Örgüt - suç işlemek için sadece C.S ile anlaştığı, ..diğer sanıklarla irtibatı olduğuna ilişkin bilginin bulunmadığı


Esas No:2006/3435
Karar No:2006/13152
K. Tarihi:


Özet:
sanığın suç işlemek için sadece C.S ile anlaştığı, TCK’nın 403/5-6-7. maddeleri uyarınca cezalandırılan diğer sanıklarla irtibatı olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilginin bulunmadığı

JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">"Dosya kapsamına göre; sanığın hakkındaki hüküm kesinleşen sanık C.S ile birlikte eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapmak için teşekkül oluşturmak suçunu oluşturduğu sabit ise de suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen “Suç işlemek için örgüt kurmak” suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle devamlılık göstermesi gereklidir. Örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması da aranmalıdır. Örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve mağdur itibariyle somutlaştırılması mümkün, ancak zorunlu değildir. Soyut olarak sanık sayısının üç kişi veya daha fazla olması örgütün varlığının kabulü için yeterli olmayıp bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüte üye olmak suçundan ayrı ayrı cezalandırılır.

JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;"> Somut olayda; sanığın suç işlemek için sadece C.S ile anlaştığı, TCK’nın 403/5-6-7. maddeleri uyarınca cezalandırılan diğer sanıklarla irtibatı olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilginin bulunmadığı nazara alınmadan; kimlerin oluşturduğu hangi örgüte üye olduğu açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,"