Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları

Karar Başlığı Daire
İşçinin davranışı nedeniyle fesih
ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre 01.10.2004 günü mesai bitiminde işverenin bazı işçileri işten çıkarması üzerine, davacının işten çıkarılanları ve kendisinin de işten çıkarılıp çıkarılmadığını öğrenmek üzere işverenin açıklama yapması için yemekhanede yaklaşık 40 işçi ile mesai bitimind
9.daire
E:2005/20333 K:2005/23533
Şirket bilgisayarının ve mail adresinin kişisel amaçlarla kullanılması
Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren tarafından yönetim hakkı çerçevesinde yayımlanan bilgisayar kaynaklarının amacına uygun kullanılması ile ilgili işyeri iç düzenlemesine ve buna aykırı davranışın disiplin cezası gerektirdiğini bilmesine rağmen, davacının şirket bilgisayarını mesai saatleri içinde k
9.daire
E:2006/30107 K:2007/2011
Yargıtay 17. hukuk dairesi e:2016/10471, k:2019/4384
17.daire
E:2016/10471 K:2019/4384
İşe iade sonrası işe başlatma şarta tabi tutulamaz
İşe iade sonrası işe başlatma şarta tabi tutulamaz
Hukuk genel kurulu
E:2013/1158 K:2014/743
Yargıtay 5. hukuk dairesi e:2016/10874, k:2016/17141
5.daire
E:2016/10874 K:2016/17141
Yargıtay 10. hukuk dairesi e:2016/10723, k:2017/3089
10.daire
E:2016/10723 K:2017/3089
Yargıtay 13. hukuk dairesi e:2016/10419, k:2016/11132
13.daire
E:2016/10419 K:2016/11132
Kusurlu şöförün desteğinden yoksun kalanlar
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, araç sürücüsünün kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası neticesinde ölümü sonucu onun desteğinden yoksun kalanların aracın işleteninden, dolayısıyla onun hukuki sorumluluğunu üzerine alan davalı sigortacıdan tazminat isteyip, isteyemeyecekleri noktasında
Hukuk genel kurulu
E:2012/215 K:2012/413
Yargıtay 17. hukuk dairesi e:2016/8112, k:2018/7258
17.daire
E:2016/8112 K:2018/7258
Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2016/8137, k:2017/3085
11.daire
E:2016/8137 K:2017/3085
İşe iade sonrası kıdem tazminatındaki faiz başlangıç tarihi
İşe iade davası sonrasındaki kıdem tazminatı için faiz başlangıcı, işçinin işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihi olmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden faiz yürütülmesi doğru olmaz.
9.daire
E:2012/17517 K:2014/19655
İkale talebinin işçiden gelmesi- irade fesadı iddiasının kanıtlamaması
Davacının kıdem tazminatını alarak 10.06.2012 tarihinde ayrılmak istediğini belirtir dilekçe verdiği, davacının bu talebinin işverence kabul edilerek davacıya kıdem tazminatı ödemesi yapıldığı, davacının söz konusu dilekçesinin irade fesadına uğratılarak alındığının dosyadaki beyanlarla ve belgelerl
9.daire
E:1926/2014 K:2014/13285
İkale sözleşmesi yapılmasında işçinin yanıltılması- geçersiz fesih
Somut olayda taraflar arasında 11.04.2011 tarihinde bağıtlanan ikale (bozma) sözleşmesinde " bu sözleşme tarafı olan ve yaşlılık aylığı almaya hak kazanan işçi" ibaresi yer aldığı görülmüştür. Bu hali ile ikale (bozma ) sözleşmesinin niteliğine göre işçinin yanıltıldığı sabittir. Zira sözleşmen
9.daire
E:2012/16013 K:2012/34430
Mahkemece, tescile konu taşınmazın 1946 ve 2001 tarihli hava fotoğraflarında dere yatağında kaldığından bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de,
Davacı Tahirhan Kiye, Bostaniçi Köyü çalışma alanında bulunan ve kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazın bir bölümü hakkında imar-ihya, satın alma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tescil istemiyle dava açmıştır.
1.daire
E:2014/10172 K:2014/12745
Eşitlik işlem ilkesine aykırılık, ayrımcılık tazminatı, doğum yapan işçi
Dosya içeriğine ve özellikle kesinleşen işe iade kararı gerekçesine göre davacı işçinin doğum iznini kullanması sebebiyle ka­bulü mümkün olmayan daha alt bir görev teklif edildiği ve işçi tarafından kabul edilmemesi üzerine de iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının doğum iznini kul
9.daire
E:2009/19835 K:2011/46440
İşçinin görevinde değişiklik yapılması
Somut olayda davacın işçinin fesih öncesinde bilgisayarlı tezgâhta çalış­tığı, davalı işveren tarafından performans yetersizliği nedeni ile el ile çalışan tezgâha geçirildiği sabittir.Davacı taraf el ile çalışan tezgâhta iş kazası geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ileri sürmektedir. Hükme esa
9.daire
E:2009/17761 K:2011/19800
İkramiye uygulamasının kaldırılması-
İkramiye uygulamasının kaldırıl­ması çalışma koşullarında değişiklik niteliğinde olup, çalışanın bu değişikliği yazılı olarak kabulünü gerektirmektedir.
9.daire
E:2009/10393 K:2011/10581
Yargıtay 16. hukuk dairesi e:2016/8440, k:2019/3570
16.daire
E:2016/8440 K:2019/3570
İşe yeni başlayan işçiye daha yüksek ücret verilmesi
Somut uyuşmazlıkta davalı işverenin aynı nitelikte olsa bile yeni işe aldığı işçi için ücretini çalışan sendika üyesi emsal işçiye göre daha yüksek ücret kararlaştırması ve ödemesi eşit işlem borcuna aykırılık teşkil etmeyecektir. İşverenin bu işlemde farklı davranması sözleşme serbestisi kapsamında
9.daire
E:2011/33127 K:2013/25090
Sözleşmenin işçi tarafından feshi halinde ihbar tazminatı talebi
Somut olayda; davacının yurt dışı seferler yerine, yurt içi seferlerde görevlendirilmesi üzerine çalışma koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle işten ayrıldığı dosya kapsamı ve davalı tanıklarının beyanları ile sabit olup ihbar tazminatı yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü y
9.daire
E:2010/20470 K:2010/39689