Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Toplam sonuç sayısı:235
  Başlık Dairesi
01.10.2011 tarihinden önce yapılan tahkim sözleşmesi - kanun yolu - iptal davası İçtihatdı birleştirme büyük genel kurulu
E:2016/2 K:2018/4
Bonoda tacirler arasındaki yetki sözleşmesinin tacir olmayan avalisti de bağlayacağı 12.daire
E:2016/32448 K:2018/4447
Avukatın ayağa kalkmaması-hakimi duruşma salonunu boşaltması-manevi tazminat-yargılama yetkisi Hukuk genel kurulu
E:2016/257 K:2017/926
Sigorta tahkim kararları temyiz değil istinaf kanun yoluna tabidir 17.daire
E:2017/2064 K:2017/4128
Hukuka aykırı elde edilen delil- hukuka aykırı yaratılan delil - sosyal medyadan elde edilen delillerin hukuki değeri 3.daire
E:2016/14742 K:2017/2577
Sigorta tahkim komisyonu uyuşmazlık hakem kurulu kararlarına karşı iptal davası mı açılmalı istinafa mı gidilmeli? 17.daire
E:2013/19559 K:2014/870
Basit yargılamada hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte tefhim edilemediği hallerde gerekçeli kararın mutlaka taraflara tebliğ edilmesi gereklidir 22.daire
E:2017/23713 K:2017/5049
Basit yargılama - kısmen kabul, kısmen reddi - istinfa süresinin başlangıcı 9.daire
E:2016/24158 K:2016/21636
Basit yargılamada hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte tefhim edilemediği hallerde gerekçeli kararın mutlaka taraflara tebliğ edilmesi gereklidir Hukuk genel kurulu
E:2014/1461 K:2016/3784
Kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar 10.daire
E:2015/9993 K:2017/719
Kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar 21.daire
E:2016/18026 K:2017/1919
Bozmadan sonra ıslah mümkün mü? 2016 tarihli içtihadı birleştirme kararı Hukuk genel kurulu
E:2015/1 K:2016/1
Eski hale getirme - el atmanın önlenmesi - sadece zilyetliğe dayalı - hakka dayalı - görevli mahkeme 14.daire
E:2014/3411 K:2014/7302
Hmk'nın 227/ı. maddesi gereğince yeminden başka delili olduğunu beyan etmiş olan taraf dahi yemin teklif edebilir. 15.daire
E:2016/1497 K:2017/1969
Somutlaştırma yükü - dava-cevap dilekçesinde delilerin belirtilmiş olmasına rağmen bunun için süre verilmesi Hukuk genel kurulu
E:2014/-691 K:2016/499
Cevap vermediği gibi herhangi bir delil de bildirmeyen davalının ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi Hukuk genel kurulu
E:2014/843 K:2016/523
Dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi bir delil bildirmeyen tarafa ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi için yeni bir süre verilmesi Hukuk genel kurulu
E:2014/1226 K:2016/1057
Delilleri açık olarak değil genel olarak bildiren davacıya usulüne uygun olarak delillerini bildirmesi aksi halde tekrar süre verilmeyeceği 7.daire
E:2014/16843 K:2014/18256
Dikkat artık : dava veya cevap dilekçesindeki 'sair delil', 'tüm deliller' ibarelerinin geçerliliği yok 23.daire
E:2014/8720 K:2014/7891
Yemin deliline başvurma - sair delil 9.daire
E:2015/16252 K:2015/24001
Yemin deliline başvurma - sair delil - hmuk döneminde ise 7.daire
E:2015/44162 K:2016/11486
Yeni delil sunmak için ıslah yapılabilir mi? 11.daire
E:2015/11858 K:2016/9302
Davacı işçi hakkında feshe konu eylemlerine ilişkin devam eden ceza davasının sonucunun beklenmesi gerektiği 22.daire
E:2015/6867 K:2016/12414
Sadece süre tutumla istinaf yoluna başvurulabilir mi? istinafa başvurunun gerekçeli olmamasının sonucu 9.daire
E:2016/35343 K:2016/20173
Terdit sırasının önemi - anonim şirket ortaklığından haklı sebeple çıkma davası - anonim şirketin feshi 11.daire
E:2014/1377 K:2014/8486
İpoteğin fekki ilamı - icrası için kesinlemesi gerekir 8.daire
E:2013/2181 K:2013/5215
Vasiyetnamenin tenfizi davası - davanin acilmamis sayilmasina - dava dosyasının işlemden kaldırılması - dosyanın işlemden kaldırılması - 10 yıllık zamanaşımı - verilen süre - yetki - temyiz harcı 3.daire
E:2015/2963 K:2016/3559
Bilirkişi raporunun duruşmada elden tebliğ edilmemesi - okunmaması 3.daire
E:2016/697 K:2016/3558
Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmesi - hukuki dinlenme hakkı 8.daire
E:2012/10670 K:2013/944
Bilirkişi raporu tebliğ edilmeden karar verilmesi - hmk 139 , 147/2, 150 19.daire
E:2001/2799 K:2001/3139
Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmeden ve kanuni itiraz süresi beklenmeden davanın karara bağlanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır 8.daire
E:1995/3742 K:1997/2289
İcrada taraf değişikliği - maddi hata Hukuk genel kurulu
E:2014/1190 K:2016/964
Cevap dilekçesi verilmemesi - delil sunma hakkı - boşanma davası - kamu düzeni hgk Hukuk genel kurulu
E:2014/433 K:2016/63
Cevap dilekçesi verilmemesi - delil sunma hakkı - hgk Hukuk genel kurulu
E:2014/843 K:2016/523
İşçi alacağı davaları - bozmadan sonra ıslah 9.daire
E:2016/12127 K:2016/10164
Vekalet ücreti - avukatlık ücreti - kambiyo senetleri - yargılama gideri - yargılama giderleri - icra müdürlüğü - aktif husumet 12.daire
E:2014/11794 K:2014/14784
Tasarrufun iptali davaları - yargılamanın yenilenmesi - tasarrufun iptali davasi - satis vaadi sozlesmesi - tahsis belgesi - mahkeme kararı - taşınmaz devri - mahkeme ilamı - davanın reddi - mal kaçırmak - tescil 17.daire
E:2014/9087 K:2014/13394
Yargılamanın yenilenmesi - yargılamanın iadesi - temyiz dilekçesi - istirdat davası - mahkeme kararı - davanın reddi - dava hakkı - sözleşme 3.daire
E:2015/2914 K:2015/5557
Yemin deliline başvurma - sair delil - muhalefetli karar 1.daire
E:2014/14678 K:2015/460
Hmk - basit yargılama usulünde bakılan işlerde adli tatil içinde tebligat - temyiz süresi 10.daire
E:2014/21550 K:2015/20890
Davanın hmuk düneminde açılması - delil avansı - gider avansı 23.daire
E:2015/4958 K:2015/5085
Maddi anlamda kesin hüküm - yargılamanın yenilenmesi - yargılamanın iadesi - ihalenin feshi - takibin iptali - icra mahkemesi - hüküm niteliği - istihkak 12.daire
E:2013/31207 K:2013/38723
Adli tıp genel kurulundan rapor alınması gereği - yargılamanın yenilenmesi - usuli kazanılmış hak - kararın düzeltilmesi - bilirkişi raporu - kriminal polis - resmi gazete - kamu düzeni - oy çokluğu - kesinleşme - soruşturma - maddi hata - çelişki - traf 1.daire
E:2012/13879 K:2012/15921
Yargılamanın yenilenmesi - yargılamanın iadesi - usulsüz tebligat - dava hakkı - kesinleşme 10.daire
E:2014/21078 K:2016/2837
Yargılamanın yenilenmesi - yargılamanın iadesi - kesinleşmiş karar - temyiz dilekçesi - davanın reddi - davalı sıfatı - davada taraf - gerçek kişi - taşınmaz - kadastro - tescil 20.daire
E:2014/6060 K:2015/552
Basit yargılama usulünde temyiz süresinin başlangıcı - kısa karar- hüküm özeti - tefhimden değil tebliğden başlar 23.daire
E:2015/4743 K:2016/3114
Delil ikamesi avansı - yargılama giderleri - dava şartı yokluğu - delil avansı - gider avansı 13.daire
E:2015/35327 K:2015/37964
Görevsiz mahkemede açılan davanın etkisi - zamanaşımının kesilmesi 10.daire
E:2002/5436 K:2002/6003
Nafaka talebinin cevap dilekçesinde değil de duruşmada ileri sürülmesi - talep sonucunun genişletilmesi 2.daire
E:2016/6692 K:2016/10316
Yargılamanın iadesi - asliye hukuk mahkemesi - karar düzeltme - kusur - görev - istinaf mahkemeleri - kesinleşme - yargılamanın yenilenmesi - asliye ceza mahkemesi - sigorta poliçesi 11.daire
E:2015/12645 K:2015/13542
1 2 3 4 5
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim