1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Davanın ihbarı • ihbar olunanın hak ve yetkileri • davada taraf sıfatı

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

 İhbar olunan kişi davada davalı sıfatını kazanmayacağı gibi bu kişi aleyhine hüküm de kurulamaz.

Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçeyle davaya dahil edilemeyeceği gibi “mecburi dava arkadaşlığı” dışında ıslah yoluyla taraf da değiştirilemez.


Davada taraf olmayan ihbar olunanın hükmü temyiz etmek hakkının varlığından söz edilemez.


Esas No:2010/5089
Karar No:2010/7916
K. Tarihi:7.10.2010

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapıları yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen", hükmün süresi içinde davalı vekili ve ihbar olunan A. İnş. Taah. San. Tic. Ltd.Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-


Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı araçta meydana gelen 5.1.83 TL hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini, olayda davalı idarenin aslı kusurlu olduğunu belirterek bu meblağın ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir.


Davalı Bedaş vekili olayda müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, tazminat miktarının fahiş olduğunu, müvekkilinin hizmet binasının depreme karşı güçlendirilmesi ve onarımı işini ihale ile A. İnş. Ith, Ihr. Taah. San. Tic. Ltd. Şti'ne verdiğini bu nedenle davanın bu şirkete ihbar edilmesini ye reddini savunmuştur.


Dava ihbar olunan A. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili kazanın müvekkilinin hatalı malzeme kullanmalından veya işi tekniğine uygun olarak yapmamasından kaynaklandığı, hususunda bir tesbit olmadığını, zarar ile müvekkili arasında illiyet bağının bulunmadığını, ödeme tarihinden faiz istenemeyeceğini belirterek davanın reddini savunmuştur.


Mahkemece davanın kabulü ile 5.183 TL tazminatın Ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı.. Bedaş vekili ve ihbar olunan A. İnş. Ltd. Şti. vekili taraflından temyiz edilmiştir.


1- Dava, TTK’nın 1301. maddesinden kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir.


Davalı BEDAŞ vekilinin talebi üzerine dava, davalı şirketin hizmet binasının depreme karşı güçlendirilmesi ve onarım işini ihale ile yapan A. İnş. Taah.San, Tic. Ltd. Şti.ne ihbar edilmiş, bu ;şirket karar başlığında ihbar olunan olarak gösterilmiş, hüküm davalı BEDAŞ hakkında kurulmuştur.


İhbar olunan kimse HUMK’un 49. Maddesi vd. uyarınca davada davalı sıfatını kazanamayacağı gibi bu kişi aleyhine hüküm de kurulamaz. Yargılama sonunda hüküm sadece davada taraf olanlara yönelik olarak verilebilir. Bu kural uyarınca dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçe ile davaya dahil edilemeyeceği gibi “mecburi dava arkadaşlığı” dışında ıslah yolu ile dahi taraf değiştirilemez. Ancak, aynı madde hükmüne aykırı olarak ihbar olunan hakkında da hüküm verilmişse ihbar olunan hükmün kendisine ilişkin bölümünü kendi adına temyiz edebilir.” Buna göre aleyhinde davacı tarafından usulen açılmış ve harç verilmiş bir dava olmaması nedeniyle ihbar olunan A. İnş. Taah. San. Tic, Ltd. Şti. davada taraf olmadığı gibi, mahkemece yargılama sonunda ihbar olunan aleyhinde hüküm kurulmadığından hükmü temyiz etmekte hukuki yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava ihbar olunan A. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz dilekçesinin (isteminin) reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Davalı BEDAŞ vekilinin temyiz itirazına gelince; Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, Özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin    hesaplamanın    hükme esas    alınmasında    bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı BEDAŞ vekilinin verinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 307,90 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 7.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Ceza Mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesinde bağlayıcılığı

Taraflar arasındaki "maddi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 17.12.2009 gün ve 2008/252 E. 2009/308 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Daires

4. kişinin 3. kişi lehine istihkak iddiası ileri sürebilmesi için....yetki - temsil

Taraflar arasındaki istihkak iddiasının reddi davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı üçüncü kişi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacı alacaklı vekili, Beyoğlu Birinci İ

Avukatın dilekçeye yanında çalıştığı avukatın imzasını atması-resmi belgede sahtecilik -sahtecilik kastı

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Resmi belgede sahtecilikHÜKÜM : MahkumiyetAvukat olan sanığın, davacısı olduğu ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/95 esas sayılı dosyasında, avukat olan katılanı, kendi vekili olarak göstererek düzenlediği suça konu dava dilekçesine katılan adına imza atıp mahke