Davada taraf sıfatı - yetki

Özet:


Mahkemece davada taraf sıfatı bulunmadığı gerekçe gösterilerek 3. kişi ...’ın temyiz isteminin reddine karar verilmiş ise de; temyiz istemini reddetmek yetkisi kural olarak Yargıtay’a aittir. Ancak HUMK.nun 432/4. hükmünde belirtilen iki istisnai durumda yerel mahkeme temyiz isteminin reddine karar verebilir. Bunlar, temyiz isteminin yasal süre geçtikten sonra yapılmış olması veya temyiz edilmesi mümkün olmayan bir kararın temyiz edilmiş bulunması halleridir. Anılan hususlar dışında kalan hallerde mahkemenin temyiz istemini reddetmek gibi bir yetkisi olmadığından mahkemenin temyiz isteminin reddine dair ek kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildikten sonra adı geçenin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:...

O halde, mahkemece; alacaklının isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....
Fıkra:Tümü-0

Esas No:2014/26909/
Karar No:2015/2235
K. Tarihi:29.1.2015MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece davada taraf sıfatı bulunmadığı gerekçe gösterilerek 3. kişi ...’ın temyiz isteminin reddine karar verilmiş ise de; temyiz istemini reddetmek yetkisi kural olarak Yargıtay’a aittir. Ancak HUMK.nun 432/4. hükmünde belirtilen iki istisnai durumda yerel mahkeme temyiz isteminin reddine karar verebilir. Bunlar, temyiz isteminin yasal süre geçtikten sonra yapılmış olması veya temyiz edilmesi mümkün olmayan bir kararın temyiz edilmiş bulunması halleridir. Anılan hususlar dışında kalan hallerde mahkemenin temyiz istemini reddetmek gibi bir yetkisi olmadığından mahkemenin temyiz isteminin reddine dair ek kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildikten sonra adı geçenin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:
Takip dosyasının alacaklısı ve tarafı olmayan 3. kişi ...’ın; sıra cetvelinin,71.746,23 TL. ipotek alacak temlik bedeli dikkate alınarak düzenlenmesi talebi üzerine icra müdürlüğünce; “ …ipoteğin devam edip etmediği , devam ediyorsa 13.03.2013 satış tarihi itibariyle ipotek alacağının ve ipotek alacağı temlik edilmiş ise, kime ve ne miktar temlik ettiğinin bildirilmesi için ..... .... Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, yarar bilgiler toplandıktan sonra sıra cetvelinin düzenlenmesine” karar verildiği görülmektedir.
Alacaklı vekilinin, 3. Kişinin ihale tarihi itibarı ile dosyada taraf sıfatı bulunmadığını, mahkemece temlik ihaleden önce yapılmadığı için kendisine kıymet takdiri ve satış ilanı tebligatı yapılmasının gerekmediği nedeni ile 3. Kişinin ihalenin feshi isteminin reddine karar verildiğini, bankanın, satış tarihi itibarı ile ipotek üzerinde herhangi bir hak ve alacağı bulunmadığını bildirdiğine göre olmayan bir alacağın temlikinin “yok” hükmünde olduğunu ileri sürerek yukarıda özetlenen icra müdürlüğü kararının iptali ile, 3. şahsın talebinin dikkate alınmaksızın sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, “ipoteğe ilişkin borcun 30.05.2012 tarihinde sona erdiği, ipotek alacaklısı bankanın alacağının bu tarih itibariyle taşınmaz üzerinde hak ve alacağının kalmadığı, alacak hakkının sona ermesinden sonra 14.08.2013 tarihinde düzenlenen alacağın ve ipoteğin temliki sözleşmesinin hukuken sona ermiş hakkı canlandırmasının mümkün olmadığından geçerli kabul edilmeyeceği ve ...’ın sıra cetveli tanziminde korunması gereken bir hakkının bulunmaması nedeniyle şikayetin kabulüne karar verildiği, hükmün ... tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, sıra cetvelinde 3. Kişinin korunmaya değer hakkı bulunmadığı yönünde verilen hükmün, adı geçenin hukukunu etkilediği açık ve tereddütsüz olup, temyiz edenin sıfatı bulunduğu anlaşılmakla temyiz isteminin esasının incelenmesine geçildi:
İcra müdürlüğü’nce 3. kişi...’nin alacak iddiasının araştırılmasından sonra sıra cetveli yapılmasına ilişkin verilen kararın alacaklı tarafından şikayet konusu yapıldığı anlaşılmaktadır. İcra müdürlüğünce, şikayet tarihi itibarı ile yapılmış bir sıra cetveli bulunmamaktadır. Sıra cetveli yapılmasından sonra, ilgililerin sıra cetveline itiraz ve şikayetlerini bildirmeleri mümkündür. Henüz sıra cetveli yapılmadan, sıra cetveline itiraz aşamasında ileri sürülmesi ve incelenmesi gereken hususlara dayanarak ve icra takip dosya alacaklısının 3. kişinin geçerli bir alacağının bulunmadığından bahisle sıra cetvelinde yer almaması gerektiğine yönelik başvurusunun bu aşamada dinlenmesi olanağı yoktur.
O halde, mahkemece; alacaklının isteminin bu gerekçelerle reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :3.kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.