Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt


Esas No:2015/5219
Karar No:2016/905
K. Tarihi:18.2.2016
Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleme, Mala zarar verme, Tehlikeli
maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el
değiştirme
Hüküm : 1-)Sanık ...:
a-5237 sayılı TCK'nın 174/1, 174/2, 62, 53/1, 58/9,
3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca
mahkumiyet ve adli para cezası,
b-5237 sayılı TCK'nın 151/1, 152/2-a, 62/1, 3713
sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
c-5237 sayılı TCK'nın 220/6-son, 314/3. maddeleri
yollaması ile, 314/2, 62, 53/1, 58/9, 3713 sayılı
Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
2-)Sanık ...:
a-5237 sayılı TCK'nın 174/1, 174/2, 62, 53/1, 58/9,
3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca
mahkumiyet ve adli para cezası,
b-5237 sayılı TCK'nın 152/1-a, 152/2-a, 62/1, 53/1,
3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca
mahkumiyet,
c-5237 sayılı TCK'nın 220/6-son, 314/3. maddeleri
yollaması ile, 314/2, 62, 53/1, 58/9, 3713 sayılı
Kanunun 5. maddesi uyarınca mahkumiyet,
d-5237 sayılı TCK'nın 151/1, 152/2-a, 62, 53, 58,
3713 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca
mahkumiyet,
./..

3-)Sanık ...:
Temyiz isteminin süre yönünden reddine,
Temyiz edenler : Sanıklar müdafileri
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanık ... hakkında temyiz isteminin süre yönünden reddine dair karara karşı yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanık müdafiinin hükmü CMUK 310. maddesinde öngörülen süreden sonra temyiz etmesi nedeniyle mahkemenin süre yönünden redde ilişkin kararı usul ve kanuna uygun bulunduğundan temyiz itirazlarının reddiyle, redde dair kararın ONANMASINA,
2-Sanıklar ... ve ... haklarında patlayıcı madde nakletme, silahlı terör örgütü adına suç işleme ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Sanık ... hakkında kamu malına zarar verme suçundan temel ceza tayin edilip, 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca yarı oranında artırım yapılırken 1 yıl 15 ay hapis yerine, 2 yıl 3 ay olarak belirlenmesi müteakip uygulamanın doğru olması karşısında ve her ne kadar mala zarar verme suçunda hükümden sonra 28.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla TCK'nın 152/1 ve 152/2 maddelerinde değişiklik yapılmış ise de mahkemenin uygulaması daha lehe bulunduğundan sonuca etkili görülmemiştir.
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılması gerektirmeyen bu hususun aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hükümlerdeki TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımlarının bütünüyle çıkarılarak yerine ”Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanıklar hakkında uygulanmasına” ibaresi eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 18.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.