Danıştay Kararları Arama

Danıştay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
  Danıştay Kararları - Karar Başlığı Danıştay
Ret sebebi her iki davalı yönünden ortak olduğundan, davalı idareler vekilleri lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir
6. Daire         2012/7133 E.  ,  2014/1352 K.İDARELER LEHINE AYRI AYRI VEKALET ÜCRETINE HÜKMEDILMESITEK AVUKATLIK ÜCRETI NAZIM İMAR PLANI"İçtihat Metni"   Temyiz Eden (Davacı)  : … Vekili        &
Danıştay
6.daire
E:2012/7133 K:2014/1352
Şirket ortağı adına tahakkuk ettirilen vergi için şirketin dava açma menfaati yoktur
7. Daire         2010/756 E.  ,  2014/4099 K.GÜMRÜK MÜŞAVIRI,ŞIRKET TEMSILCISI,ÖZEL TÜKETIM VERGISI,DAVA EHLIYETI  Temyiz İsteminde Bulunan : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü Karşı Taraf    
Danıştay
7.daire
E:2010/756 K:2014/4099
Münfesih şirket adına tarh ve ceza kesme işlemleri
7. Daire         2011/7412 E.  ,  2014/2572 K.MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARH VE CEZA KESME İŞLEMLERİ KANUNİ TEMSİLCİTÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ "İçtihat Metni"Temyiz İsteminde Bulunan: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı  (Kadıköy Vergi Dairesi Müdür
Danıştay
7.daire
E:2011/7412 K:2014/2572
Limited şirkette ortakların vergi borcu sorumluluğu hisse devri kanun yararına bozma ödeme emri (ödeme emrinin iptali talebi) şirket ortağı (ortağın sorumluluğu)
DAVA VE KARAR: İstemin  Özeti : Erler Hırdavat İnşaat Malzemeleri Limited Şirketine ait vergi borçlarının tahsili amacıyla şirket ortağı sıfatıyla davacı adına düzenlenen 9.5.2007 günlü ve 11995, 12038, 11921 ila 11925  takip nolu ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmı
Danıştay
4.daire
E:2008/5383 K:2009/1912
Vergı zıyaı cezası, damga vergısı, sözleşme, noterde onaylatılan sözleşme
9. Daire         2013/2867 E.  ,  2014/4931 K. Temyiz İsteminde Bulunan : … İnşaat Sanayi Turizm Nak. Ve Tic. A.Ş.Vekili          : Av. …Karşı Taraf : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı( Seğmenler Vergi
Danıştay
9.daire
E:2013/2867 K:2014/4931
Dava açma süresi, ödeme emri, işlemin icrasının tamamlanması, gecikme zammı, onarım bedeli
 Temyiz Eden (Davacı)  : … Vekili                            : Av. … Karşı Taraf (Davalı)      : Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı İs
Danıştay
10.daire
E:2011/9355 K:2014/3820
Doğrudan gelır desteğı ilçe tahkım komısyonu, parsellerın tapuda intıkal işlemlerının yapılmaması
10. Daire         2013/1670 E.  ,  2014/3668 K."İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.Temyiz Eden (Davacı)  : … Vekili &
Danıştay
10.daire
E:2013/1670 K:2014/3668
Terör eylemı, hızmet kusuru, maddı tazmınat, manevı tazmınat
10. Daire         2010/1399 E.  ,  2014/3366 K.TERÖR EYLEMI,HIZMET KUSURU,SINAGOG,TÜZEL KIŞILIK,MANEVI ZARAR,PATRIMUANDA,MADDI TAZMINAT,MANEVI TAZMINAT"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olara
Danıştay
10.daire
E:2015/1399 K:2015/3366
Öğrencinin türk vatandaşlığını kazanma isteği, türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etme şartı,
10. Daire         2013/5623 E.  ,  2014/2100 K.YABANCI UYRUKLU, TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA İSTEĞİ, TÜRKİYE’DE KESİNTİSİZ BEŞ YIL İKAMET ETME ŞARTI, ÖĞRENİM SÜRELERİNİN İKAMET SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMAS  Temyiz Eden (Davalı) : İstanbul
Danıştay
10.daire
E:2013/5623 K:2014/2100
Hizmet sözleşmesinin uzatılmaması, sözleşmeli personel takdir yetkisi
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)           : … Vekili                        : Av. … Karşı Taraf  (Davalı) : Gaziantep Büyükşeh
Danıştay
12.daire
E:2012/1265 K:2014/278
Sözleşmeli personel istifa sonrası yeniden atanma hakkının bulunmadığı
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekili                        : Av. … Karşı Taraf (Davalı) : Sağlık Bakanlığı Vekili          
Danıştay
12.daire
E:2013/707 K:2013/13004
Terör eylemi, bomba patlaması sonucu ölüm halinde devletin sosyal risk ilkesi uyarınca manevi zararı gidermesi gerekir
Temyiz Eden (Davalı)   : İçişleri BakanlığıVekili                            : Hukuk Müşaviri V. …Karşı Taraf (Davacılar) : 1- …2- …Vekili   
Danıştay
İdari daireleri dava genel kurulu
E:2013/4602 K:2014/1220
Emeklilik aylığının geriye doğru düzeltilmesinde süre sınırının olmadığı hal : müracaat etmemenin makbul veya mücbir bir sebebe dayandığı
Dava, Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde "pilot kurmay yarbay" rütbesi ile görev yapmakta iken emekli olan ancak kendisine "yüzbaşı" rütbesi üzerinden emekli aylığı ödenen davacı tarafından, İdareye yaptığı başvuru üzerine emekli aylığının düzeltilerek geriye doğru beş yıllı
Danıştay
11.daire
E:2011/8192 K:2014/7829
Vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi fon payı özel usulsüzlük cezası
Antalya Vergi Mahkemesi 2.4.2002 günlü ve E:2001/1173, K:2002/268 sayılı kararıyla; inceleme elemanınca imalatın değerlendirilmesi için başvurulan Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından gönderilen 10.8.2000 tarihli yazıda, 1 m3 beton imalatında kullanılan ortalama ağırlığı 2350-2400 kg arasında deği
Danıştay
Vergi daire davaları genel kurulu
E:2005/102 K:2005/218
Men-i muhakeme
Özeti : Üniversite personeli olmakla birlikte başka bir kurumda geçici görev yapan kişilerin görevli oldukları kurumda işledikleri iddia olunan suçlar nedeniyle, üniversite tarafından ceza soruşturması yapılamayacağı hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- … - T.C. Rize Üniversitesi
Danıştay
1.daire
E:2012/510 K:2012/894
Yetkili kurul
Özeti : Değişik statüde kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde, son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurulun, görev itibarıyla üst derecede bulunana göre oluşturulacağı hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- …- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Danıştay
1.daire
E:2011/2206 K:2012/402
Ön ınceleme
Özeti : Aynı eylem nedeniyle daha önce yapılan bir ön inceleme üzerine yetkili merci tarafından kararı verilmesi durumunda, bu eyleme ilişkin yeni yapılan şikayetin işleme konulamayacağı hakkında. KARAR Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : … - Sakarya İli, …
Danıştay
1.daire
E:2011/819 K:2011/1087
Kamulaştırma,
KARARDanıştay Altıncı Dairesinin 03.04.2014 tarih ve E:2014/2173, K:2014/2653 sayılı gönderme kararıyla gönderilen dosya ile Dairemizin 29.03.2012 tarih ve E:2012/474, K:2012/526 sayılı kararına konu İzmir İli, Bornova İlçesi, … ada, … parsel sayılı taşınmazın … Üniversitesine devrine yönelik işlem
Danıştay
1.daire
E:2014/779 K:2014/799
Disiplin soruşturması,
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.Özeti : Öğrenci için 2547 sayılı Kanunu’n 53’üncü maddesinin uygulanamayacağı hakkında. KARARŞüpheliler :1- … Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yükseko
Danıştay
1.daire
E:2014/820 K:2014/782
İmtiyaz sözleşmesi,
Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığı (…) ile … İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd.Şti ve … Katı Atık Yön. San. ve Tic. Ltd.Şti arasında akdedilen "Muğla Entegre Katı Atık Yönetimi Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi Taslağı" hakkında düşünce bildirilmesi istemin
Danıştay
1.daire
E:2014/751 K:2014/821
1 2 3 4 5 6 7