Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Toplam sonuç sayısı:764
  Başlık Dairesi
Yargıtay’ın temyiz edilen hükmü onaması halinde daha önce vermiş olduğu icranın geri bırakılması kararı kendiliğinden kalkar 12.daire
E:2018/995 K:2018/6656
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu - ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip - mükerrer takip 12.daire
E:2018/8685 K:2018/3977
Gerçeğe aykırı beyanda bulunma - vekilin beyanından asilin sorumlu tutulamayacak olması - istenen tazminat miktarı belirtilmemesi 19.daire
E:2016/8858 K:2018/5744
Kaçak yapı - imara aykırı - imarsız - kıymet - değer Hukuk genel kurulu
E:2009/208 K:2009/230
Borçlunun ipotek resmi senedinde geçen yukarıda belirtilen adresinden farklı olarak mernis adresine tebligat yapılabilir mi? 12.daire
E:2011/23810 K:2011/101
Ödeme emri tebliğ usulsüzlüğünün icra mahkemesindeki tahliye davasında mahkemece resen dikkate alınıp alınamayacağı Hukuk genel kurulu
E:2017/1849 K:2018/48
Avalde eşin rızası gerekir mi? Hukuk genel kurulu
E:2017/11135 K:2017/1012
Tüketici senedi- nama düzenlenme zorunluluğu - cirantaya karşı ileri sürülmesi 13.daire
E:2016/20529 K:2018/2886
İcra ceza suçları uzlaşmaya tabidir cgk - 2017 Ceza genel kurulu
E:2017/7 K:2017/137
İcra - tahliye -kesinleşen takibin ödeme nedeniyle iptali talebi 12.daire
E:2009/7644 K:2009/15353
İcra - tahliye davası - ödeme iddiası ve ödemeye ilişkin belgeler borcu sona erdiren belgelerden olduğundan yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. 6.daire
E:2014/9160 K:2014/10936
Çek - ciro - alacağın temliki - çekin muhatap bankaya kim tarafından ibraz edildiği hususu araştırılarak 19.daire
E:2010/14175 K:2011/9570
Kesin kurul kararları ilam niteliğinde midir? Hukuk genel kurulu
E:2004/722 K:2004/707
Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası sabittir 12.daire
E:2013/15668 K:2013/23580
Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası 12.daire
E:2016/15432 K:2016/17007
İstihkak davasında, işletme devri olgusu tek başına davanın reddi için yeterli midir? 8.daire
E:2015/4063 K:2017/7394
İtirazın kaldırılması davası, itirazın iptali davası açısından derdestlik oluşturur mu? 6.daire
E:2012/15778 K:2012/17372
İik 89/4 - tazminat - nispi harç 12.daire
E:2015/19320 K:2015/29973
Birden fazla yetkili icra dairesi varsa, borçlu yetki itirazında seçtiği icra dairesini bildirmelidir. aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz 12.daire
E:2016/15803 K:2017/6559
Yetki itirazı - seçimlik yetki - borçlunun yetkili icra dairelerinden birini seçmemesi 12.daire
E:2008/4918 K:2008/7847
Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası - cevap - kullandırılacak kredi risklerine mahsup 12.daire
E:2016/21200 K:2017/12860
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin kira alacağı kapsamında kalıp kalmadığı - örnek 13 ödeme emri ile takip yapılamayacağı 12.daire
E:2016/21900 K:2017/13586
İlamlı takip - bozma - dosya hesabı - muhtıra 8.daire
E:2015/7608 K:2017/9536
İcra mahkemesi bir kararı esas alarak diğer bir karar verecek ise ilk kararın kesinleşmesini beklemesi gerekir 8.daire
E:2015/7613 K:2017/14398
Haciz tarihi - haciz ihbarnamesinin düzenlenme tarihi - haciz kararı - haciz ihbarnamesinin tebliği 12.daire
E:2013/36432 K:2014/3088
Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması 12.daire
E:2016/9641 K:2017/2572
Gümrüğe araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanması konusunda müzekkere yazılabilir mi? 12.daire
E:2017/7539 K:2017/13547
Dikkat içtihat değişikliği : kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur 12.daire
E:2017/6964 K:2017/12193
İcra ceza suçları önödemeye tabi midir? tabi ise hangi tarihli suçlar 19.daire
E:2015/28190 K:2017/7699
Tebliğ tarihinin düzeltilmesi - kesinleşmesinin gerektiği hal - haciz ihbarnamesi 12.daire
E:2016/12012 K:2017/4487
"bedeli teminattır" biçimindeki açıklama teminat senedi iddiası için yeterli midir? 12.daire
E:2009/1168 K:2009/9321
Hakem heyeti kararıyla ilamsız icra takibi yapılması-takibe itiraz üzerine itirazın iptali açılmaması halinde takiplerin düşmüş sayılacağı 12.daire
E:2016/7422 K:2016/25581
İlama dayalı ilamsız takip yapılabilir mi? 2017 tarihli içtihadı birleştirme kararı Hukuk genel kurulu
E:2017/2 K:2017/3
12. hd.'den imza itirazı incelemesinde yeni görüş : öncelikle borçlunun isticvabına ve duruşmada imzalarının alınması yoluna gidilemez 12.daire
E:2017/642 K:2017/2393
Müsadere, araç üzerindeki rehin hakkını ortadan kaldırır mı? 12.daire
E:2017/2353 K:2017/7156
Alacaklılarını zarara uğratmak kastıyla borçları ödeme suçunda şikayet süresinin başlangıç tarihi - takibin kesinleşmesi 19.daire
E:2015/20875 K:2017/3063
Bonoya dayanarak hamilin lehtara ve cirantalara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde senet keşidecisinin protesto 12.daire
E:2016/17339 K:2017/6078
Mirasın reddi kararının takip kesinleşmeden sonra alınmış olması - itiraz mı ? şikayet mi? 12.daire
E:2016/7861 K:2016/26294
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, iflas istenme yetki ve sorumluluğu 19.daire
E:2015/25235 K:2017/3638
Haciz ihbarının, doğacak alacaklar yönünden iik. nun 89.maddesinde öngörülen sonuçları doğurmaz 12.daire
E:2013/30570 K:2013/39931
İhtiyati haciz aşamasında kalan takipte tahsil harcının tahsil edilip edilmeyeceği 12.daire
E:2013/9904 K:2013/18267
İrtibat ofis bürolarına yapılan tebligatların geçerliliği 12.daire
E:2013/33450 K:2013/40116
İlamın ilamsız takibe konulması - hangi daireler hangi görüşte - içtihadı birleştirme usulü Hukuk genel kurulu
E:2014/1 K:2017/2
İcra takibinden sonra alınan ihtiyati haciz kararının uygulanması 12.daire
E:2016/20855 K:2017/2666
Tmsf ihalesi - ihalenin feshi - görevli mahkeme - yetkili mahkeme - satışın 6183 sayılı yasa hükümlerine tabi olup olmaması 12.daire
E:2012/34085 K:2013/7707
Anayasa mahkemesi : ihale bedelinin icra dairesince nemalandırılmaması - bireysel başvuru 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/6577 K:2017/16022017
Borçlunun, 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunup bulunamayacağı 8.daire
E:2014/1137 K:2014/2228
Paranın, 89'a göre haczi ile borçlunun yokluğunda haczi arasındaki fark 12.daire
E:2002/26796 K:2002/28140
Takip talebinde vergi kimlik numarasının yazılmaması 12.daire
E:2004/3245 K:2004/7985
Senedin arka tarafındaki aval şerhinin geçerliliği 12.daire
E:2016/1885 K:2016/14824
1 2 3 4 5
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim