Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Babalık, Babalığın Reddi Davası Ne Kadar Sürer

Hukuki Makaleler

Soybağının Tesisi, Babalık, Soybağının İptali Davaları (449 Gün) sürmesi öngörülmektedir.


Davanın sonuçlandırılma süresinin ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.


Hedef süreler belirlenirken göz önüne alınan her bir mahkemeye göre derdest dosya sayıları:
Mahkemeler

Derdest Dosya sayıları

Asliye Hukuk Mahkemelerinde

450

Asliye Ticaret Mahkemelerinde

300

Sulh Hukuk Mahkemelerinde

450

tüketici haberleri">tüketici Mahkemelerinde

800

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Mahkemelerinde

400

İcra Hukuk Mahkemelerinde

350

Aile Mahkemelerinde

500

İş Mahkemelerinde

500

Kadastro Mahkemelerinde

250Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyinin bir kuruluşu olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından, üye ülkelerde yargının etkililiği ve verimliliğini artırmak amacıyla 2007 yılında kısa adı SATURN Center (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network) olan bir merkez kurulmuştur.

SATURN çalışmalarının yürütüldüğü bu merkez, üye devletlerin uzun süren yargılamalarla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ncı maddesi ile korunan “makul süre içerisinde adil yargılanma hakkı” nı ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların belirlenerek uygulanmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Merkez tarafından bu güne kadar yapılan çalışmalarda yargının performans ve kalitesine yönelik 63 rehber ilke tespit edilmiştir. Bu ilkelerden 15’inin tüm üye ülkelerin yargı sistemlerinde uygulanabileceği yönünde ortak karara varılmıştır. Bu ilkelerin ilk maddesi, hem mahkemeler hem de ülke düzeyinde yargılamalara ilişkin olarak hedef sürelerin belirlenmesidir.

Hedef sürelerin ülke ve mahkemeler düzeyinde belirlenerek kamuoyuna duyurulması ile dava taraflarına bu sürelerin taahhüt edilmesi, çoğu Avrupa ülkesinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede dava süreçlerinin öngörülebilir olması sağlanmakta, dava süreleri ile ilgili belirsizlik ortadan kalkmaktadır. Nitekim CEPEJ tarafından iki yılda bir hazırlanan 'Avrupa Yargı Sistemleri: Adaletin Etkinliği ve Kalitesi' isimli raporda (2014 yılı raporu) “Avrupa'da mahkemelerin hedef süreleri belirleyerek davanın taraflarına bildirilmesi uygulamasının yargıya olan güveni artırmak amacıyla yaygınlaştığı” ifade edilmiştir.

Söz konusu raporda da dile getirildiği üzere, üye ülkelerce yapılan reformların başında yargı ile ilgili olanlar gelmektedir. Yapılan bu reformlarına bakıldığında yargının sorunları benzerlik göstermektedir. Nitekim listenin ilk sırasında uzun süren yargılamalar gelmektedir. Çoğu ülke usulü süreleri kısaltarak, elektronik tebligat işlemlerine hız vererek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha aktifleştirerek ve mahkeme organizasyonlarını daha verimli hale getirerek bu sorunları aşmaya çalışmaktadır. Tüm bunlar yapılırken üye ülkelerdeki genel eğilim, adalete olan güveni artırmak amacıyla mahkemelerin yargılama sürelerini belirleyerek taraflara duyurması ve kamuoyuna ilan edilmesidir.

Ülkemizde de yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini artırmak ile özellikle tarafların, davaların ne zaman sonuçlandırılacağını öngörmelerinin sağlanması amacına yönelik olarak, dava türlerine göre mahkemeler tarafından hedef süre belirlenmesi çalışmalarına, ilk olarak 2013 yılında Erzurum, Amasya ve Ankara'da pilot olarak seçilen mahkemelerde başlanmıştır. Gerek güncellenen Yargı Reformu Strateji Belgesinde (hedef 3.16) gerekse yenilenen Adalet Bakanlığı Stratejik Planında (hedef 2.4), hedef sürelerin ülke genelinde belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması bir hedef olarak öngörülmüştür. Söz konusu strateji belgelerinde hedeflendiği üzere uygulamanın yurt geneline yaygınlaştırılması için 21.10.2015 tarihli Bakan Olur'u ile Yargıda Zaman Yönetimi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Söz konusu Çalışma Grubu ilk toplantısını 16 Kasım 2015 tarihinde Ankara Hakimevinde gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya Bakanlık birim amirleri, çalışma grubunda yer alan kürsü hakim ve savcılar haberleri">savcıları ile Bakanlık birim temsilcileri,Yargıtay haberleri">Yargıtay ve Danıştayhaberleri">danıştay tetkik hakimler="" haberleri="" "="" title="hakimler haberleri">hakimler/haberleri/" title="hakimler haberleri">hakimleri, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile HSYK="" haberleri="" "="" title="HSYK haberleri">HSYK/haberleri/" title="HSYK haberleri">HSYK Başkan vekili katılmışlardır.

Anılan toplantıda “hukuk yargılaması”, “ceza yargılaması” ve “idari yargı” olmak üzere alt gruplar oluşturulmasına karar verilerek, aynı gün her çalışma grubu kendi çalışma konularıyla ilgili olarak ilk toplantılarını yapmışlardır.

Hedef süreler belirlenirken kanundan kaynaklı (gerekçeli kararın yazımı, tarafların 14 günlük cevap verme süresi gibi) süreler korunmuş, tebligat işlemleri için ise 30 günlük bir süre yazılmıştır. Bu durumda yazılı yargılama usulünde ön inceleme duruşmasına kadar replik ve düplik safahatı 139 günü bulmaktadır. Duruşma için 60 günlük süre de dikkate alındığında, ön inceleme duruşması ancak 199 içinde yapılabilmektedir. Sonraki aşamalarla birlikte yazılı yargılama için gerekçi kararın yazımı dâhil 449 günlük standart bir süre tespit edilmiştir. Standart süreler, eser ve rödovans sözleşmeleri gibi bazı hukuki ilişkilerden doğan davaların karmaşıklığı göz önüne alınarak uzatılmıştır.

Basit yargılama usulünde replik ve düplik dilekçeleri bulunmadığından 331 günlük daha kısa bir süre belirlenmiş ve fakat yine bazı davalar bakımından bu süre uzatılmıştır.

Ad, soyad ve yaş düzeltilmesi, anlaşmalı Boşanma haberleri">Boşanma, yargısal erginlik, Velayet/haberleri/" title="Velayet haberleri">Velayet altına konulma, vesayet, kayyım atanması gibi çekişmesiz yargı işleri için ise 90 ila 120 günlük süreler öngörülmüştür.

İcra hukuk davalarında ise 81 gün ila 271 gün arasında hedef süreler belirlenmiştir. Asliye ticaret mahkemesinde görülen bir takım davalar taraflardan birinin tüketici olması halinde tüketici mahkemelerinde görülmektedir. Bu türden davalarda asliye ticaret mahkemeleri için tespit edilen süreler, tüketici mahkemeleri için 60 gün kısaltılmıştır.

Bununla birlikte dava sürelerinin önceden tam olarak tespitinde güçlükler bulunduğu bilenen bir gerçektir. Örneğin davacının eksik harç yatırması durumda harcın tamamlanması için ek süre verilmesi, avukat="" haberleri="" "="" title="avukat haberleri">avukat/haberleri/" title="avukat haberleri">avukatların mazeret bildirmesi, bazı durumlarda bilirkişi raporlarının geç gelmesi ve raporlara itiraz halinde başka bilirkişi tayini gibi durumlar davaları uzatmaktadır. Bu nedenle anılan hususlar istisna sayılmış ve mahkemelerin elinde olmayan nedenlerle yargılamanın uzaması sebepleri olarak;

Tebliğ yapılamaması nedeniyle adres araştırması

Süre uzatım talepleri

Dava veya cevap dilekçesindeki eksiklikler

Yurt dışı tebligat

Taraflardan birinin yargılama sırasında ölümü

Bekletici meselenin bulunması
İdari bir işlemin sonucunun beklenmesi

Ön sorun
Hâkimin rahatsızlığı ve tayini

Taraf vekillerinin mazereti ve çekilmesi i. Adli tatil

Yetkilendirme nedeniyle başka mahkemenin işine bakma,

Mahkemenin kapatılması nedeniyle işlerin başka mahkemeye devredilmesi

Bilirkişi raporunun gecikmesi, ek rapor ihtiyacı, bilirkişinin bulunamaması

İstinabe

Hâkimin reddi, çekilmesi

Coğrafi koşul nedeniyle keşif yapılmasının zorluğu

gibi nedenler sayılmıştır.


Komisyonca belirlenen hedef sürelerin dava taraflarına davetiye ile duyurulmasının sakıncalar yaratabileceğini düşünerek sadece adliye internet sitelerinden duyurunun yapılmasının başlangıç aşaması yeterli olacağı, uygulama yerleştikçe dava taraflarına davetiye göndermenin daha yerinde bir uygulama olacağını dile getirilmiştir.

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

Kıdem tazminatına karma model geliyor

Sonraki Haber

Kadın soyadı değişikliği Davası Ne Kadar Sürer