Gemi - kanuni rehin hakkı - yakıt alacağı - yetkili mahkeme - lex rei sitae - kanuni rehin hakkının gemiyi takip etmesi Mahsup - itiraz - sözleşme dışı işler - eser sözleşmesi Haksız rekabet nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasına - icrası için kesinleşmesi gerekmez İhtiyati haciz - yetki itirazı - resen dikkate alınıp alınamayacağı Tacir - fahiş cezai şart - ekonomik mahvına Ticari kredi - erken ödeme komisyonu - mk 2. madde Rekabet kurulu kararı - dikey anlaşma - 5 yıl sınırı - akaryakıt bayilik sözleşmesi - intifa bedeli - sebepsiz zenginleşme İhtarname ile kefaletin sona erdiğinin bildirilmesi - iyiniyet - 2002/513 k. İhtarname ile kefaletin sona erdiğinin bildirilmesi - iyiniyet Hakem kararının iptali davası - görevli mahkeme - görev değişikliği - görevsizlik kararı verilmesi gerektiği