1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

İş kazası nedeniyle tazminat davası iş kazasının tespiti davası

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Her iki dava birbirinden farklı sonuçlar taşıdığından; dosyalar ayrılmalı, tespit davasına SGK'da katılıp, sonuca bağlandıktan sonra tazminat davasında karar verilmelidir.


Esas No:2010/3898
Karar No:2011/7429
K. Tarihi:29.9.2011

Dava, davacı M.Y.'nin 24.09.2003 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %4 oranında sürekli iş göremezliğe uğraması nedeniyle maddi tazminat istemine, birleşen dava ise davacı A. Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin davalı işçinin işyerinden ayrılmasından sonra başka işyerlerinde çalışması nedeniyle iş kazasının davalı işyeri dışında meydana geldiğinin ve şirketin kusuru bulunmadığının tespiti ile davalı işçinin yönelttiği haksız isnatlar ve imzaladığı ibranameyi geri almak için işyeri çalışanlarına saldırması nedeniyle manevi tazminat istemine ve davacı şirketin Kuruma ödediği 809.47 TL geçici işgöremezlik ödeneğinin davalı işçiden tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı M.Y.'nin maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 4.835.36 TL. maddi tazminatın olay tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazla talebin reddine, davacı şirketin olayın iş kazası olmadığının tespiti ve manevi tazminat istemlerinin reddine karar verilmiştir.


Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 24.09.2003 tarihinde metal işleri yapan davalı şirkete ait fabrikada çalıştığı esnada sol elinin işaret parmağının kesilmesi sonucu yaralandığı, davacıda %4 oranında sürekli iş göremezlik oluştuğu, Kurum müfettişinin 04.10.2006 tarihli raporunda olayı iş kazası kabulettiği, 506 Sayılı Yasa'nın 19. maddesinin 1. fıkrasına göre davacıda meydana gelen sürekli iş göremezlik oranı %10'un altında olduğundan Kurumun davacıya gelir bağlamadığı, mahkemece her iki davanın birleştirilerek yargılamasının birlikte görülerek karar verildiği anlaşılmaktadır.


HUMK'un 46. maddesi uyarınca yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için aralarında bağlantı bulunsa bile davaların ayrılmasına, davanın her safhasında karar verilebilir. Yine aynı yasanın 77. maddesinde mahkemenin yargılamayı, mümkün olduğunca hızlı ve bir düzen içerisinde seyretmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.


Olayın İş Kazası olmadığının tespiti istemine ilişkin bu tür davalar 506 Sayılı Yasa'nın 11. maddesinden (5510 Sayılı Yasa'nın 13. maddesinden) kaynaklanmaktadır. Anılan maddeye göre, iş kazası, a) sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında sigortalıyı hemen veya bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylardır. Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için, 1) sigorta olayına maruz kalan kişinin sigortalı olması, 2) sigorta olayının maddede sayılı sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur. Başka bir anlatımla, sigorta olayının, iş kazası sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunludur.


İş kazası olmadığının tespiti davasının sonucunu bekleyecek olan maddi tazminat davasında kusur dağılımının belirlenmesi ve maddi tazminatın hesaplanması için ayrı bir bilirkişi incelemesi de yaptırılması gerekir.


Bu durumda; her iki dava için izlenecek yöntem ve esas alınacak kıstaslar birbirinden tamamen farklıdır. Her iki davanın ayrılması yargılamanın sağlıklı yürütülmesi için gereklidir. Yargıtay Hukuk Genel Kuru-lu'nun 07.02.2007 gün ve 2007/21-69 E:, 2007/55 K. Sayılı kararları da bu doğrultudadır.


Öte yandan, olayın iş kazası olup olmamasının mahkemenin görevinin belirlenmesi bakımından önemi olduğu gibi, davalı işverenin olayın iş kazası olmadığına ilişkin iddiasının değerlendirilmesinin sonucu bakımından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hak alanını da doğrudan ilgilendirdiği, SGK Başkanlığı'nın taraf olmadığı bu davada bu olayın iş kazası olup olmadığının tespitinin yapılamayacağı ortadadır.


Yapılacak iş, her iki davayı ayırmak, davalı işverene olayın iş kazası olmadığının tespiti davasında SGK Başkanlığı'nı davaya dahil etmek üzere önel vermek ve bu davayı bekletici mesele sayarak çıkacak sonuca göre maddi tazminat istemi hakkında bir karar vermekten ibarettir.


Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir


O halde, davalı-davacı A. Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.


SONUÇ


Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı-davacı A. Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 29.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMANIN KAYDA ALINMASI

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuç

İŞ KAZASI NEDENİYLE SGK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI

Davacı, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine yapılan yardımlardan, ilk rücu davasından kalan kusur farkı ile kanun ve katsayı artışları nedeniyle oluşan Kurum zararının, 506 Sayılı Kanun’un 26. maddesi gereğince davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, hüküm

Davadan feragat nedir?- Davanın geri alınması nedir? Davayı takipsiz bırakmak ya da davanın müracaata bırakılması nedir?

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda.....Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği