Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İstanbul istinaf mahkemesi iş bölüşümü. Hangi davaya hangi daire bakacak

Hukuki Makaleler

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

HUKUK DAİRELERİ VE CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BOLUMU


I) HUKUK DAİRELERİ

 1. İS BÖLÜMÜNÜN GENEL ESAS VE İLKELERİ

 1. Bölge adliye mahkemesi “Hukuk Daireleri” arasında işbölümü, istinaf incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve hukuk dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.

 2. İhtisas Alanı;

  1. Bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri”, "İcra ve İflas Hukuku Daireleri" olmak üzere beş “ihtisas alanı” altında toplanır.

  2. Her hukuk dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.

  3. Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

 3. Temel Görev;

  1. Her bir hukuk dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.

  2. Hukuk dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.

  3. Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.

 1. ORTAK HÜKÜMLER

 1. Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, istinaf inceleme görevinin benimsendiği anlamına gelmez. Ancak geri çevirme kararını veren daire, dosyanın bölge adliye mahkemesine ilk geliş tarihinde ya da geri çevirme sonrası geldiği tarihte istinaf incelemesiyle görevli daire ise, görevsizlik kararı veremez.

 2. Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır.

 3. İstinaf talebini kabul eden daire sonradan görevsizlik kararı veremez.

 4. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların inceleme görevi, asıl davaya bakacak olan daireye

aittir.

 1. İstinafa konu davada eski kanun maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu işbölümü ile atıf yapılan kanun maddelerinin değişmesi halinde, yeni kanunun karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.

 2. Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, istinaf incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, istinaf incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

 3. Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yazılı özel sözleşme türleri arasındaki kaim a bir sözleşmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, istinaf incelemesi, özel sözleşme türlerinin kanunda yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

 4. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfızi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile iş bölümü listesinde özel hüküm bulunmayan hallerde, hakemlerce verilen kararlara karşı açılan iptal davalarının incelenmesi ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas uyuşmazlığa ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

 5. Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayn davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi, ayn uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.

 6. İşbölümünde aynı tür davalara bakmakla görevlendirilen daireler arasında iş paylaşımı:

  1. Dava türü ve sayı eşitliği dikkate alınarak mümkün olduğu kadar seri dosyalar aynı daireye düşecek şekilde Ulusal Yargı Ağı bilişim sistemi (UYAP) tarafından otomatik olarak tevzi edilir.

  2. Daha önce istinaf incelemesi yaparak talebin esastan kabulüne veya reddine karar veren daire, anılan dosyanın yeniden istinafa konu olması halinde istinaf incelemesini yapar.

  3. Paylaşıma dâhil işlerden olmadığı halde, paylaşıma dâhil gibi müstakilen görevli olmayan daireye gönderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir liste ekinde müstakilen görevli daireye teslim edilir.

Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan "hatırlatma"ların amacı, istinaf incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.
II) CEZA DAİRELERİ

ORTAK HÜKÜMLER

 1. Bu işbölümü, bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 2. İşbölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih dâhil olmak üzere tebliğnamesi bu tarihten sonra tanzim olunan İşler İçin geçerli olup, İstinaf İncelemesi bu İşbölümüne göre görevli bulunan ceza dairesi tarafından yapılır.

 3. İşbölümünde yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen tebliğnameler, işbölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevli ceza dairesine gönderilir.

 4. Ceza Daireleri, yapılacak değişikliklerden önce kendisine gelen ve daha önceden gelip de bozma ya da her ne suretle olursa olsun daire dışına gönderilen işleri sonuçlandırır, işin birden fazla dairece istinaf incelemesinin yapıldığı hallerde ise İstinaf incelemesi, işi daire dışına gönderen dairece yapılır.Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyaları mevcut halleriyle ilgili daireye/dairelere gönderilir. Yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce istinaf incelemesinden geçmiş ya da geri çevirme kararma konu olmuş bulunan dosyaların, tekrar Bölge Adliye Mahkemesi’ne gelmesi halinde inceleme bu iş bölümüne göre görevli daire/daireler tarafından yapılır.

 5. Ceza dairelerinin görevlerinin belirlemesinde, mahkûmiyet kararlarında mahkeme hükmündeki, mahkûmiyet dışındaki kararların istinaf incelemesinde ise dava açan belgedeki nitelenen suç esas alınır.

 6. İstinaf incelemesine konu olan suçların ceza miktarlarında sonradan değişiklik olması halinde tebliğname tarihindeki suçun temel şekline göre ceza miktarları göz önünde bulundurularak görevli ceza dairesi belirlenir.

 7. Birden fazla suçun yer aldığı hükümlerin istinaf incelemesi, incelemeye konu suçlardan yaptırımı en ağır olanına bakmakla görevli dairece yapılır. Çeşitli suçlara ilişkin açılan davalardan en ağırı belirlenirken de suçun temel şekline göre hapis cezasının üst sınırı daha fazla olan hapsi gerektiren suça ilişkin davanın daha ağır olduğu kabul edilir. Hapis cezası ile birlikte öngörülen adli para cezaları ise, her iki suça ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarının eşit olması halinde nazara alınır.

İstinaf kanun yoluna tabi olmaması nedeniyle ilk bakışta ret edilecek istinaf başvuruları görevli dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.

Çeşitli suçlara ait davalarda, itirazı kabil kararlar nazara alınmadan, suçların en ağırını incelemeye yetkili olan daire görevlidir.

İtiraz yoluna tabi olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararların merciide yanılma suretiyle ya da sehven istinaf başvurusuna konu edilmesi halinde inceleme, bu suçlara bakmakla görevli dairece yapılır. Ancak aynı dosya da itiraz yoluna tabii olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve benzeri kararlar, diğer suçlarla birlikte istinaf başvurusuna konu edilmiş olsa bile görevli dairenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.

 1. Daireler arasındaki ilişkinin gerçek anlamda bir görev değil iş bölümü ilişkisi olduğu, bu kabulün doğal sonucu olarak ceza yargılaması müessesi olan “görev” kamu düzenini ilgilendirdiği ve kamu davasının taraflarının takip ve denetimine tabi bulunduğu halde ceza daireleri ile ilgili “işbölümü” nü bölge adliye mahkemesinin iç düzenini ilgilendirdiği nazara alınarak tebliğnamede görevli dairenin tespitinde açıkça hataya düşülmediği takdirde istinaf incelemesi tebliğnamenin görevli görülerek düzenlendiği dairece yapılır.

 2. Tek başına istinaf başvurusuna konu müsadere veya diğer güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlarının incelenmesi, söz konusu kararın ilgili olduğu suçun incelemekle görevli dairece yapılır. 03.05.2016

Eki: 1) Hukuk Daireleri arasındaki İş Bölümü 2) Ceza Daireleri arasındaki İş Bölümü

Başkan

Daire Başkanı

Daire BaşkanıDaire Başkanı Abdurrahman BULDAG

Daire Başkanı Ahmet CİVELEK

Daire Başkanı Ahmet TOKAT

Daire Başkam Alev MENTEŞ

Daire Başkam Aydın TEKDOĞAN

Daire Başkanı Aliye KAYA

Daire Başkanı Azmi KIZILKAYA

Daire Başkanı Asuman YETİŞKİN

Daire Başkanı Bülent Mustafa ŞİMŞEK

Daire Başkanı Celal KARAKURT

Daire Başkanı Dr. Orhan SEKMEN

Daire Başkanı Erol BAŞBUĞ

Daire Başkanı Esra Derya ERCAN

Daire Başkanı Feride AKSAKAL

Daire Başkanı Ferşat AYDIN

Daire Başkanı

Figen ULU KARAKÜTÜK

Daire Başkanı Halil AKDEMİR

Daire Başkanı Hasan DİCLE

Daire Başkanı Hazal ZENGİNGÜL

Daire Başkanı Hazar Turan ALİM

Daire Başkanı Hikmet ŞAHİN


Daire Başkanı Hilmi ŞEKER

Daire Başkanı İnci TANSİ

Daire Başkanı İsmail TEZER

Daire Başkanı Mehmet BÖLÜK

Daire Başkanı Mehmet SELÇUK

Daire Başkanı Mehmet CEBECİ

Daire Başkanı Mehmet Halit TEKİŞ

Daire Başkanı

Mert Asker YÜKSEKTEPE

Daire Başkanı Mustafa Taner UYAR

Daire Başkanı Münüre TUNCER

Daire Başkanı Mustafa YALÇIN

Daire Başkanı Nazım DURMAZ

Daire Başkanı Muhlis BOYUN

Daire Başkam Necip GÜNER

Daire Başkam Nevzat BOZTAŞ

Daire Başkanı Niyazi DENİZ

Daire Başkanı Nuıan KARABAĞ

Daire Başkanı Orkide TÜRKOĞLU

Daire Başkanı Osman KİPER

Daire Başkanı Özlem KARAÇAMDaire Başkanı Öznur ÖZTÜRK

Daire Başkanı Recep ÖZDEMİR

Daire Başkanı Reha SÜMER

Daire Başkanı Sadık ÖZKAN

Daire Başkanı Selçuk KAYA

Daire Başkanı Selma BETİN

Daire Başkanı Selma SEVİM

Daire Başkam Semra UZUN

Daire Başkanı

Serpil ALTUN AKDEMİR

Daire Başkanı Tahsin DOĞAN

Daire Başkanı

Daire Başkanı Şerafettin SAKA

Daire Başkanı Yüksel GEZGİN

Daire Başkanı Şükran KURT

Daire Başkanı Zafer SAYILIR

Zeki BAYRAK
İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ (03.05.2016)

S.N

DAVA ÇEŞİDİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK) (İKİNCİ HUKUK DAİRESİNİN İKİZİ)


İhtisas

Gayrimenkul Hukuku


T.Görev

Gayrimenkul Mülkiyeti - Tapu Sicili

1


Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili (KK m.12) istemli davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların İstinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne,

 • Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi'ne,

 • Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı olanların istinaf inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi'ne, kişisel hakka dayalı olanların istinaf inceleme görevi ise 7. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

TBK'nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 8. ve 9. Hukuk Dairelerine ait bulunmaktadır.

3


Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39)dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291,292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Kadasro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

11


Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12


Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


13


4721 sayılı TMK'nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

14


4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,

16


4721 sayılı TMK'nın "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,İKİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK) (BİRİNCİ HUKUK DAİRESİNİN İKİZİ)


İhtisas

Gayrimenkul Hukuku


T.Görev

Gayrimenkul Mülkiyeti - Tapu Sicili

1


Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili (KK m.12) istemli davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne,

 • Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi'ne,

 • Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı olanların istinaf inceleme görevi 6. Hukuk Dairesi'ne, kişisel hakka dayalı olanların istinaf inceleme görevi ise 7. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

TBK'nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 8. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

3


Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb.) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39)dayanılarak açılmış tapu İptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291,292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


Cemaat vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Kadasro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

11


Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,


12


Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13


4721 sayılı TMK'nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

14


4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine ilişkin hüküm ve kararlar,

16


4721 sayılı TMK'nın "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Adi Ortaklık

1


Kararı veren mahkemenin sıfatına, nitelendirmesine ve sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçersiz sözleşmeden kaynaklanan (sebepsiz zenginleşmeden) (TBK m. 77 ila 82) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.Hatırlatma:

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenen sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine aittir.

2


Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nın 65 vd. maddeleri, TMK m. 369 vb.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Estetik amaçlı ameliyatlar ile diş tedavi, protez vb yapımından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


Araç tamirine ilişkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

6


Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

8


Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Haksız Fiil Tazminatı

1


Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb. dâhil) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 8. ve 9. Hukuk Dairelerine,

 • Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne,

 • Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine ait bulunmaktadır.

2


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,


3


Orman Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


İcra ve İflas Kanunu’nun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

10


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

11


Siyasi partilere, meslek kuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101 vd. maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Kanun’a tabi olan vakıflarda, vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

13


4721 sayılı TMK'nın "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK-KAMULAŞTIRMA)


İhtisas

Gayri Menkul Hukuku


T.Görev

Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat

1


2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2


Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


775 sayılı Gecekondu Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

5


3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,ALTINCI HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ


İhtisas

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk


T.Görev

Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku

1


Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Kadastro sırasında, kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,


3


TMK'nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, meni müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının, kadastro öncesi nedenlere dayanılarak iptal ve tescili istemiyle açılan davalar ile kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

5


Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m.713/1,3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,

7


4721 sayılı TMK'nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK)


İhtisas

Gayrimenkul Hukuku-Medeni Hukuk


T.Görev

Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin Sınırları, Miras

1


Sınırlı ayni haklara (TMK m. 779 vd.) ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2


Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Onalım hakkı, sözleşmeden doğan onalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

4


Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar: • Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi davaları,

 • Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

 • Tahsis kararlarına dayalı el atmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,

 • İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

Hatırlatma:

 • Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 1. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

 • Ölünceye kadar bakma akdine dayalı tapu iptali ve tescil davaları.

5


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


9


Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11


Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12


5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

Kadastro sonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

13


Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK'nın 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14


İmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine,

 • 3194 sayılı İmar Kanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 37. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

15


4721 sayılı TMK'nın “Miras Hukuku” (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 1. ve 2. Hukuk Dairelerine ait bulunmaktadır.

 • 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK) DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİNİN İKİZİ


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku,

1


Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve karar,

2


İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 1. ve 2. Hukuk Dairelerine ait bulunmaktadır.

4


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

5


Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;

Özel yasalara göre yapıları sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine aittir.

10


3530 sayılı Tahkim Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

11


Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma

Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

12


İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13


Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401,4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK) SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİNİN İKİZİ


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku

1


Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve karar,

2


İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 1. ve 2. Hukuk Dairelerine ait bulunmaktadır.

4


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

5


Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine aittir.

10


3530 sayılı Tahkim Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

11


Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma

Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

12


İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,


13


Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401,4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269 sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.ONUNCU HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (AİLE-ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİNİN İKİZİ)


İhtisas

Medeni Hukuk


T.Görev

Aile Hukuku

1


4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2


4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Ev başkan inin sorumluluğundan (TMK m. 369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi'ne alt bulunmaktadır.

3


6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanılarak alınan tedbirler,

4


Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar.

6


Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

8


Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan "Soy Bağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1,2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (AİLE-ONUNCU HUKUK DAİRESİNİN İKİZİ)


İhtisas

Medeni Hukuk


T.Görev

Aile Hukuku

1


4721 sayıiı TMK'nın "Aiie Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2


4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile "Aile" başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Ev başkan inin sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

3


6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanılarak alınan tedbirler,

4


Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme’ye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun’a göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’ndan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar.

6


Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.


8


Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan "Soy Bağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1,2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (TİCARET) (13-14 HD İKİZLERİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Ticaret Hukuku/Sigorta Hukuku

1


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar ile 6098 sayılı TBK'nın 502 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

 • Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) 17. Hukuk Dairesine,

TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547- 554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,Hatırlatma:

 • Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Daireleri'ne ait bulunmaktadır.

5


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında ÜK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (TİCARET) (12-14 HD İKİZLERİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Ticaret Hukuku/Sigorta Hukuku

1


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar ile 6098 sayılı TBK'nın 502 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;

 • Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) 17. Hukuk Dairesine,

TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547- 554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,Hatırlatma:

 • Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Daireleri'ne ait bulunmaktadır.

5


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında ÜK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (TİCARET) (12-13 HD İKİZLERİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Ticaret Hukuku/Sigorta Hukuku

1


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletme, ticaret sicili ve unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, acente, şirketler (anonim, limited, kollektif ve komandit), kıymetli evrak (poliçe, bono, çek ve diğerleri), yolcu ve eşya taşıma, deniz ticareti (gemi, donatma iştiraki, deniz kazaları, deniz taşımaları), sigorta (hayat, mal, sorumluluk ve deniz sigortaları) ve ilişkilerinden ve sigorta sözleşmesinden kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin davalar ile 6098 sayılı TBK'nın 502 vd. maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

 • Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları dâhil) 17. Hukuk Dairesine,

TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf incelemesi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969; TTK 4/1)) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


3


TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547- 554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,Hatırlatma:

 • Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Daireleri'ne ait bulunmaktadır.

5


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında İİK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ


İhtisas

Alanı

Borçlar-Ticaret Hukuku


Temel

Görev

Eser Sözleşmesi

1


İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,ONALTINCI HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (TİCARET)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku

1


Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

 • Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine aittir.

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,Hatırlatma:

Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK'nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 7. HD'ne ait bulunmaktadır.

3


Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;3.1) İİK'nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,3.2) İİK'nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,3.3) İİK'nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklanan davaların istinaf inceleme görevi 35. ve 36. Hukuk Dairelerine

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.


3


TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m. 547- 554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBK m. 561 vd.) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Bankacılık Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,Hatırlatma:

 • Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Daireleri'ne ait bulunmaktadır.

5


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya birbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundan kaynaklanan alacak davaları yanında İİK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ


İhtisas

Alanı

Borçlar-Ticaret Hukuku


Temel

Görev

Eser Sözleşmesi

1


İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ise 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,ONALTINCI HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (TİCARET)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku

1


Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

 • Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine aittir.

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Tarafları tacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,Hatırlatma:

Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK'nın 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 7. HD'ne ait bulunmaktadır.

3


Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;3.1) İİK'nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,3.2) İİK'nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,3.3) İİK'nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklanan davaların istinaf inceleme görevi 35. ve 36. Hukuk Dairelerine

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.


4


Banka ve finans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma:

 • Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 12. 13. ve 14. Hukuk Dairelerine aittir.

 • Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 18. ve 19. Hukuk Dairelerine aittir.

 • Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi’ne ait bulunmaktadır

5


Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

6


Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

7


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8


Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

9


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameleri ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 12.-13.-14. ile 18.-19. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar.

11


Entegre devre topografi ve alan adları ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında verilen hüküm ve kararlarONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku

1


1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2


Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,

3


Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

4


Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

7


Riziko mahalli konut ve işyeri olan mal ve sorumluluk sigortası sözleşmesi ile taşıma hukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar.

8


2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

9


2004 sayılı İİK'nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar,

10


2004 sayılı İİK'nın 94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

11


4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili verilen hüküm ve kararlarONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK-TÜKETİCİ) (ONDOKUZUNCUHUKUK DAİRESİ İKİZİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Sözleşme Hukuku-Tüketicl Hukuku

1


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:

 • Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, geçersiz sözleşmeden (sebepsiz zenginleşmeden) kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi, protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3.Hukuk Dairesi'ne,

6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 12. 13. ve 14. Hukuk Dairelerine

 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar (yukarıda yazılı ve 3. Hukuk Dairesi’nin görevi dışında kalan)sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 15. Hukuk Dairesi'ne,

 • Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 8. ve 9. Hukuk Dairesi'ne,

 • Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca açılan, tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar.

3


4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi)

kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

 • Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli Dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (ASLİYE HUKUK-TÜKETİCİ) (ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ İKİZİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Sözleşme Hukuku-Tüketici Hukuku

1


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:

 • Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, geçersiz sözleşmeden (sebepsiz zenginleşmeden) kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi, protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3.Hukuk Dairesi'ne,

 • 6102 sayılı TTK'nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 12. 13. ve 14. Hukuk Dairelerine

 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalar (yukarıda yazılı ve 3. Hukuk Dairesi’nin görevi dışında kalan)sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 15. Hukuk Dairesi'ne,

 • Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 8. ve 9. Hukuk Dairesi'ne,

 • Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne,

 • Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca açılan, tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar.

3


4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma, sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi)

kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

 • Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 3. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen eser, taşıma, sigorta ve bankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli Dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (21-22-23 İKİZİ)


İhtisas

İCRA-İFLAS HUKUKU


T.Görev

İcra ve İflas Hukuku

1


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;Hatırlatma:

 • Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 35. ve 36. Hukuk Dairelerine,

 • İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne,

 • İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ilgili Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3


Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4


6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,


5


Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

6


2004 sayılı İİK'nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

7


İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,

8


İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (20-22-23 İKİZİ)


İhtisas

İCRA-İFLAS HUKUKU


T.Görev

İcra ve İflas Hukuku

1


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;Hatırlatma:

 • Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 35. ve 36. Hukuk Dairelerine

 • İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne,

 • İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ilgili Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3


Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4


6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,

5


Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

6


2004 sayılı ¡İK'nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

7


İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,

8


İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (20-21-23 İKİZİ)


İhtisas

İCRA-İFLAS HUKUKU


T.Görev

İcra ve İflas Hukuku

1


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;
Hatırlatma:

 • Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 35. ve 36. Hukuk Dairelerine,

 • İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne,

 • İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ilgili Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3


Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4


6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,

5


Taşınmazın ihalesi üzerine IİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Alacaklıların IİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

6


2004 sayılı IİK'nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

7


İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,

8


İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (20-21-22 İKİZİ)


İhtisas

İCRA-İFLAS HUKUKU


T.Görev

İcra ve İflas Hukuku

1


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;Hatırlatma:

 • Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 35. ve 36. Hukuk Dairelerine

 • İİK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 17. Hukuk Dairesi'ne,

 • İİK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi ilgili Ceza Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icra mahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3


Sulh hukuk mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlar ve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında sulh hukuk mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4


6183 sayılı Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu icra mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,


5


Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

6


2004 sayılı İİK'nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

7


İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,

8


İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.YİRMİDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (25-26-27-28-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,YİRMİBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-26-27-28-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,


5


Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin icra mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar.

6


2004 sayılı İİK'nın 24 vd. maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili itiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

7


İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm ve kararlar,

8


İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.YİRMİDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (25-26-27-28-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,YİRMİBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-26-27-28-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,


3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,YİRMİALTINCI HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-27-28-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,YİRMİYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-26-28-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,


2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,YİRMİSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-26-27-29-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi savılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.


12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,YİRMİDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-26-27-28-30-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,OTUZUNCU HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-26-27-28-29-31-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,


10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,OTUZBİRİNCÎ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-26-27-28-29-30-32.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi savılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alman senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,OTUZİKİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (24-25-26-27-28-29-30-31.HD İKİZLERİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T Görev

İş Hukuku

1


4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

2


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu’ndan, 6772 sayılı Kanun’da öngörülen ilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’dan kaynaklanan davalar,

3


4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, 72. madde gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4


5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin TanzimiHakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

5


854 sayılı Deniz İş Kanunun’dan kaynaklanan davalar,

6


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,


7


6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8


4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

11


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

12


İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,OTUZÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (SOSYAL GÜVENLİK-OTUZDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İKİZİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

Sosyal Güvenlik Hukuku

1


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,

2


Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

4


506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

5


5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

6


1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

7


2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

8


2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kumrularına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

11


2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

12


3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

13


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

14


Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar.

15


Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

16


3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

17


5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,OTUZDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (SOSYAL GÜVENLİK-OTUZÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İKİZİ)


İhtisas

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


T.Görev

Sosyal Güvenlik Hukuku

1


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan rücu davalar,

2


Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

4


506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

5


5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,


6


1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

7


2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

8


2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

9


2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan davalar,

10


2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

11


2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan davalar,

12


3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

13


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

14


Sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar.

15


Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

16


3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

17


5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,OTUZBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (36.HD İKİZİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Kira Hukuku,Ortaklığın Giderilmesi,Miras,Vesayet,Kat Mülkiyeti

1


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

Firıansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

3


Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

4


Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşmmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


4721 sayılı TMK'nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar.

7


4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

8


Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
OTUZALTINCI HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ (35.HD İKİZİ)


İhtisas

Borçlar-Ticaret Hukuku


T.Görev

Kira Hukuku,Ortaklığın Giderilmesi,Miras,Vesayet,Kat Mülkiyeti

1


Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,Hatırlatma;

Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 16. Hukuk Dairesi'ne ait bulunmaktadır.

2


2004 sayılı İİK'mn 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

3


Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

4


Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


4721 sayılı TMK'nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar.

7


4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

8


Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Kanun’un 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9


Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10


4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,OTUZYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ


İhtisas

Gayrimenkul Hukuku


T.Görev

Kadastro Hukuku, Orman Hukuku, Hâkimin Reddi, Merci Tayini

1


2613, 5602 ve 766 sayılı kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu kadastro mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar

2


7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet Kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3


Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4


Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5


Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6


Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı Kanun’un 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7


Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun (5831 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen) Ek 4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya

kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

8


3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar
Hatırlatma:

 • İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri He imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksi İtilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 5.Hukuk Dairesine,

 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 7.Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

9


Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları.

10


Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı Kanun’un 4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

11


Orman İdaresi ya da Hâzinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12


Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit,

2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereken ya da 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

13


Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,

14


Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK! m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15


Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16


Adli Yargı kolu içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),


İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ

Sıra IMo

Dava Çeşidi

BAM Dairesi


BİRİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

1.DAİRE

1

Madde 81... Kasten öldürme,

1.DAİRE

2

Madde 82... Nitelikli haller,

1.DAİRE

3

Madde 83... Kasten öldürmenin İhmali davranışla İşlenmesi,

1.DAİRE

4

Madde 84... intihara yönlendirme,

1.DAİRE

5

Madde 87/4... Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi,

1.DAİRE


TOPLAM SAYI

1.DAİRE


İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

2-3.DAİRE

1

Madde 76... Soykırım,

2-3.DAİRE

2

Madde 77... insanlığa karşı suçlar,

2-3.DAİRE

3

Madde 78... Örgüt,

2-3.DAİRE

4

Madde 219... Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,

2-3.DAİRE

5

Madde 220... Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

2-3.DAİRE

6

Madde 221... Etkin pişmanlık,

2-3.DAİRE

7

Madde 222... Şapka ve Türk harfleri,

2-3.DAİRE

8

Madde 267... iftira,

2-3.DAİRE

9

Madde 268... Başkasına alt kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılma,

2-3.DAİRE

10

Madde 269... Etkin pişmanlık,

2-3.DAİRE

11

Madde 270... Suçu üstlenme,

2-3.DAİRE

12

Madde 271... Suç uydurma,

2-3.DAİRE

13

Madde 272... Yalan tanıklık,

2-3.DAİRE

14

Madde 273... Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,

2-3.DAİRE

15

Madde 274... Etkin pişmanlık,

2-3.DAİRE

16

Madde 275... Yalan yere yemin,

2-3.DAİRE

17

Madde 276... Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık,

2-3.DAİRE

18

Madde 277... Yargı görevi yapanı etkileme,

2-3.DAİRE

19

Madde 278... Suçu bildirmeme,

2-3.DAİRE

20

Madde 279... Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi,

2-3.DAİRE

21

Madde 280... Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

2-3.DAİRE

22

Madde 281... Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme,

2-3.DAİRE

23

Madde 282... Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

2-3.DAİRE

24

Madde 283... Suçluyu kayırma,

2-3.DAİRE

25

Madde 284... Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

2-3.DAİRE

26

Madde 285... Gizliliğin ihlali,

2-3.DAİRE

27

Madde 286... Ses ve görüntülerin kayda alınması,

2-3.DAİRE

28

Madde 287... Genital muayene,

2-3.DAİRE

29

Madde 288... Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,

2-3.DAİRE

30

Madde 289... Muhafaza görevini kötüye kullanma,

2-3.DAİRE

31

Madde 290... Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması,

2-3.DAİRE

32

Madde 291... Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,

2-3.DAİRE

33

Madde 292... Hükümlü veya tutuklunun kaçması,

2-3. DAİR E

34

Madde 293... Etkin pişmanlık,

2-3.DAİRE

35

Madde 294... Kaçmaya İmkan sağlama,

2-3.DAİRE

36

Madde 295... Muhafızın görevini kötüye kullanması,

2-3.DAİRE

37

Madde 296... Hükümlü veya tutukluların ayaklanması,

2-3.DAİRE

38

Madde 297... İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak,

2-3.DAİRE

39

Madde 298... Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme,

2-3.DAİRE

40

Madde 299... Cumhurbaşkanına hakaret,

2-3.DAİRE

41

Madde 300... Devletin egemenlik alametlerini aşağılama,

2-3.DAİRE

42

Madde 301... Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama,

2-3.DAİRE

43

Madde 302... Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak,

2-3.DAİRE

44

Madde 303... Düşmanla İşbirliği yapmak,

2-3.DAİRE

45

Madde 304... Devlete karşı savaşa tahrik,

2-3.DAİRE

46

Madde 305... Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak İçin yarar sağlama,

2-3.DAİRE

47

Madde 306... Yabancı devlet aleyhine asker toplama,

2-3.DAİRE

48

Madde 307... Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,

2-3.DAİRE

49

Madde 308... Düşman devlete maddi ve mali yardım,

2-3.DAİRE

50

Madde 309... Anayasayı İhlal,

2-3.DAİRE

51

Madde 310... Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,

2-3.DAİRE

52

Madde 311... Yasama organına karşı suç,

2-3.DAİRE

53

Madde 312... Hükümete karşı suç,

2-3. DAİR E

54

Madde 313... Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı İsyan,

2-3.DAİRE

55

Madde 314... Silahlı örgüt,

2-3.DAİRE

56

Madde 315... Silah sağlama,

2-3.DAİRE

57

Madde 316... Suç için anlaşma,

2-3.DAİRE

58

Madde 317... Askeri komutanlıkların gasbı,

2-3.DAİRE

59

Madde 318... Halkı askerlikten soğutma,

2-3.DAİRE

60

Madde 319... Askerleri itaatsizliğe teşvik,

2-3.DAİRE

61

Madde 320... Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma,

2-3.DAİRE

62

Madde 321... Savaş zamanında emirlere uymama,

2-3.DAİRE

63

Madde 322... Savaş zamanında yükümlülükler,

2-3.DAİRE


64

Madde 323... Savaşta yalan haber yayma,

2-3.DAİRE

65

Madde 324... Seferberlikle ilgili görevin İhmali,

2-3.DAİRE

66

Madde 325... Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü,

2-3.DAİRE

67

Madde 326... Devletin güvenliğine İlişkin belgeler,

2-3. DAİR E

68

Madde 327... Devletin güvenliğine İlişkin bilgileri temin etme,

2-3.DAİRE

69

Madde 328... Siyasal veya askeri casusluk,

2-3.DAİRE

70

Madde 329... Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama,

2-3.DAİRE

71

Madde 330... Gizli kalması gereken bilgileri açıklama,

2-3.DAİRE

72

Madde 331... Uluslararası casusluk,

2-3.DAİRE

73

Madde 332... Askeri yasak bölgelere girme,

2-3.DAİRE

74

Madde 333... Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik,

2-3.DAİRE

75

Madde 334... Yasaklanan bilgileri temin,

2-3.DAİRE

76

Madde 335... Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temin,

2-3.DAİRE

77

Madde 336... Yasaklanan bilgileri açıklama,

2-3.DAİRE

78

Madde 337... Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama,

2-3.DAİRE

79

Madde 338... Taksir sonucu casusluk fiillerinin İşlenmesi,

2-3.DAİRE

80

Madde 339... Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma,

2-3.DAİRE

81

Madde 340... Yabancı devlet başkanına karşı suç,

2-3.DAİRE

82

Madde 341... Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret,

2-3.DAİRE

83

Madde 342... Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç,

2-3.DAİRE

84

Madde 343... Karşılıklılık koşulu,

2-3.DAİRE

85

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

2-3.DAİRE

86

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'dan kaynaklanan suçlar,

2-3. DAİR E

87

2937 sayılı Devlet istihbarat Hizmetleri ve Milli istihbarat Teşkilat Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

2-3.DAİRE

88

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlar,

2-3.DAİRE

89

4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar,

2-3.DAİRE

90

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'ndan kaynaklanan işler,

2-3.DAİRE


TOPLAM SAYI

2-3.DAİRE


DÖRDÜNCÜ ve BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

4-5.DAİRE

1

Madde 185... Zehirli madde katma,

4-5.DAİRE

2

Madde 186... Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti,

4-5.DAİRE

3

Madde 187... Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma,

4-5.DAİRE

4

Madde 188... Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,

4-5. DAİRE

5

Madde 189... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

4-5.DAİRE

6

Madde 190... Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,

4-5.DAİRE

7

Madde 191... Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak,

4-5.DAİRE

8

Madde 192... Etkin pişmanlık,

4-5.DAİRE

9

Madde 193... Zehirli madde imal ve ticareti,

4-5.DAİRE

10

Madde 194... Sağlık için tehlikeli madde temini,

4-5.DAİRE

11

Madde 195... Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma(l/3),

4-5.DAİRE

12

Madde 196... Usulsüz ölü gömülmesi,

4-5.DAİRE

13

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna İlişkin işler,

4-5.DAİRE

14

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna ilişkin işler,

4-5.DAİRE

15

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından insan Sağlığının Korunmasına Dair Kanuna ilişkin işler.

4-5.DAİRE


TOPLAM SAYI

4-5.DAİRE


ALTINCI, YEDİNCİ, SEKİZİNCİ ve DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

6-7-8-9. DAİRE

1

Madde 141 ilâ 147 Hırsızlık,

6-7-8-9.DAİRE

2

Madde 160... Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,

6-7-8-9.DAİRE

3

Madde 163... Karşılıksız yararlanma,

6-7-8-9.DAİRE

4

Madde 165... Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,

6-7-8-9.DAİRE

5

Madde 167,168,169... Ortak hükümler.

6-7-8-9. DAİRE


TOPLAM SAYI

6-7-8-9.DAİRE


ONUNCU ve ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

10-11.DAİRE

1

Madde 86... Kasten yaralama,

10-11.DAİRE

2

Madde 87... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (Dördüncü fıkra hariç),

10-11.DAİRE

3

Madde 88... Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi.

10-11.DAİRE


TOPLAM SAYI

10-11.DAİRE


ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

12.DAİRE

1

Madde 97... Terk,

12.DAİRE

2

Madde 98... Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,

12.DAİRE

3

Madde 106... Tehdit,

12.DAİRE

4

Madde 107... Şantaj,

12.DAİRE

5

Madde 108... Cebir,

12.DAİRE

6

Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

12.DAİRE

7

Madde 112... Eğitim ve öğretimin engellenmesi,

12.DAİRE

8

Madde 113... Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi,

12.DAİRE

9

Madde 114... Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi,

12.DAİRE

10

Madde 115... inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme.

12.DAİRE


TOPLAM SAYI

12.DAİRE


ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

13.DAİRE

1

Madde 235... ihaleye fesat karıştırma,

13.DAİRE

2

Madde 236... Edimin ifasına fesat karıştırma,

13.DAİRE


3

Madde 237... Fiyatları etkileme,

13.DAİRE

4

Madde 238... Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,

13.DAİRE

5

Madde 239... Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,

13.DAİRE

6

Madde 240... Mal veya hizmet satımından kaçınma,

13.DAİRE

7

Madde 241... Tefecilik,

13.DAİRE

8

Madde 242... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

13.DAİRE

9

Madde 247... Zimmet,

13.DAİRE

10

Madde 248... Etkin pişmanlık,

13.DAİRE

11

Madde 249... Daha az cezayı gerektiren hâl,

13.DAİRE

12

Madde 250... irtikap,

13.DAİRE

13

Madde 251... Denetim görevinin ihmali,

13.DAİRE

14

Madde 252... Rüşvet,

13.DAİRE

15

Madde 253... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

13.DAİRE

16

Madde 254... Etkin pişmanlık,

13.DAİRE

17

Madde 255... Yetkili olmadığı iş için yarar sağlama,

13.DAİRE

18

Madde 256... Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

13.DAİRE

19

Madde 257.,, Görevi kötüye kullanma,

13.DAİRE

20

Madde 258... Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

13.DAİRE

21

Madde 259... Kamu görevlisinin ticareti,

13.DAİRE

22

Madde 260... Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

13.DAİRE

23

Madde 261... Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,

13.DAİRE

24

Madde 262... Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

13.DAİRE

25

Madde 263... Kanuna aykırı eğitim kurumu,

13.DAİRE

26

Madde 264... Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,

13.DAİRE

27

Madde 266... Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,

13.DAİRE

28

Yargı yeri belirlemeleri ve dava nakli.

13.DAİRE


TOPLAM SAYI

13.DAİRE


ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

14.DAİRE

1

Madde 148... Yağma,

14.DAİRE

2

Madde 149... Nitelikli yağma,

14.DAİRE

3

Madde 150... Daha az cezayı gerektiren hâl,

14.DAİRE

4

Madde 167, 168,169... Ortak hükümler.

14.DAİRE


TOPLAM SAYI

14.DAİRE


ONBEŞİNCİ ve ONALTINCI CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

15-16.DAİRE


1918, 4733, 4926, 5015, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunlarından kaynaklanan işler,

4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan kaynaklanan banka zimmeti suçları. (Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması hâlinde, temyiz incelemesi 15. Ceza Dairesi tarafından yapılır.)

15-16.DAİRE


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan kaynaklanan işler,

15-16.DAİRE


istisnalar hariç olmak üzere Özel Ceza Kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar.

15-16.DAİRE


TOPLAM SAYI

15-16.DAİRE


ONYEDİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

17.DAİRE

1

Madde 94... işkence,

17.DAİRE

2

Madde 95... Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

17.DAİRE

3

Madde 96... Eziyet,

17.DAİRE

4

Madde 154... Hakkı olmayan yere tecavüz,

17.DAİRE

5

Madde 170... Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

17.DAİRE

6

Madde 171... Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulma,

17.DAİRE

7

Madde 172... Radyasyon yayma,

17.DAİRE

8

Madde 173... Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,

17.DAİRE

9

Madde 174... Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,

17.DAİRE

10

Madde 175... Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğün ihlali,

17.DAİRE

11

Madde 176... inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,

17.DAİRE

12

Madde 177... Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,

17.DAİRE

13

Madde 178... işaret ve engel koymama,

17.DAİRE

14

Madde 197...Parada sahtecilik,

17.DAİRE

15

Madde 198...Paraya eşit sayılan değerler,

17.DAİRE

16

Madde 199... Kıymetli damgada sahtecilik,

17.DAİRE

17

Madde 200... Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

17.DAİRE

18

Madde 201... Etkin pişmanlık,

17.DAİRE

19

Madde 202... Mühürde sahtecilik,

17.DAİRE

20

Madde 213... Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,

17.DAİRE

21

Madde 214... Suç işlemeye tahrik,

17.DAİRE

22

Madde 215... Suçu ve suçluyu övme,

17.DAİRE

23

Madde 216... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

17.DAİRE

24

Madde 217... Kanunlara uymamaya tahrik,

17.DAİRE

25

Madde 218... Ortak Hükümler,

17.DAİRE

26

Madde 228... Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,

17.DAİRE


27

Madde 229... Dilencilik,

17.DAİRE

28

Madde 230... Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,

17.DAİRE

29

Madde 243... Bilişim sistemine girme,

17.DAİRE

30

Madde 244... Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,

17.DAİRE

31

Madde 245... Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,

17.DAİRE

32

Madde 246... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

17.DAİRE

33

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a ilişkin işler,

17.DAİRE

34

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na ilişkin işler,

17.DAİRE

35

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ilişkin işler

17.DAİRE

36

Bu iş bölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve TCK'dan kaynaklanan tüm diğer suçlar.

17. DAİR E


TOPLAM SAYI

17.DAİRE


ONSEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

18.DAİRE

1

Madde 203... Mühür bozma,

18.DAİRE

2

Madde 204... Resmî belgede sahtecilik,

18.DAİRE

3

Madde 205... Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

18.DAİRE

4

Madde 206... Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,

18.DAİRE

5

Madde 207... Özel belgede sahtecilik,

18.DAİRE

6

Madde 208... Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,

18.DAİRE

7

Madde 209... Açığa imzanın kötüye kullanılması,

18.DAİRE

8

Madde 210... Resmî belge hükmünde belgeler,

18.DAİRE

9

Madde 211... Daha az cezayı gerektiren hâl,

18.DAİRE

10

Madde 212... İçtima,

18.DAİRE

11

Madde 231... Çocuğun soybağını değiştirme,

18.DAİRE

12

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler

18.DAİRE

13

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.

18.DAİRE


TOPLAM SAYI

18.DAİRE


ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

19.DAİRE

1

Madde 85... Taksirle öldürme,

19. DAİRE

2

Madde 89... Taksirle yaralama,

19.DAİRE

3

Madde 90... İnsan üzerinde deney,

19.DAİRE

4

Madde 91... Organ ve doku ticareti,

19.DAİRE

5

Madde 92... Zorunluluk hâli,

19.DAİRE

6

Madde 93... Etkin pişmanlık,

19. DAİRE

7

Madde 132...Haberleşmenin gizliliğini ihlal,

19.DAİRE

8

Madde 133...Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

19.DAİRE

9

Madde 134...Özel hayatın gizliliğini ihlal,

19.DAİRE

10

Madde 135...Kişisel verilerin kaydedilmesi,

19.DAİRE

11

Madde 136...Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme,

19.DAİRE

12

Madde 137...Nitelikli haller,

19.DAİRE

13

Madde 138...Verileri yok etmeme,

19. DAİRE

14

Madde 139...Şikâyet,

19.DAİRE

15

Madde 140...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

19.DAİRE

16

Madde 179...Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,

19.DAİRE

17

Madde 180...Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma,

19.DAİRE

19

5271 sayılı CMK'nın 141 ilâ 144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat.

19.DAİRE


TOPLAM SAYI

19. DAİR E


YİRMİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

20.DAİRE

1

Madde 99... Çocuk düşürtme,

20. DAİRE

2

Madde 100... Çocuk düşürme,

20.DAİRE

3

Madde 101... Kısırlaştırma,

20.DAİRE

4

Madde 102... Cinsel saldırı,

20.DAİRE

5

Madde 103... Çocukların cinsel istismarı,

20.DAİRE

6

Madde 104... Reşit olmayanla cinsel ilişki,

20.DAİRE

7

Madde 105... Cinsel taciz,

20.DAİRE

8

Madde 109... Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

20.DAİRE

9

Madde 110... Etkin pişmanlık,

20.DAİRE

10

Madde 111... Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

20.DAİRE

11

Madde 223... Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması,

20.DAİRE

12

Madde 224... Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali,

20.DAİRE

13

Madde 234... Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması.

20.DAİRE


TOPLAM SAYI

20.DAİRE


YİRMİBİRİNCİ ve YİRMİİKİNCİ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

21-22.DAİRE

1

Madde 151... Mala zarar verme,

21-22.DAİRE

2

Madde 152... Mala zarar vermenin nitelikli halleri,

21-22.DAİRE

3

Madde 153... İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,

21-22.DAİRE

4

Madde 155... Güveni kötüye kullanma,

21-22.DAİRE

5

Madde 156... Bedelsiz senedi kullanma,

21-22.DAİRE

6

Madde 157... Dolandırıcılık,

21-22.DAİRE

7

Madde 158... Nitelikli dolandırıcılık,

21-22.DAİRE

8

Madde 159... Daha az cezayı gerektiren hâl,

21-22.DAİRE

9

Madde 161... Hileli iflas,

21-22.DAİRE

10

Madde 162... Taksirli iflas,

21-22.DAİRE

11

Madde 164... Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,

21-22.DAİRE


12

Madde 166... Bilgi vermeme,

21-22.DAİRE

13

Madde 167,168,169... Ortak hükümler.

21-22.DAİRE


TOPLAM SAYI

21-22.DAİRE


YİRMİÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ İŞ BÖLÜMÜ

23.DAİRE

1

Madde 79... Göçmen kaçakçılığı,

23.DAİRE

2

Madde 80... insan ticareti,

23.DAİRE

3

Madde 116... Konut dokunulmazlığını bozmak,

23.DAİRE

4

Madde 117... İşve çalışma hürriyetinin ihlali,

23.DAİRE

5

Madde 118... Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi,

23.DAİRE

6

Madde 120... Haksız arama,

23.DAİRE

7

Madde 121... Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi,

23.DAİRE

8

Madde 122... Nefret ve ayırımcılık,

23.DAİRE

9

Madde 123... Kişilerin huzur ve sükununu bozma,

23.DAİRE

10

Madde 124... Haberleşmenin engellenmesi,

23. DAİR E

11

Madde 125... Hakaret,

23.DAİRE

12

Madde 126... Mağdurun belirlenmesi,

23.DAİRE

13

Madde 127... isnadın ispatı,

23.DAİRE

14

Madde 128... iddia ve savunma dokunulmazlığı,

23.DAİRE

15

Madde 129... Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret,

23.DAİRE

16

Madde 130... Kişinin hatırasına hakaret,

23.DAİRE

17

Madde 131... Soruşturma ve kovuşturma koşulu,

23.DAİRE

18

Madde 181... Çevrenin kasten kirletilmesi,

23.DAİRE

19

Madde 182... Çevrenin taksirle kirletilmesi,

23.DAİRE

20

Madde 183... Gürültüye neden olma,

23.DAİRE

21

Madde 184... imar kirliliğine neden olma,

23.DAİRE

22

Madde 225... Hayasızca hareketler,

23.DAİRE

23

Madde 226... Müstehcenlik,

23.DAİRE

24

Madde 227... Fuhuş,

23.DAİRE

25

Madde 232... Kötü muamele,

23.DAİRE

26

Madde 233... Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,

23.DAİRE

27

Madde 265... Görevi yaptırmamak için direnme.

23.DAİRE


Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

Yatırımlar yapılmasa 3.havalimanı İstanbulun başına bela olacak!

Sonraki Haber

İstanbul istinaf mahkemesi icra hukukuna ilişkin iş bölüşümü. Hangi icra davasına hangi daire bakacak