Yargıtay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Yargıtay Karar Arama Örgüt - hiyerarşik ilişki ve suç işleme iradelerinde devamlılık
sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal yeterlikte olduğu anlaşılmakta ise de, aralarında hiyerarşik ilişki ve suç işleme iradelerinde devamlılık saptanmadığı anlaşılmaktadır.
Yargıtay Ceza Dairesi
10.daire
E:2006/1829 K:2006/5297
Yargıtay Karar Arama Örgüt - suç işlemek için sadece c.s ile anlaştığı, ..diğer sanıklarla irtibatı olduğuna ilişkin bilginin bulunmadığı
sanığın suç işlemek için sadece C.S ile anlaştığı, TCK’nın 403/5-6-7. maddeleri uyarınca cezalandırılan diğer sanıklarla irtibatı olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilginin bulunmadığı
Yargıtay Ceza Dairesi
10.daire
E:2006/3435 K:2006/13152
Yargıtay Karar Arama Örgüt - sanıklar arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunduğu saptanamamıştır
A ve M'nin, sanıklar N ve Z'den, bazen de başka kimselerden aldıkları uyuşturucu maddeleri kullanıcı şahıslara birlikte sattıkları, benzer şekilde sanıklar Nizamettin ve Z'nin da kısmen kendi yetiştirdikleri kısmen de başkalarından temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sanıklar A ve M’ye sattıkları
Yargıtay Ceza Dairesi
10.daire
E:2007/10077 K:2007/13458
Yargıtay Karar Arama Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı
Ceza zamanaşımının kesilmesine ilişkin hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı, icra iflas kanunu'nun maddesinde yer alan ceza zamanaşımı süresinin kesilmesine ilişkin başkaca bir yasal üzenlemenin de bulunmadığı gözetilerek, mercii i. anadolu .. icra ceza mahk
Yargıtay Ceza Dairesi
11.daire
E:2014/17801 K:2014/17713
Yargıtay Karar Arama Sim kart, tck’nın 297/1 maddesi kapsamında kalır
sim kartlarının elektronik haberleşme aracı olan cep telefonunun ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle eylemin 5237 sayılı TCY’nın 297/1, 35. maddelerine uyduğu
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2008/7105 K:2009/7663
Yargıtay Karar Arama Hagb'ye itiraz üzerine hem şekil hem de esastan incelenir
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.01.2013 gün ve 2012/534 esas, 2013/15 sayılı kararında da belirtildiği üzere, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın bu karara karşı suçun sabit olmadığına belirterek yaptığı itiraz üzerine, itiraz mercii, incelemesini sadece şekli ol
Yargıtay Ceza Dairesi
8.daire
E:2015/7746 K:2015/16949
Yargıtay Karar Arama Gürültüye neden olma, ekmek fırınının çıkardığı ses
Görüldüğü gibi hukukumuzda gürültüye ilişkin farklı şartlara tabi tutulmuş farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu durumda gürültüye ilişkin düzenlemelerin tamamı birlikte değerlendirilerek uygulanacak yaptırımın belirlenebilmesi için kapsadıkları alanların belirlenmesi gerekir. 1-Çevresel gürültünün
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/30354 K:2015/1453
Yargıtay Karar Arama Avukata duruşma bitiminde hakaret etmek
Sanığın sulh ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davanın duruşmasının bitiminde karşı tarafla arasında çıkan tartışmayı yatıştırmaya çalışan karşı taraf müdafii olan katılan avukata yönelik "parayla yalan söylüyorsun, yalancı köpek, şerefsiz" biçimindeki sözler içeren hakaret suçunu görevinden do
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2011/29991 K:2013/16457
Yargıtay Karar Arama Tck 136. maddeki suç, tck 139. madde nedeniyle şikayete tabi suçlardan değildir
TCK’nın 139/1. maddesi gereğince, sanıkların üzerlerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun (TCK 136. madde) , soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, kovuşturma aşamasında her iki mağdur sanığın şikayetlerinden vazgeçtiklerinden bahis
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2012/22005 K:2013/24489
Yargıtay Karar Arama Müvekkilin parasını sahiplenmek artık zimmetnu oluşturur
5237 sayılı TCK’nın 5. maddesinin 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle anılan Kanunun genel hükümlerine aykırı olan sınırlayıcı nitelikteki Avukatlık Yasanın 62. maddesinin de özel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçları açısından zımnen ilga edilmiş sayılacağı ve TCK’nın 247. m
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2012/11197 K:2013/6909
Yargıtay Karar Arama Hırsızlık suçlarında teşebbüs şekilleri
Hırsızlık suçlarında teşebbüs şekilleri: kesintisiz bir takip, kesintili takip, yolda olağan kontrol, failin yakalanması ancak hırsızlanan eşyanın ele geçmemesi, failin yakalandığında zaten eylemin tamamlanmış olması
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2013/30248 K:2014/1793
Yargıtay Karar Arama Hırsızlık suçlarında iştirak şekilleri
araçta kalarak gözcülük yapması ...konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından da TCK.nun 37/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2014/577 K:2014/5739
Yargıtay Karar Arama Basit hırsızlık halleri
giriş kapı kısmının, duvar kısmının, pencerelerinin sökülmüş olduğunun belirtilmesi karşısında; sanığın bina niteliği taşımayan, ...ön koltuğunda bulunan katılana ait çantayı kilitli olmayan kapıyı açarak alması ... metruk, giriş kapısının ve depo kapılarının tamamının açık vaziyette olan boş bina
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2014/3031 K:2015/4637
Yargıtay Karar Arama Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık içtihatları
hastane odasında birlikte kaldığı iki ayrı müştekiye ait olduğunu bilebilecek durumda ...kendiliğinden kolluk görevlilerine iade eden...kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından" söz edilip, bu binaların eklentisinden açıkça söz edilmemesi....metruk, giriş kapısı ve pencereleri kırık boş binad
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2013/24433 K:2014/14125
Yargıtay Karar Arama Ulaşım aracı içinde hırsızlık içtihatları
Bina niteliğinde olan Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında bulunan çantanın..TCK'nın 143. maddesi uyarınca "yarı oranında" artırım yapılması gerekirken 1/10 oranında artırım yapılması...İçerisinden para çalınan dolmuşların, eylem sırasında yolcu taşımadıkları gibi park edildikleri yerlerinde
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2015/1111 K:2015/5243
Yargıtay Karar Arama Avukata "aldığınız para kefen parası olsun, haram yiyorsunuz" ağır eleştiridir, hakaret değil
Allah belasını versin, nasıl böyle bir karar verirAldığınız para kefen parası olsun, haram yiyorsunuz...Bu ülkede insanlık namına bir şey kalmamış, nedenini kendinizden örnek alın .... Siz Allah'ı bilmeyen tanrıya tapan ......
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2012/37501 K:2014/18744
Yargıtay Karar Arama Davacının hukuka uygunluk halinde bulunduğu halde tutuklanması
ÖZET: SANIĞIN (DAVACININ) ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLU KALDIĞI, YAPILAN YARGILAMA SONUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA VE BERAATİNE HÜKMEDİLDİĞİ, YÜKLENEN SUÇUN SANIK TARAFINDAN İSLENMESİNE RAĞMEN OLAYDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ BULUNMASI HALİNDE BERAAT KARARI VERİLECEĞİNİN BELİRTİL
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2014/10461 K:2015/11589
Yargıtay Karar Arama Sanığın hamile olmasının ödeme şartını ihlal için olağanüstü sebep olmaması
Alacaklı vekili ile sanıkların birlikte icra müdürlüğüne geldikleri, sanıkların borca icra kefili oldukları, alacaklı vekilinin de bu hususu kabul ettiği, kefalet harçlarının yatırıldığı, talep üzerine kefillere icra emri çıkarılıp tebliğ edildiği, sanıkların sürelerden feragat ederek fer'ileri
Yargıtay Ceza Dairesi
11.daire
E:2013/24685 K:2014/1337
Yargıtay Karar Arama Kuru sıkı silahla meskun mahalde ateş etmenin idari yaptırım gerektirdiği
  SANIĞIN RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ VE GAZ TABANCASI OLARAK NİTELENDİRİLEN SİLAHIN 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SİLAHLARDAN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA USULÜNE UYGUN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK SÖZ KONUSU TABANCANIN GAZ TABANCASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE, ATEŞLENEBİLEN BİR
Yargıtay Ceza Dairesi
8.daire
E:2009/11718 K:2011/10871
Yargıtay Karar Arama Şikayetçiye birden fazla kez 'seni seviyorum' şeklinde mesajlar göndermek cinsel tacizdir
birden fazla kez “Seni seviyorum” yazılı mesajlar göndermesi cinsel tacizdir
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/11220 K:2015/436
1 2 3 4 5