USUL HUKUKU • YARGITAY BOZMA KARARININ KAPSAMI • USULİ KAZANILMIŞ HAK


Esas No:2009/40083
Karar No:2010/3040
K. Tarihi:9.2.2010


Özet:

Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasıyla bozma kararı lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğar. Buna karşın bozma kararı dışında kalan bazı konular bakımından da usulü kazanılmış hak oluşur. Bir diğer deyişle, bozma kararının kapsamı dışında kalan hususlar kesinleşir. Kesinleşen bu kısımlar üzerinde tekrar inceleme yapılamaz.

Davacı isteklerin reddinin gerektiği yolundaki bozma kararından sonra yeni delil toplanamaz; yemin deliline de başvurulamaz.

Davacı işçi fazla çalışma ile hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödetilmesi isteğinde bulunulmuştur. Davacı işçi isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiş, davalının temyizi üzerine karar Dairemizce 12.12.2006 gün ve 2006/28869 E. Ve 2006/32756 K. sayılı kararla ispatlanamayan isteklerin reddine karar verilmesi gerektiği kabul edilmiştir.

Mahkemenin Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile, bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usulü kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usulü kazanılmış hak durumu oluşabilir. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararı kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Bozma kararına uymuş olan mahkeme kesinleşen bu kısımlar hakkında yeniden inceleme yaparak karar veremez. Bir başka anlatımla, kesinleşen bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşturur. (YİBK 04.02.1959 gün ve 13/5 sayılı Hukuk Genel Kurulu Esas: 2004/10-24 Karar 2004/47 Tarih: 28.01.2004)

Somut olayda, mahkemece bozma kararına uyulmuş olmakla davalı yararına usulü kazanılmış hak doğmuş olur. Dairemizce verilen bozma kararı araştırmaya yönelik olmayıp isteklerin reddine karar verilmesi

yönündedir. Böyle olunca kesin bozmaya uyulmasının ardından yeniden delil toplanması mümkün olmadığı gibi, davacı tarafın yemin talebi işleme konularak davalının yemini oda etmemiş olması sebebiyle fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücreti isteklerinin bozma öncesinde olduğu gibi kabulüne karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.