Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Bankalar - faiz oranları - ilamlı icra takibi - icra emri - mahkemece yapılacak iş - faiz oranı - bilirkişi raporu - hesaplanması


Özet:Borçlu vekili, ilamlı icra takibinin brüt tutarlar üzerinden başlatıldığını faizinin de o brüt tutarlar üzerinden hesaplanması nedeniyle fazla talep bulunduğunu, bu nedenle icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş; hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir....

Kararın uygulanması gereken kısmı hüküm fıkrasıdır. HGK'nun ... tarih, ... sayılı kararında da vurgulandığı üzere, bu durumda mahkemece yapılacak iş, tarafların bildirdiği bankalardan hakkın doğduğu tarihten itibaren, birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğduğu tarihden itibaren, takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarlarının bilirkişi raporu ile belirlenmesi şeklinde olacaktır....

O halde, taraflarca bildirilen bankalardan, fiilen uygulanan faiz oranları sorularak, dosya içine konulduktan sonra, alacak kalemlerinin net miktarı bulunup, dayanak ilamda en yüksek banka mevduat faizine hükmedilen alacaklar için bildirilen faiz oranları uygulanarak, Yargıtay denetimine elverişli rapor hazırlanması için konusunda uzman bir bilirkişiye başvurularak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, kesintilerin tahsilat aşamasında dikkate alınacağından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir....

Kanun No:2004   Madde No:32   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/23633
Karar No:2016/1055
K. Tarihi:1.1.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işinGEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

K A R A R

Borçlu vekili, ilamlı icra takibinin brüt tutarlar üzerinden başlatıldığını faizinin de o brüt tutarlar üzerinden hesaplanması nedeniyle fazla talep bulunduğunu, bu nedenle icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş; hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94, 61, 103 ve 104 üncü maddeleri gereğince, ücretten kesilmesi gereken vergiler ve sigorta primlerinin, ilgili kamu idaresine ödenmesi zorunluluğu borçlu işverene aittir. Bir başka deyişle alacaklı, ilam konusu bedelden kesintiler yapıldıktan sonra kalan net miktar için ilamlı takip yapabilir. Ancak ilamda alacağın açıkça net olduğu belirtilmemiş ise bunun da brüt miktar olduğunun kabulü gerekmektedir. Takip dayanağı ilamda ise alacaklara brüt üzerinden hükmedilmiştir.


Kararın uygulanması gereken kısmı hüküm fıkrasıdır. HGK'nun 20.09.2006 tarih, 12-594/534 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, bu durumda mahkemece yapılacak iş, tarafların bildirdiği bankalardan hakkın doğduğu tarihten itibaren, birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğduğu tarihden itibaren, takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarlarının bilirkişi raporuyla belirlenmesi şeklinde olacaktır.


O halde, taraflarca bildirilen bankalardan, fiilen uygulanan faiz oranları sorularak, dosya içine konulduktan sonra, alacak kalemlerinin net miktarı bulunup, dayanak ilamda en yüksek banka mevduat faizine hükmedilen alacaklar için bildirilen faiz oranları uygulanarak, Yargıtay denetimine elverişli rapor hazırlanması için konusunda uzman bir bilirkişiye başvurularak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, kesintilerin tahsilat aşamasında dikkate alınacağından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi doğru değildir.


SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3 üncü maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 25. 01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 23.6.2016 23:57:09.
Bu karar
Şikayet İşçi alacağı ilamı brüt net icra

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim