Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Halka Açıklık İlkesi Nedir?

Hukuki Makalelerİstinafın duruşmalı olması hallerinde, kural olarak, halka açıklık ilkesi geçerlidir.


Sadece tarih çünkü ortaya koyan gelişme değil. Tarihsel gelişme, ceza muhakemesinin kapalı kapıların arkasında yapılmasının insan hakları açısından korkunç sonuçlar doğur-duğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle özellikle Aydınlanma Dönemi düşünürleri, duruş-maların halka açık yapılmasını talep etmişlerdir. İnsan aklının bir yeteneği olarak anlaşılıyor mahkeme veya yargılama olmalı halkın girebileceği yerlerde yapılmasını ve muhakeme tutanaklarının halka açıklanabilmesini ifade eden ilkeye halka açıklık ilkesi denmektedir (m. 141/1 AY, m. 10 İHEB, m. 6/1 İHAS, m. 14/1 MvSHS). Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılması-na ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir (m. 141/1 AY, m. 10 İHEB, m. 6/1 İHAS, m. 14/1 MvSHS). Bu ilkenin ihlâlin-in mutlak bozma sebebi sayılacağı açıklanmıştır (m. 182 vd., 289/1f CMK).


Halka açıklık kovuşturmada ve istinafta geçerli bir ilke olup, soruşturma evresinde ise önemli ölçüde gizlilik egemendir. Bunun nedeni, bir taraftan sanığın lekelenmeme hakkı, diğer taraftan da, delillerin güvence altına alınması gereğidir. (m. 10/2 AİHS, m.157


CMK, m.288 TCK)


AİHM, bütün delillerin sanığın huzurunda halka açık bir yargılamada mahkeme önünde ele alınması ve yüzyüze bir yargılamaya konu yapılması gerektiğinden hareket etmekte, bununla birlikte tanığın önceki ifadesinin duruşmada okunması veya anonim tanığın ifadesi hakkında ifadeyi alan memurun tanık olarak dinlenmesinin AİHS m. 6/ I ve III (d) ile bağdaşabileceği sonucuna varmaktadır. Yeter ki, somut olayın koşullarına göre delilin doğrudan ve yüzyüze ele alınması olanaksız olsun ve bu ifade sanığın suçu işlediği konusunda tek delil olarak kullanılmasın.

Hukuki Makaleler Haberleri

HÂKİMLER SAVCILAR KURULUNUN 'MORGU'

HÂKİMLER SAVCILAR KURULUNUN “MORGU”Morg, bildiğiniz morg yani. Cesetlerin çürüme ve kokuşmasını önlemek için soğuk ortamda muhafaza edildiği yer. Genellikle hastanelerin bodrum katında olur.Günü birlik, ayakta teşhis ve tedavi için poliklinikler giriş katında yer alır. Tedaviye hastanede devam zorun

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

Önceki Haber

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Nedir?

Sonraki Haber

Özel Hayatın Gizliliği İlkesi Nedir?