T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi

Esas No:2018/518   Karar No:2018/20378

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E:2018/518, K:2018/20378

Özet:


Karar:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında 5.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 10/10/2017 gün ve 2016/8366 Esas - 2017/21625 Karar sayılı ilama karşı davalılardan ... vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay kararında yazılı gerekçelere göre karar düzeltme isteği HUMK'nun 440.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirine uymadığından REDDİNE, davalılardan ... Belediye Başkanlığından peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına, H.U.M.K'nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 315,00-TL. para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, 13/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


www.hukukmedeniyeti.org

Bu içerik hukukmedeniyeti.org sitesinden alınmıştır.