun hiç veya kararlaştırılan sürede ifa edilmemesinden doğmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da munzam zarar müspet zarardır. Faiz alacağından farklı olarak da özellikle belirtmek gerekir ki alacaklının temerrüt faizi üzerinde bir zararı bulunması ve bu zararın somut biçimde alacaklı tarafından ispat edilmesi gerekir

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

Ceza yargılamasında neler silah olabilir ?

Sonraki Haber

HAKSIZ TAHRİK