Yargıtay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Yargıtay Karar Arama Avukatlık ücretinin mali geliri bulunmadığı anlaşılan sanığa, yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi doğru değildir
Mahkemece 5271 sayılı Yasa'nın 150/2. maddesi uyarınca, 18 yaşından küçük sanığın savunmasını yapmak üzere zorunlu müdafinin görevlendirilmesi nedeniyle, müdafiye ödenen avukatlık ücretinin, dosyadaki bilgilerden mali geliri bulunmadığı anlaşılan sanığa, yargılama gideri olarak yükletilmesi
Yargıtay Ceza Dairesi
13.daire
E:2014/17118 K:2015/1501
Yargıtay Karar Arama Belgenin anlaşmaya aykırı kullanılması iddiasının yazılı olarak ıspatı gerekir
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 24.03.1989 gün ve 1998/1-2 sayılı ilamında açıklandığı üzere; belgenin anlaşmaya aykırı kullanıldığının yazılı delille ispatı zorunlu olup HMK'nun cevaz verdiği haller dışında tanık anlatımlarına dayanılması mümkün olmadığı ve eylemin süb
Yargıtay Ceza Dairesi
11.daire
E:2013/4969 K:2015/25164
Yargıtay Karar Arama Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez)
Hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 58, 59, 60 ve 61. maddeleri ile 5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104 ve 105. maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçların yeniden düzenlenmesi karşısında; 5237 sayılı TCK.nın 7/2. madde-fıkrasındaki "Suçun i
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/776 K:2014/14357
Yargıtay Karar Arama Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan mağdureye yönelik eylemini cebir kullanmak suretiyle gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında, cinsel istismar suçundan kurulan hükümde TCK.nın 103/4. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesiHükümden sonra 28
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/1347 K:2014/14225
Yargıtay Karar Arama Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (3 kez)
Sanık hakkında mağdure Sena'ya yönelik gerçekleştirdiği eylem nedeniyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar CMK.nın 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil kararlardan olup temyizi mümkün olmadığından, itiraz merciince bu hususta bir karar verilmesi gerektiğinden incel
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/363 K:2014/13824
Yargıtay Karar Arama Çocuğun basit cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanık hüseyin) kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Suç tarihinde 16 yaşı içerisinde bulunan mağdurenin olay sonrası emniyette vekil ile sosyal hizmet uzmanı huzurunda verdiği ifadesinde olay tarihinden önce kendisine karşı nitelikli cinsel istismarda bulunması nedeniyle Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/218 Esas, sayılı dosyasında R.. Ş.
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/4670 K:2014/13698
Yargıtay Karar Arama Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanığın akıl sağlığının araştırılması gereği
Sanık müdafiin kovuşturma aşamasında 06.02.2013, 20.03.2013, 07.11.2013 ve 27.01.2014 tarihli dilekçeleri ile temyiz dilekçesinde sanığın suç işleme yeteneğinin gelişmediği ve küçükken sarılık hastalığı geçirmesi nedeniyle zaman zaman akli dengesinin bozulduğunu ileri sürmesi karşısında, san
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/8968 K:2014/13268
Yargıtay Karar Arama Resmi nikahlı eşin özel hayatına ilişkin mesajların boşanma davasında delil olarak kullanılması
> 2- Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, hazine aleyhine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/5. maddesi gereğince, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,...
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2013/21755 K:2014/13667
Yargıtay Karar Arama Özel hayatın gizliliğini ihlal
sanık ile katılanın olay tarihinde resmi nikahlı evli olduğu, sanığın, eşinden kuşkulandığı nedeniyle katılana casus telefon olarak düzenlettirdiği (....) E 72 Marka cep telefonu hediye ettiği, katılanın bu telefonu bir süre kullandığı, yüklenen program sayesinde sanığın kendi telefonuna
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2014/14087 K:2014/25547
Yargıtay Karar Arama Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma
Dosyadaki deliller incelendiğinde; sanık aşamalarda, hakkında ileri sürülen iddiaları kabul etmediğini, katılanın eşi M.. G.. ile arasında ihtilaf bulunduğunu ve bu sebeple bu eylemleri eşinin yapmış olabileceğini beyan ettiği ve bu savunmanın aksini gösterir delil bulunmadığı gibi katılanın
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2013/11507 K:2014/1499
Yargıtay Karar Arama Özel hayatın gizliliğini ihlal
mevcut delil durumuna nazaran, tarafların 2011 yılı bahar aylarında ayrılmış olmaları, sanıkla mağdurun birlikteliğini gösteren özel fotoğrafın ise “,,Halime A.” isimli hesaba 21.11.2011 tarihinde yüklenmiş olması, mağdurun “H..” şeklinde bir isminin ve “..Halime A.” isimli hesabın kendisine
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2014/10349 K:2014/26257
Yargıtay Karar Arama Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret
yerel mahkemenin gerekçeli kararının hüküm fıkrasıyla beraber toplam üç sayfa olduğu, bunun ilk bir buçuk sayfalık kısmında karar başlığına, iddianamedeki anlatıma, sanığın savunmasına, katılan vekilinin beyanına, tanık ifadesine yer verildikten ve hükme esas alınan deliller gösterildikten s
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2014/9717 K:2014/26258
Yargıtay Karar Arama Cinsel istismar çocuğun yaşı
Mağdurenin yaşına itiraz varsa adli tıptan görüş sorulmalıdır.
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2010/10703 K:2011/390
Yargıtay Karar Arama Zimmet • yapı kooperatifi
Yetersiz ve donanımsız bilirkişi raporuyla karar verilemez.
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2009/1353 K:2011/1993
Yargıtay Karar Arama Kasten yaralama - kastın aşılması sonucu ölüm
Sanığın fırsat bulmasına karşın maktülün sadece bacaklarını bıçaklaması sonucu gerçekleşen ölüm, kasten yaralama sonucu gerçekleşen fiil olup alt cezayı gerektirir.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2011/1535 K:2011/1737
Yargıtay Karar Arama Görevli mahkeme
Cezanın üst sınırına göre görevli yer, Asliye Ceza Mahkemesidir.
Yargıtay Ceza Dairesi
7.daire
E:2009/3281 K:2011/2725
Yargıtay Karar Arama Cinsel istismar • müteselsil suç
Suçun ağırlaşmış halinin teselsül edemeyeceği ve ceza artırımının 43. md. üzerinden yapılması hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2010/10787 K:2011/2097
Yargıtay Karar Arama Uyuşturucu madde ihracı
Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.
Yargıtay Ceza Dairesi
10.daire
E:2011/1587 K:2011/3861
Yargıtay Karar Arama İşçinin ücretinin ödenmemesi • haklı fesih kıdem tazminatı
İşçinin üreticinin Kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemiş olması, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı verir.Böyle bir fesihte işçi kıdem tazminatına hak kazanır.
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2009/13939 K:2011/14401
Yargıtay Karar Arama Tapulama harici çalılık & eksik inceleme
Suça konu yerin orman olup olmadığının tam olarak belirlenebilmesi için amenajman planı, hava fotoğrafları ve memleket haritasının konusunda uzman harita ve orman mühendislerinden oluşacak iiç kişilik bilirkişi heyeti vasıtasıyla imzacı tanıklardan en az birinin yer gösterimi suretiyle keşif yapılar
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2010/6899 K:2011/7696
1 2 3 4 5 6 7 8