Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İş hukuku • hatalı üretim • üretimi durdurup hatayı düzeltmeyen vardiya amiri • haklı fesih


Özet:

(4857 SK m.25/II) Davacı işçi, kendi vardiyasına geldiğinde, önceki vardiyada yapılan hatalı üretimi fark etmiş, ancak yetkilileri uyararak üretimi sürdürmüştür. Hatalı üretime bilerek devam eden işçinin eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir. İşveren feshi haklı nedene dayanmaktadır.

Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2008/28023
Karar No:2010/14777
K. Tarihi:27.5.2010

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret, yol parası, ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.

Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı, iş sözleşmesine işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğini, kendisinin teslim aldığı vardiyada üretime öncekinde nasılsa öyle devam ettiğini, bir kusur söz konusuysa bunun önceki vardiya çalışanlarından kaynaklandığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı, sözleşmenin haklı nedenlerle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesinin talep etmiştir.

Mahkemece, davacının 23.08.2005 tarihinde gece vardiyasında görevli olduğu, bir önceki vardiyadan süre gelen hatalı imalatın kendi vardiyasında devam ettiği, işverence fesih nedeni olarak işçinin görev yapmaması değil hatalı üretime neden olmasına dayanıldığı, Yasanın 25/11-H maddesinde yer alan haklı fesih koşulunun olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

48757 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinde (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işveren haklı feshi imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.

Dosya içeriğine göre, gece vardiyasında üretilen torba ağızlarının hatalı olduğu işverence tutanakla belirlenmiş, iş sözleşmesi 4857 Sayılı Yasa’nın 25/II. maddesi gereği sona erdirilmiştir.

Davacı savunmasında, vardiyaya geldiğinde torba ağızlarının bir tarafında parça kaldığını gördüğünü, gün içinde çıkan bütün torbaları kontrol ettiğini, hepsinin aynı olduğunu anladığını, kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini, diğer vardiyalarda öyle çıktığına göre kendisinin de bu şekilde yapmaya devam ettiğini ifade etmiştir.

Yargılama sırasında dinlenen her iki taraf tanıkları da üretin hatasının önceki vardiyadan kaynaklandığını, davacının ise hatayı fark ederek üretime devam ettiğini söylemiştir.

Davacının işyerindeki kıdemi 5 yılın üzerindedir ve vardiya amiri olarak görev yapmaktadır. Hizmet süresi ve yaptığı işin niteliği belli bir tecrübeye kazanmış olmasını gerektirmektedir. Oluşan zarar miktarının sonucuna etkisi bulunmamaktadır.

Davacı işçi, kendi vardiyasına geldiğinde savunmasında da belirttiği üzere, önceki vardiyada yapılan hatalı üretimi fark etmiş, ancak yetkilileri uyararak üretimi durdurmamıştır. Hatalı üretime bilerek devam eden işçinin eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir. İşveren feshi haklı nedene dayanmaktadır. İhbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 27.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 21.10.2015 16:34:17.
Bu karar
İş hukuku Hatalı üretim Haklı fesih işverenin hakli fesih halleri işverenin hakli feshi işverenin hakli nedenlerle feshi işverenin hakli nedenle fesih işverenin hakli fesih işverenin hakli nedenle fesih hakki

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim