Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

DAVA ŞARTI YOKLUĞU HALİNDE VEKALET ÜCRETİ

Hukuki Makaleler

Davacının dava hakkına sahip olması, dava açabilmesi için yeterli değildir. Bundan başka, davacının dava açmakta hukuki bir yararının bulunması gerekir; yani, dava hakkı, hukuki yarar ile sınırlıdır. Dava açmakta hukuki yararı olmayan kişi, Devletin mahkemelerini gereksiz yere uğraştıramaz. Bu, hukuki korunma (himaye) ihtiyacı olarak da adlandırılmaktadır. Yani, davacının mahkemeden hukuki korunma istemesinde, korumaya değer bir yararı olmalıdır.
Dava şartları, medeni usul hukukuna ait bir kurumdur.


Bunun amacı, bir davanın esası hakkında incelemeye geçilebilmesi için gerekli bütün şartları ve bunların incelenmesi usulünü tespit etmek, böylece davaların daha çabuk, basit ve ekonomik bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktır.
Mahkemenin, davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davayı esastan inceleyebilmesi) için varlığı veya yokluğu gerekli olan haller, dava (yargılama) şartları’dır. Davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi için varlığı gerekli hallere, olumlu dava şartları (mesela, görev, hukuki yarar gibi); yokluğu gerekli hallere ise olumsuz dava şartları denilmektedir (mesela, kesin hüküm gibi).


Dava şartları, dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esası hakkında inceleme yapabilmesi (davanın esasına girebilmesi) için gerekli olan şartlardır.  Buna davanın dinlenebilmesi şartları da denir.
Dava şartlarından biri olmadan açılan dava da açılmış (var) sayılır, yani derdesttir. Ancak mahkeme, dava şartlarından birinin bulunmadığını tespit edince, davanın esası hakkında inceleme yapamaz; davayı dava şartı yokluğundan (usulden) reddetmekle yükümlüdür.


Dava şartlarının bulunup bulunmadığı davada hakim tarafından kendiliğinden (re’sen) gözetilir; taraflar bir dava şartının noksan olduğu davanın görülmesine (esastan karara bağlanmasına) muvafakat etseler bile, hakim davayı usulden reddetmekle yükümlüdür.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 114/h maddesinde, hukuki yarar açıkça dava şartları içerisinde sayılmıştır.


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlığını taşımakta; maddenin 2.fıkrasında ise “davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve  husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur” düzenlemesi bulunmaktadır.


Şu hale göre tarifenin açıklanan 7/2 maddesi hükmü gereğince; konusu para veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunan bir şey olan davanın dava şartlarından birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilir; ancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarı, maktu vekalet ücretini geçemez.


Dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi halinde karşı yana takdir edilecek vekalet ücreti tarifede yazılı maktu vekalet ücretini aşamaz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/385 K:2014/100 
...ali tescil ve gecikme cezası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ankara 7.tüketici mahkemesi'nce davalı t.. k.. yönünden husumet nedeniyle reddine, diğer davalı o... müteahhitlik müh. turizm tic. a.ş...ali tescil ve gecikme cezası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ankara 7.tüketici mahkemesi'nce davalı t.. k.. yönünden husumet nedeniyle reddine, diğer davalı o... müteahhitlik müh. turizm tic. ...ali tescil ve gecikme cezası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ankara 7.tüketici mahkemesi'nce davalı t.. k.. yönünden husumet nedeniyle reddine, diğer davalı o... müteahhitlik müh. turizm tic....ali tescil ve gecikme cezası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ankara 7.tüketici mahkemesi'nce davalı t.. k.. yönünden husumet nedeniyle reddine, diğer davalı o... müteahhitlik müh. turizm tic. a.ş. ...ulunmadığını tespit edince, davanın esası hakkında inceleme yapamaz; davayı dava şartı yokluğundan (usulden) reddetmekle yükümlüdür.dava şartlarının bulunup bulunmadığı davada hakim tarafından kendiliğinden ...ararda temyiz eden arsa sahibi kooperatif aleyhine açılan dava husumet nedeniyle reddedilerek maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır.mahkemece, davanın bozma ilamı öncesindeki karar gibi davalı...dedilmiş, gecikme tazminatı talebi ise hüküm altına alınmıştır.hükmü davalılardan kooperatif lehine nispi avukatlık ücreti takdir edilmemesi sebebiyle temyiz etmiştir.dairemizin 24.10.2010 tarihli bozma il...birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilirancak, bu nispi vekalet ücretininmiktarımaktu vekalet ücretini geçemez.mahke...
Avukatlık asgari ücret tarifesi - yargıtay hukuk genel kurulu - yerel mahkeme kararı - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - tazminat davası - karar düzeltme - vekalet ücreti - direnme karari - dava açılması - bozma üzerine - davanın reddi - intifa ha Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/763 K:2014/856 
...n) 27. asliye ticaret mahkemesi tarİh...n) 27. asliye ticaret mahkemesi ta...n) 27. asliye ticaret mahkemesi t...n) 27. asliye ticaret mahkemesi tarİhİ:...arını davalı vekili temyiz etmiştir.hukuk genel kurulu’nca, mahkemenin esastan bir karar vermediği, usulden bir karar verdiği, dolayısı ile davalı yararına maktuvekalet ücreti verilmesi gerektiği yönündeki ...deniyle usulden mi reddine karar verildiği; burada varılacak sonuca göre, davalı yararına maktu mu, nispi vekalet ücreti mi verileceği noktalarında toplanmaktadır.davacının dava hakkına sahip olması, dava ...birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilirancak, bu nispivekalet ücretinin miktarımaktu vekalet ücretini geçemezbu n...
Avukatlık asgari ücret tarifesi - ticaret mahkemesi - tazminat davası - mahkeme kararı - vekalet ücreti - davanın reddi - dava şartları - hukuki yarar - davacı banka - illiyet bağı - haksız fiil - kesin hüküm - dava şartı - kalmaması - direnme - derdest Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/186 K:2011/352 
...ye ticaret mahkemesitarİhİ : 10/11/2010numarasi : 2010/503-2010/593taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 10. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair veri...ye ticaret mahkemesitarİhİ : 10/11/2010numarasi : 2010/503-2010/593taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 10. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair v...ye ticaret mahkemesitarİhİ : 10/11/2010numarasi : 2010/503-2010/593taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 10. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair ...ye ticaret mahkemesitarİhİ : 10/11/2010numarasi : 2010/503-2010/593taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 10. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair verile...eniden açılabilmesine ve karara bağlanmasına olanak tanıyan bir karar olduğu, davanın esastan değil usulden reddedildiği, gerekçesiyle davalı lehine maktuvekalet ücretine hükmetmiştir. mahkemenin, kararında...an hallerin dışındadır.o halde, vekille temsil edilen davalı bakımından, tarifenin 3. kısmına görenispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru ...birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilirancak, bu nispi vekalet ücretininmiktarımaktu vekalet ücretini geçemez. mahk...
Dava şartı yokluğu - avukatlık asgari ücret tarifesi - nihai karar - sözleşme - direnme karari - ticaret mahkemesi - kurul kararı - nisbi vekalet ücreti - tazminat davası - intifa hakkı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/331 K:2013/1562 
...e ticaret mahkemesitarİhİ : 10/10/2012numarasi : 2012/160 e-2012/221 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair ...e ticaret mahkemesitarİhİ : 10/10/2012numarasi : 2012/160 e-2012/221 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine da...e ticaret mahkemesitarİhİ : 10/10/2012numarasi : 2012/160 e-2012/221 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine d...e ticaret mahkemesitarİhİ : 10/10/2012numarasi : 2012/160 e-2012/221 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair ve...a hukuk genel kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davanın, esastan mı yoksa dava şartı yokluğu nedeniyle usulden mi reddine karar verildiği; burada varılacak sonuca göre davalı yararına maktumu, nispi vekalet üc...ekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.2-davalı vekilinin temyizi, lehlerine eksik vekalet ücreti takdir edilmesine ilişkindir.mahkemece, taraflar arasındaki akdin feshedilemeyeceği ve geçerli oldu...birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilirancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarımaktu vekalet ücretinigeçemezbu n...
Avukatlık asgari ücret tarifesi - nisbi vekalet ücreti - sebepsiz zenginleşme - bayilik sözleşmesi - dava şartı yokluğu - ticaret mahkemesi - tazminat davası - direnme karari - alacak davası - davanın reddi - intifa hakkı - nihai karar - ön koşul Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/332 K:2013/1563 
...e ticaret mahkemesitarİhİ : 05/12/2012numarasi : 2012/265 e-2012/300 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair ...e ticaret mahkemesitarİhİ : 05/12/2012numarasi : 2012/265 e-2012/300 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine da...e ticaret mahkemesitarİhİ : 05/12/2012numarasi : 2012/265 e-2012/300 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine d...e ticaret mahkemesitarİhİ : 05/12/2012numarasi : 2012/265 e-2012/300 k.taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6.asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair ve...a hukuk genel kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davanın, esastan mı yoksa dava şartı yokluğu nedeniyle usulden mi reddine karar verildiği; burada varılacak sonuca göre davalı yararına maktumu, nispi vekalet üc...ekilinin itirazlarının reddi gerekmiştir. 2-davalı vekilinin temyizi, lehlerine eksikvekalet ücreti taktir edilmesine ilişkindir. mahkemece, taraflar arasındaki akdin feshedilmediği ve geçerli o...birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispitarifeye göre takdir edilirancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarımaktu vekalet ücretini geçemezbu n...
Nisbi vekalet ücreti - dava şartı yokluğu - avukatlık asgari ücret tarifesi - direnme karari - ticaret mahkemesi - intifa hakkı - bayilik sözleşmesi - nihai karar - alacak davası - taşınmaz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2013/1891 K:2015/1195 
...an) 33. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 02/05/2013numarasi : 2012/271-2013/103taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine ...an) 33. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 02/05/2013numarasi : 2012/271-2013/103taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. asliye ticaret mahkemesince davanın reddi...an) 33. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 02/05/2013numarasi : 2012/271-2013/103taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. asliye ticaret mahkemesince davanın redd...an) 33. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 02/05/2013numarasi : 2012/271-2013/103taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine da...r. hukuk genel kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davanın esastan mı yoksa dava şartı yokluğu nedeniyle usulden mi reddine karar verildiği, varılacak sonuca göre davalı yararına maktu ya da nisbi vekalet ücretin...ından birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilirancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarımaktu vekalet ücretini geçe...ispi tarifeye göre takdir edilir; ancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarı, maktu vekalet ücretini geçemez. bu noktada, eldeki davada işin esasına girilerek karar verilip verilmediği hususunun aydınlığa kav...
İşin esasına girildiğini kabule gerekli hallerde vekalet ücretinin nispi hükmedilmesi gerekir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2015/172 K:2015/1778 
...davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair verilen 09.03.2011 gün ve 2010/194 e.-2011/119 k. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafında...davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair verilen 09.03.2011 gün ve 2010/194 e.-2011/119 k. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafı...davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair verilen 09.03.2011 gün ve 2010/194 e.-2011/119 k. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri taraf...davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair verilen 09.03.2011 gün ve 2010/194 e.-2011/119 k. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından ...la hukuk genel kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davanın esastan mı yoksa dava şartı yokluğu nedeniyle usulden mi reddine karar verildiği; varılacak sonuca göre davalı yararına maktu mu nispi vekalet ücreti mi ...birinin bulunmaması (noksan olması) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilir; ancak bu nispi vekalet ücretinin miktarı maktu vekaletücretini geçemez.bu nokt...davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. asliye ticaret mahkemesince davanın reddine dair verilen 09.03.2011 gün ve 2010/194 e.-2011/119 k. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafı...

Hukuki Makaleler Haberleri

HÂKİMLER SAVCILAR KURULUNUN 'MORGU'

HÂKİMLER SAVCILAR KURULUNUN “MORGU”Morg, bildiğiniz morg yani. Cesetlerin çürüme ve kokuşmasını önlemek için soğuk ortamda muhafaza edildiği yer. Genellikle hastanelerin bodrum katında olur.Günü birlik, ayakta teşhis ve tedavi için poliklinikler giriş katında yer alır. Tedaviye hastanede devam zorun

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

Önceki Haber

Bankaların rehin hakkı ve buna dayalı istihkak davası

Sonraki Haber

İŞE İADE DAVASI BAĞLAMINDA İŞLETMESEL KARARIN DENETİMİ