Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol




Advertisement

Sitenize Ekleyin

İpoteğin fekki ilamı - icrası için kesinlemesi gerekir


Özet:

    İpotek, sınırlı bir ayni hak olduğundan, ipoteğin fekkine ilişkin davanın taşınmazın aynına ilişkin olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda takip konusu ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi zorunludur. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. Bir başka anlatımla esas hakkındaki hüküm kesinleşmeden vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez (HGK'nun. 05.10.2005 tarih ve  2005/12-534 E. 2005/554 K.).

Kanun No:6100   Madde No:367   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/2181
Karar No:2013/5215
K. Tarihi:

 Şikayet



Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:



                                                 KARAR


           Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhinde, Ümraniye 1. Aile Mahkemesi'nin ipoteğin fekkine  ilişkin ilamına dayalı olarak, ilamların  icrası yolu ile  takibe başlanılmış, örnek 4-5 nolu icra emrinin  tebliği üzerine, borçlu İcra Mahkemesi'ne başvurarak, takip dayanağı ilamın taşınmazın aynına ilişkin olması nedeniyle kesinleşmeden icraya konulamayacağını belirterek takibin iptalini talep etmiştir. İcra Mahkemesi'nce ilamın gayrimenkulün  aynına ilişkin olmadığı, yasaya aykırı şekilde tesis edilen ipoteğin fekkine ilişkin olduğu, kesinleşmesine  gerek olmadığı gerekçesi ile  şikayetin  reddine karar verilmiştir. Hüküm  borçlu   vekili tarafından temyiz edilmiştir.

           HMK'nun 367/2. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin aynı haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemezler.

           Somut olayda takip dayanağı ilamda, alacaklının, borçlu aleyhine ipoteğin fekki davası açtığı, Mahkemece istemin kabulü ile ipoteğin fekkine  ve alacaklı lehine yargılama gideri ile vekalet ücretine karar verildiği ve kararın kesinleşmeden takibe konulduğu görülmektedir.

      İpotek, sınırlı bir ayni hak olduğundan, ipoteğin fekkine ilişkin davanın taşınmazın aynına ilişkin olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda takip konusu ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi zorunludur. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tabidir. Bir başka anlatımla esas hakkındaki hüküm kesinleşmeden vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez (HGK'nun. 05.10.2005 tarih ve  2005/12-534 E. 2005/554 K.).

            O halde, şikayetin kabulü gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

        SONUÇ:Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca  BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince  Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 09.04.2013 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 31.1.2017 14:12:51.
Bu karar




ipoteğin fekki ipoteğin kaldırılması kesinleşmeden icra edilemeyen kararlar kesinleşmeden icraya konulamayan kararlar kesinlesmeden icraya konulamayan kesinlesmeden icraya konulamayacak kararlar kesinlesmeden icraya konulabilecek kararlar kesinlesmeden icraya konulamayacak ilamlar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki Sorular



Yorumlar

Adınız Soyadınız:




Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.




Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim




Advertisement
Advertisement