Danıştay Kararları Arama

Danıştay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
  Danıştay Kararları - Karar Başlığı Danıştay
Soruşturma iznı
Özeti : Adli bir göreve ilişkin suç isnadının Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulması gerektiği hakkında. K A R A R Hakkında Ön İnceleme Yapılan : … - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişi İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenen için soruşturma
Danıştay
1.daire
E:2012/1236 K:2012/1287
Köy tüzel kışılığı
Özeti : 5393 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre görüş bildirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığınca Danıştaya başvurulması hakkında. Niğde İli, Çamardı İlçesine bağlı Çukurbağ Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Çamardı İlçe Belediyesine katılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kan
Danıştay
1.daire
E:2012/1190 K:2012/1234
Encümen kararı
Özeti : 2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince ihtilafın çözümü için Dairemize başvurduktan sonra mal sahibi idarenin devire muvafakat etmesi halinde istem hakkında karar verilmesine yer olmadığı hakkında. Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ile aralarında çıkan uyuşma
Danıştay
1.daire
E:2012/835 K:2012/967
1. d e:2012/707 k:2012/934
Özeti : Vali tarafından il memurları hakkında verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin karara yapılan itirazın, görevli ve yetkili bölge idare mahkemesince incelenmesi gerektiği hakkında.KARAR Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Şube Müdürü …, Memurlar … ve … ile Merk
Danıştay
1.daire
E:2012/707 K:2012/934
Men-i muhakeme
Özeti : Takibi şikayete bağlı suçlarda altı aylık hak düşürücü süre içerisinde şikayetin yapılması gerektiği hakkında. KARAR Şüpheli : …- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Suçları : 1- İdrar zorluğu nedeniyle başvuran şikayetçi …'ın ameliyat
Danıştay
1.daire
E:2012/617 K:2012/814
Özel hukuk tüzel kişiliği
Özeti : Belediye şirketinde işçi statüsünde çalışan kişi hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiği hakkında. KARAR Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar: 1- … - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 2- … - Aynı Belediyede Genel Sekreter Yardımcısı
Danıştay
1.daire
E:2012/482 K:2012/810
Tekrarlayan başvuru
Özeti : Yetkili merci kararına itiraz niteliğinde olmayan istemle ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmadığı hakkında. KARAR Sağlık Bakanlığının 19.3.2012 tarih ve 3931 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Tetkik Hakimi B. Ufuk Kadıgil'in açıklamaları dinlenildikten sonra incelendi;
Danıştay
1.daire
E:2012/514 K:2012/655
Soruşturma
Özeti : Aynı eyleme ilişkin daha önce yapılan soruşturmanın, sonucu etkileyecek yeni delil sunulmadıkça soruşturma yapılamayacağı hakkında. KARAR Şüpheli : … - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Araştırma Görevli
Danıştay
1.daire
E:2011/2198 K:2012/502
Mükerrer soruşturma
Özeti : Daha önce soruşturulan ve ilgilisi için karara bağlanan eylemle aynı nitelikteki eylem için mükerrer soruşturma yapılamayacağı hakkında. KARAR Şüpheli : … - Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Suçu : Bazı kanser hastala
Danıştay
1.daire
E:2011/1827 K:2012/390
Belediye meclis üyesi
Özeti : Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda belediye meclisi üyesi olan kişiye isnat edilen eylemin belediye başkan yardımcılığı görevinden kaynaklanması nedeniyle, söz konusu eyleme ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazın, görevli ve yetkili bölge idare mahkemesinc
Danıştay
1.daire
E:2011/1895 K:2011/1945
İncelenmeksizin ret
Özeti : Danıştay Birinci Dairesinin Başkan ve Üyelerinin reddi isteminin incelenmeksizin reddi hakkında. KARAR Dairemizin 26.5.2011 tarih ve E:2011/351, K:2011/805 sayılı kararının yargılamanın yenilenmesi suretiyle kaldırılması ve Danıştay Birinci Dairesinin Başkan ve tüm üyelerinin reddi i
Danıştay
1.daire
E:2011/1663 K:2011/1949
Sözleşme değişikliği
Özeti : 4353 sayılı Kanun’un 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle, 4353 sayılı Kanun’un 31 inci maddesine göre görüş bildirilmeyeceği hakkında. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacının tedariki için Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve T
Danıştay
1.daire
E:2011/1901 K:2011/1893
Yasama dokunulmazlığı
Özeti : Yasama dokunulmazlığının 4483 sayılı Kanun kapsamında, ilgilinin ifadesinin alınmasına ve hakkında ön inceleme yapılmasına engel oluşturmayacağı hakkında. KARAR Haklarında İşleme Konulmama Kararı Verilenler : 1-…- İstanbul İli, … Belediye Başkanı 2- Diğer Bel
Danıştay
1.daire
E:2011/615 K:2011/1610
Luzumu muhakeme
Özeti : Tıp Fakültesinde kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimi gören, 2547 sayılı Kanun’un 53’ üncü maddesinde belirtilen kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanı statüsünde bulunmayan kişilere isnat edilen suç nedeniyle, genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği hakkında. KARAR
Danıştay
1.daire
E:2011/842 K:2011/1322
Ceza soruşturması
Özeti : İsnat edilen eylemle illiyet bağı bulunmayan şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve herhangi bir karar alınamayacağı hakkında. KARAR Şüpheliler: 1- …-Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim D
Danıştay
1.daire
E:2011/907 K:2011/1256
Gönderme
Özeti : Belediye meclisinin 5393 sayılı Kanun’un 30’ uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca feshi isteminin, Danıştay Sekizinci Dairesince karara bağlanacağı hakkında. KARAR 5393 sayılı Belediye Kanununun 30 uncu maddesine göre … Belediye Meclisinin feshi istemine ilişkin İçişleri Bakan
Danıştay
1.daire
E:2011/1592 K:2011/1223
Görevsızlık kararı
Özeti : Köy muhtarı hakkında kaymakam tarafından verilen soruşturma izni verilmesine ilişkin karara yapılan itiraza, görevli ve yetkili bölge idare mahkemesince bakılması gerektiği hakkında. KARAR Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce 21.6.2011 tarihinde kayda alınan … vekili Av. …'ün 1
Danıştay
1.daire
E:2011/1153 K:2011/1234
Soruşturma ıznı
Özeti : İl belediye başkanının ön inceleme konusu eyleminin su birliği başkanlığı görev ve sıfatından kaynaklanması durumunda, bu kişi hakkında vali tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar alınacağı, alınan bu karara itirazın da yetkili ve görevli bölge idare mahkemesince
Danıştay
1.daire
E:2011/810 K:2011/1112
Belediyenin, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli alt yapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi işinin 49 yı
Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında bulunan tıbbi atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettiri
Danıştay
1.daire
E:2011/962 K:2011/1096
2942 sayılı kamulaştırma kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca yapılacak devir isteminde, istem konusu binanın zemininden ayrı olarak mülkiyet devrine konu edilemeyeceği hakkında.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 25.4.2011 tarihli dilekçesinde aynen: 1- Mülkiyet
Danıştay
1.daire
E:2011/726 K:2011/1059
1 2 3 4 5 6 7 8 9