Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra müdürlüğü - taşınmaz


Özet:Somut olayda şikayetçi, takibin tarafı olmasa da taşınmazı ipotekle yükümlü olarak kazandığından borçlu sıfatına haizdir. Bu sebeple icra müdürlüğünün ihaleye katılma talebinin reddine dair kararı doğrudur....

O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/28682
Karar No:2015/1145
K. Tarihi:20.1.2015MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Takipte taraf olmayan 3. kişinin icra mahkemesine başvurusunda,.... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.10.2010 tarih ve 2008/260-2010/361 sayılı tapu iptali ve tescil davasında, ihaleye konu taşınmazın tapusunun iptali ile kendi adına tesciline karar verildiğini belirtip, teminatsız ihaleye katılma talebinin reddedildiğini ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür.
.... Asliye Hukuk mahkemesinin 26.10.2010 tarih ve 2008/260-2010/361 sayılı, tapu iptali ve tescil davasında, mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 9960 ada 14 parselde kayıtlı 4 bağımsız bölüme ait meskenin tapusunun iptali ile üzerindeki ipotek şerhi ile birlikte davacı adına tapuya tesciline karar vermiş, karar 04.05.2011 tarihinde kesinleşmiştir.
Somut olayda şikayetçi, takibin tarafı olmasa da taşınmazı ipotekle yükümlü olarak kazandığından borçlu sıfatına haizdir. Bu sebeple icra müdürlüğünün ihaleye katılma talebinin reddine dair kararı doğrudur.
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 25.6.2016 13:27:02.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim