1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Avukatın dilekçeye yanında çalıştığı avukatın imzasını atması-resmi belgede sahtecilik -sahtecilik kastı

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve sanığın sahtecilik kastıyla hareket edip etmediğinin tespiti bakımından, sanık ve katılanın olay tarihinde birbirlerine verdikleri vekaletnamelerinin olup olmadığının sanık ve katılandan sorularak var ise dosya arasına alınması, öncesinde de benzer nitelikte sanığın katılan yerine imza atıp, mahkemelerde veya icra dairelerinde kullandığı belgelerin bulunup bulunmadığı araştırılıp, olması halinde bu dosyaların akıbeti ile katılanın bu dosyalardaki işlemlere de itiraz edip etmediği, belirtilen dosyalarda alınmışsa vekalet ücretinin kim tarafından alındığının belirlenmesi, sanığın, katılanla aralarındaki husumete sebep olduğunu iddia ettiği ve konusunun yine sahte belge tanzimi olduğu anlaşılan ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyası tespit edilerek, anılan dosya celp edilmek suretiyle incelenip özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesinden sonra, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik araştırma ve soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,Esas No:2016/8
Karar No:2016/7342
K. Tarihi:30.11.2016MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Avukat olan sanığın, davacısı olduğu ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/95 esas sayılı dosyasında, avukat olan katılanı, kendi vekili olarak göstererek düzenlediği suça konu dava dilekçesine katılan adına imza atıp mahkemeye ibraz etmek suretiyle özel belgede sahtecilik suçunu işlediğinin kabul olunduğu olayda; aşamalarda, katılanla bir ara aynı büroyu paylaştıklarını, olay tarihlerinde birbirlerinde vekaletlerinin olduğunu, zaman zaman birbirleri yerine bu şekilde dilekçeler, ihtarnameler verdiklerini, icra takipleri başlattıklarını, suça konu belgedeki imzayı da katılanın icazetiyle kendisinin attığını, aralarında sonradan ortaya çıkan ve... Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına neden olan bir dosya sebebiyle husumet oluştuğunu ve bu nedenle katılanın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, suç işleme kastının olmadığını, katılanın da bu dilekçe sebebiyle hiç bir zarar görmediğini savunması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve sanığın sahtecilik kastıyla hareket edip etmediğinin tespiti bakımından, sanık ve katılanın olay tarihinde birbirlerine verdikleri vekaletnamelerinin olup olmadığının sanık ve katılandan sorularak var ise dosya arasına alınması, öncesinde de benzer nitelikte sanığın katılan yerine imza atıp, mahkemelerde veya icra dairelerinde kullandığı belgelerin bulunup bulunmadığı araştırılıp, olması halinde bu dosyaların akıbeti ile katılanın bu dosyalardaki işlemlere de itiraz edip etmediği, belirtilen dosyalarda alınmışsa vekalet ücretinin kim tarafından alındığının belirlenmesi, sanığın, katılanla aralarındaki husumete sebep olduğunu iddia ettiği ve konusunun yine sahte belge tanzimi olduğu anlaşılan ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyası tespit edilerek, anılan dosya celp edilmek suretiyle incelenip özetinin duruşma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesinden sonra, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik araştırma ve soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, katılan ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 30.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

SANIĞIN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ - ZAMANAŞIMI

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

DAVANIN İHBARI • İHBAR OLUNANIN HAK VE YETKİLERİ • DAVADA TARAF SIFATI

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapıları yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen", hükmün süresi içinde davalı vekili ve ihbar olunan A. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:-KARAR

Kat mülkiyetinde ve site mülkiyetinde yöneticinin temsil yetkisine giren işlerden dolayı icra takibi - Taraf sıfatı

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun İcra Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda borca itiraz ettiği, Mahkemece 21.09.2011 tarihinde verilen kararla, bono metninde “....bedeli ma