EVLİLİK DIŞI ÇOCUK • NAFAKA


Esas No:2011/17467
Karar No:2012/690
K. Tarihi:16.1.2012


Özet:

Evlilik dışında doğan çocuk için babanın nafakayla yükümlü tutulması için, çocukla babası arasında soybağı kurulması zorunludur. Soybağı ise; tanıma, ana ile evlilik ve hakim kararıyla kurulur.

Davada, davalı ile boşanma sırasında 1999 yılında bağlanan 15.00 TL. yoksulluk nafakasının 200.00 TL.' ye ve 5.00 TL. iştirak nafakasının ise 150.00 TL' ye yükseltilmesi ile davalı ile tekrar bir arada yaşadıkları dönemde 2004 yılında D.I. için ise 150.00 TL. iştirak nafakasının tahsili istenilmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.


Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile yoksulluk nafakası 150.00 TL. ve iştirak nafakaları S. için 100.00 TL. ve I. için 80.00 TL. olarak belirlenmiştir.


Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı ile davalı 1999 yılında boşanmışlar, küçük I**** *** çok sonra 29.07.2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu durumda çocuk evlilik haricinde doğmuştur. Evli-lilk haricinde doğan çocuk için babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için, çocukla babası arasında soybağının kurulmuş olması zorunludur. Baba ile soybağı ise, tanıma, ana ile evlilik ve hakim hükmüyle kurulur (TMK.md. 282/2) Dosyaya alınan nüfus kaydında, küçük I**** *** annesinin hanesinde “evlilik dışı doğum” a istinaden kayıtlı olduğu, davacının halen boşanmış dul olarak kayıtlı olduğu, davalı ile bu çocuk arasında, kanunda gösterilen usullerden biriyle bir soybağı tesis edilmediği görülmektedir. Bu durumda, soybağının hüküm ve sonucu olan bakım yükümlülüğü davalı için gerçekleşmemiştir. Öyleyse bu çocukla ilgili ananın nafaka isteğinin reddi gerekirken, bu husus dikkate alınmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.


Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.