Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Başvurunun ‘esastan reddi’ kararı hangi hallerde verilir?- Ceza

Hukuki MakalelerKanun, BAM ceza dairesinin dosya üzerindeki incelemeyi hangi noktalardan yapması gerektiğini 280. maddenin ilk fıkrasının (a) bendinde göstermiştir. İncelemede öncelikle yargılamanın usul hükümleri bakımından hukuka aykırılık üzerinde durulmalıdır. Bu mak-satla, mahkemenin oluşumu, görev, yetki, delillerin ikamesiyle ilgili kuralların uygulan-ması, gerekçe, vb. tüm usul hükümlerinin uygulanması sırasında hükmü etkileyen bir hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Örneğin hükme dayanak alınan bir delilin hukuka aykırı yöntemle ele geçirilmiş olması, dinlenen tanıkların taraflı ifade verdiklerine ilişkin olarak karşı tarafça sunulan kanıtların yeterince değerlendirilmemiş bulunması, tanıklara doğrudan soru yöneltilmesi hakkının tanınmamış olması, müdafi zorunluluğu bulunduğu halde savunmanın müdafi olmadan alınması vb. nedenlerin varlığı durumunda hukuka aykırılığın varlığı tespit edilmiş olacaktır.


İkinci olarak, maddi olayın gerçekleşme biçiminin belirlenmesi noktasında delillerin yeterli olup olmadığı veya failin bu fiili işleyip işlemediğine ilişkin olarak araştırılması gereken başka bir delilin bulunup bulunmadığı hususları incelenmelidir. Maddi olayın gerçekleşme biçimi konusunda mahkemenin tam olarak ikna olacağı ölçüde delil elde edilemediği halde, olay sırasında orada bulunduğu bilinen bir tanığın dinlenilmesine karar verilmesine karşın, adresi yeterince araştırılmadan veya dinlenilmesi kararından usulünce dönülmeden karar verilmesi, yargılamada eksik inceleme yapıldığını gösterecektir. Yine, örneğin maddi olayın gerçekleşme biçimini farklı şekilde aktaran tanıkların bu çelişki-lerinin giderilmesi için çaba gösterilmemiş olması yahut çaba gösterilmesine karşın giderilemeyen çelişkili ifadelerden hangi anlatımın hangi nedenle üstün tutulduğunun gerekçeli kararda yeterince tartışılmaması durumunda, yerel mahkeme hükmünün ulaşılan kanaat (mahkemenin kabulü) bölümünün (gerekçenin) yasaya uygun (CMK 230/1-c) bulunmadığı söylenebilir.

Üçüncü olarak, mahkemece kabul edilen maddi olayın nitelendirilmesi yönünden hukuka aykırılığın olup olmadığı gözetilmelidir. İlk derece mahkemesinin tüm usul işlem-lerini hukuka uygun biçimde yürütmüş olmasına, delilleri yöntemince toplayıp maddi olayın gerçekleşme biçimini gerekçesinde tüm yönleriyle tartışıp açıklamış olmasına karşın, fiilin nitelendirilmesinde maddi ceza hukuku yönünden hukuka uygunluk yoksa, hükmün hukuka aykırı olduğu kabul edilmelidir.


BAM ceza dairesinin yukarıdaki gibi yapacağı inceleme sonucunda; ilk derece mahkemesi kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulun-madığı, delillerin toplanması ve tartışılması ile fiilin sanık tarafından işlendiğinin kanıt-lanması yönünden değerlendirilmenin yerinde bulunduğunu tespit ederse, İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE karar vermesi gerekecektir. Verilecek olan bu red kararı aslında eski uygulamada ‘ONAMA’ olarak adlandırılan karar yerine geçmektedir. Başka bir anlatımla, istinaf başvurusunun esastan reddi halinde ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun bulunduğu kabul edilmiş olunmaktadır.

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

İnceleme, istinaf başvurusunda gösterilen nedenlerle sınırlı mıdır? - Ceza

Sonraki Haber

Kesin hukuka aykırılık halleri nelerdir? - Ceza