1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Destekten yoksun kalma tazminatı kusur indirimi - kusurlu miras bırakanın başka mirasçısının olmaması

Emsal karar arayışısınız için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
Her ne kadar davacıların annesi, babalarının kullandığı araçta yolcu olup olayda kusursuz ise de, dosyada bulunan veraset ilamına göre davacılar %75 kusurlu bulunan destek Abdil'in de mirasçısıdırlar ve başka mirasçı da yoktur. Davacıların hukuki durumu bu şekilde olduğundan, destek Cihan'ın ölümünden dolayı davalıların sorumluluğu kusurları olan %25 nispetinde belirlenmesi gerekirken, destek Cihan nedeniyle belirlenen tazminat miktarından kusur indirimi yapılmamış olması doğru değildir.
Fıkra:Tümü
Kavram: Haksiz fiil tazminati, Haksiz eylem,kisilik haklarina saldiri karsisinda, Destekten yoksun kalma tazminatina iliskin

Esas No:2010/11025/
Karar No:2012/665
K. Tarihi:23.1.2012


Davacılar G. vekili tarafından, davalılar Mustafa vd. aleyhine 28.07.2009 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.04.2010 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalılar tarafından temyiz olunmuştur. 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı tarafın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 

2- Davalıların diğer temyiz itirazlarına gelince; küçükler Havva, Filiz ve Hazar'ın murisi ve babaları Abdil'in sevk ve idaresinde bulunan araç ile davalı sürücü İsmail'in sevk ve idaresinde bulunan ve mülkiyeti diğer davalıya ait bulunan aracın yapmış oldukları trafik kazası sonucu küçüklerin babası Abdil ve anneleri Cihan vefat etmiş, olayda davacılar davalı tarafın tam kusuruna dayalı olarak tazminat talebinde bulunmuşlardır. Yargılama sırasında alınan İTÜ bilirkişi heyeti raporu içeriğine göre, kazanın oluşumunda muris Abdil'in %75, davalı sürücü İsmail'in ise %25 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Her ne kadar davacıların annesi, babalarının kullandığı araçta yolcu olup olayda kusursuz ise de, dosyada bulunan veraset ilamına göre davacılar %75 kusurlu bulunan destek Abdil'in de mirasçısıdırlar ve başka mirasçı da yoktur. Davacıların hukuki durumu bu şekilde olduğundan, destek Cihan'ın ölümünden dolayı davalıların sorumluluğu kusurları olan %25 nispetinde belirlenmesi gerekirken, destek Cihan nedeniyle belirlenen tazminat miktarından kusur indirimi yapılmamış olması doğru değildir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir. 

S o n u ç: Temyiz olunan kararın yukarıda 2 sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalılar yararına (BOZULMASINA), davalıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.