Yargıtay Hukuk Daireleri karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Tüketici mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu davalar
Dava; Maddi Ve Manevi Tazminat İstemine İlişkindir. Bir Hukuki İşlemin 4077 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığının Kabul Edilmesi İçin Yasanın Amacı İçerisinde Yukarıda Tanımları Verilen Taraflar Arasında Mal Ve Hizmet Satışına İlişkin Bir Hukuki İşlemin Olması Gerekir. Somut Uyuşmazlıkta Davacı Ve Daval
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2013/2166 K:2014/709
Dava şartı yokluğu halinde vekalet ücreti
DAVACI, ELDEKİ DAVA İLE DAVALI İLE ARALARINDA YAPTIKLARI 15 YIL SÜRELİ İNTİFA HAKKININ, REKABET KURULU'NUN 12.03.2009 TARİHLİ GENELGESİ İLE HAKSIZ REKABET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRDİĞİNDEN ANLAŞMALARI 5 YIL SÜRE İLE SINIRLADIĞI GEREKÇESİ İLE FAZLA SÜREYE İLİŞKİN ÖNCEDEN YAPILAN ÖDEMELERİN İADESİNİ TALE
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2013/587 K:2014/125
Destekten yoksun kalma tazminatı kusur indirimi - kusurlu miras bırakanın başka mirasçısının olmaması
Her ne kadar davacıların annesi, babalarının kullandığı araçta yolcu olup olayda kusursuz ise de, dosyada bulunan veraset ilamına göre davacılar %75 kusurlu bulunan destek Abdil'in de mirasçısıdırlar ve başka mirasçı da yoktur. Davacıların hukuki durumu bu şekilde olduğundan, destek Cihan'ın ölümünd
Yargıtay Hukuk Dairesi
4.daire
E:2010/11025 K:2012/665
Bonoda bedelsizlik iddiası - ispat yöntemi
Bono’nun bedelsiz olduğunu iddia eden davacı bu iddiasını yazılı delil ile ispatlamak zorundadır.
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2007/19 K:2007/960
Bonodaki metne itiraz - takibin durmasına neden olabilir mi?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu'nda bir hüküm olmayan hallerde, ancak İcra Ve İflas Kanunu'nda açıkça gönderme olması (İİK 50, 68/a-4 gibi) veya bu kanunun özel veya genel hükümlerine aykırı olmaması (zorunlu dava arkadaşlığı) hallerinde uygulanabilir. Bu ilkeler ışığında
Yargıtay Hukuk Dairesi
12.daire
E:2014/31333 K:2015/6149
İstifa ve ibranın geçerliliği, mobing ispatı
sistemli ve ısrarlı bir şekilde davalı/karşı davacı işçiye yönelik mobbing uygulandığı ya da istifa dilekçesinin baskı ile alındığının ispatlanamadığı sonucuna varılmıştır. ... istifa dilekçesi ile 18.05.2010 tarihli ibraname başlıklı belgeler altında imzası olup imza inkarında bulunmadığı gibi bu
Yargıtay Hukuk Dairesi
7.daire
E:2014/7903 K:2014/17277
Marka haklarına ve ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi, haksız rekabetin men'i, unvan terkini-hacıbekir markası
Davalı taraf bu farklı kullanım ile davacı taraf markasının asli unsuru olan “ Hacı Bekir” ibaresini kendi markasal kullanımında yazı karakteri, renk farklılığı, punto farkı ve mizanpajda değişiklik yapmak suretiyle “Hacı Bekir” ibaresini kırmızı renk ve büyük puntoyla yazarak ve diğerlerini silik
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2013/11 K:2015/852
Ziynet eşyası-belirsiz alacak davası
istem ziynet eşyalarının aynına ilişkin olup, aynen iadenin mümkün olmaması halinde, hükmün icrasının temini amacıyla bedel iadesi talep edilmektedir. Bu nedenle davanın belirsiz alacak davası olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.
Yargıtay Hukuk Dairesi
2.daire
E:2014/13262 K:2015/5108
Boşanma davasında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınmayacağı
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınmayacağının tabi bulunmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,
Yargıtay Hukuk Dairesi
2.daire
E:2014/20330 K:2015/9692
Boşanma davasından önce gerçekleşmesi halinde ve buna davada dayanılması durumunda hükme esas teşkil edebileceği
Dava dilekçesinde, davanın açıldığı tarihe kadar davacı kadının güven sarsıcı davranışlar sergilediğini gösterir bir olayın varlığı da ileri sürülmemiştir. Bu itibarla, dava tarihinden sonra üstelik salt tanık beyanıyla beliren maddi bir olgunun değerlendirilmesi ve hükme esas alınması olanaklı deği
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2010/227 K:2010/324
Dikkat : avukatlık ücret sözleşmesine, ilamın icrasında da yetkili olduğunuza ilişkin hüküm koyunuz.
İş sahibi ile avukat arasında düzenlenen sözleşme, ilamın icrasını kapsamıyorsa, vekalette bu yetki bulunsa da, müvekkilin, ilamın icraya konulmaması yönündeki ihtarı, ahzu kabz yetkisinden azil niteliğinde sayılamaz ve bu davranış, avukata haklı nedenle istifa hakkı vermez. Yukarıda yapılan açı
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2013/13 K:2013/1367
Bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisinin kurallara uygun düşmeyeceği
Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2013/1224 K:2014/799
Haline münasip konutun haczedilemeyeceği
SOMUT OLAYDA BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, MESKENİYET İDDİASINA KONU 3 ODA 1 SALON TAŞINMAZIN DEĞERİNİN 120.000,00 TL OLDUĞU, YANLIZ YAŞAYAN BORÇLUNUN AYNI SEMT VE DAHA MÜTEVAZİ SEMTLERDE HALİNE MÜNASİP 2 ODA 1 SALON MESKENİ İSE, 100.000,00 TL'YE SATIN ALABİLECEĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. BU DURUMDA, MAHKEMECE, Şİ
Yargıtay Hukuk Dairesi
8.daire
E:2014/17780 K:2015/9617
Kamulaştırmasız el atmada nispi harç
6487 saylı Yasanın 21. Maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harca hükmedil
Yargıtay Hukuk Dairesi
5.daire
E:2014/25903 K:2015/7810
Ölen kişinin tüketici kredisi borcundan sigorta şirketinin sorumluluğu-sigortalının hastalığının bildirmemesi
Genel olarak hayat sigortalarında bir kimsenin hastalığı,nihai olarak sigortacının taşıdığı rizikoyu arttıran bir husustur. Sigortacı bu durumda ya hiç sigorta sözleşmesi yapmamakta ya da daha ağır şartlarla sigorta sözleşmesi yapmaktadır. Davaya konu kredi hayat sigorta sözleşmelerinde asıl amaç si
Yargıtay Hukuk Dairesi
17.daire
E:2013/7007 K:2014/6591
Trafik kaydının silinmesine ilişkin davanın idari yargıda görülmesine gerektiğine dair
Araçların trafik kayıtlarının tutulması idarenin yetkisinde olup; bunlara ilişkin istemlerin de, idari makamlar tarafından değerlendirilmesi ve işlemlere karşı idari yargı yoluna başvurulması gerekir. Somut olayda davacı, idari kurumlara sunulduğunda, idareyi belli doğrultuda zorlayıcı ve bağlayıcı
Yargıtay Hukuk Dairesi
4.daire
E:2013/10002 K:2014/6350
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır mal niteliğindedir.tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiç bir biçim koşuluna tabi değildir.
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR TAŞINIR MAL NİTELİĞİNDEDİR.TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA ZİLYETLİKTEN İBARET OLAN HAKKIN DEVRİ SURETİYLE YAPILAN ELDEN BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ HİÇ BİR BİÇİM KOŞULUNA TABİ DEĞİLDİR.
Yargıtay Hukuk Dairesi
1.daire
E:2013/20443 K:2015/5931
İnsan vücuduna yönelik uygulamalarda yükleniciden beklenen özenin en üst derecede olduğu
Taraflar arasındaki hukuki ilişki, 818 sayılı B.K.nın 355 ( yeni TBK. md. 470 ) ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davalı yüklenicidir. Aslolan deneyimli ve uzman kişiden beklenen bir özenle taahhüt edilen eseri fen ve sanat kurallarına uygun ortaya çıkartmaktır.
Yargıtay Hukuk Dairesi
3.daire
E:2014/6600 K:2014/12973
Hesaplamanın bilirkişiye yaptırılması gereği-vekaletsiz iş görme
mahkemece; öncelikle taraflarca sunulan iddia ve savunma doğrultusunda tüm deliller toplanmalı; uzman bilirkişi kurulu oluşturularak yerinde keşif yapılmalı; yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak ve gösterilen yasal yönteme uygun şekilde bilirkişi kuruluna yüklenicinin hakettiği ve istenebili
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2014/2182 K:2015/1047
Hagb kararı, tazminat davasında hakimi bağlamaz
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelen uyuşmazlık; şikayet hakkının davalı tarafından yasal sınırlar içinde kullanılıp kullanılmadığı, dolayısıyla davacının kişilik haklarına saldırı olup olmadığı, varılacak sonuca göre de, davalının manevi tazminatla sorumlu tutulması gerekip, gerekmedi
Yargıtay Hukuk Dairesi
Hukuk genel kurulu
E:2013/4 K:2013/1458
1 2 3 4 5