Emsal karar arayışısınız için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2017/5239/
Karar No:2018/11135
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasındaki davadan dolayı ... 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 16.09.2014 gün ve 2013/6 Esas – 2014/139 Karar sayılı hükmün onanmasına ilişkin olan 11.09.2017 gün ve 2015/1226 Esas – 2017/4154 Karar sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacılar vekili tarafından istenilmiş olmakla, Tetkik Hakimi ...'ün raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi, Gereği görüşülüp, düşünüldü.
-KARAR-
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakanları ...'nun maliki olduğu ... ada ... parsel sayılı taşınmazını 24.12.2002 tarihinde davalı ...'a bağışladığını, davalı ...'ın da taşınmazı diğer davalı ...'ya devrettiğini, mirasbırakanın üzerine kayıtlı başka mal varlığı olmadığını, bu nedenle miras paylarını alamadıklarını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın davalı ... yönünden esastan reddine, davalı ... yönünden ise 6100 sayılı HMK'nın 180. maddesi uyarınca usulünce yapılmış bir ıslah bulunmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine ilişkin verilen karar Dairece onanmıştır.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu ... ada ... parsel sayılı taşınmazda dava tarihi itibari ile davalı ...'nın malik olduğu kayden sabittir.
Davacı her ne kadar her iki davalı yönünden de tapu iptali ve tescil istemiş ise de yargılama sırasında isteğini daraltarak davalı ... yönünden tazminata karar verilmesini talep etmiştir. Ne var ki, mahkemece, davacının talebini tam ıslah ile tazminata dönüştürdüğü, gerekli usuli işlemlerin de tamamlanmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Hal böyle olunca, davacı tarafın talebinin ıslah olmayıp talebin daraltılması niteliğinde olduğu gözetilerek tazminat talebinin açıklattırılması, varsa eksik harcın alınması ondan sonra yargılamaya devam olunması gerekirken anılan husus gözardı edilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.
Anılan bu husus davacıların karar düzeltme isteği üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu anlaşıldığından karar düzeltme isteğinin HUMK 440. maddesi gereğince kabulü ile Dairenin 11.09.2017 gün ve 2015/1226 Esas – 2017/4154 Karar sayılı onama ilamının bu yönden ORTADAN KALDIRILMASINA ve yukarıda belirtildiği üzere, davacılara tazminat taleplerinin açıklattırılması, bildirilen değer üzerinden varsa eksik harç tamamlattırıldıktan sonra yargılamaya devam olunarak yeniden hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından 16.09.2014 gün ve 2013/6 Esas - 2014/139 Karar sayılı kararının (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 07.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.