T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/31207   Karar No:2014/13248

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E:2013/31207, K:2014/13248

Özet:


Karar:

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki malın ayıplı olmasından kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 3.325,64 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 25.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Bu içerik hukukmedeniyeti.org sitesinden alınmıştır.