Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 19. hukuk dairesi e:2014/10055, k:2014/18008Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/10055
Karar No:2014/18008
K. Tarihi:


Davacı-birleşen dava davacısı .... Plastik San.Tic. A.Ş vek. Av. ... ile davalı ... birleşen dava davalısı ... arasındaki birleşen menfi tespit ve istirdat davası hakkında....Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 11.11.2013 gün ve 2011/847 E 2013/284 K. sayılı hükmün birleşen dava davalısı vek.Av..... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

KARAR

Davacı asıl ve birleşen davada, asıl ve birleşen dosya davalısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'ün birlikte hareket ettiklerini ve müvekkili şirkete dış kaynaklı kredi temin edilmesi amacıyla taraflar arasında kredi temin sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşme uyarınca davalılara teminat çekleri verildiğini, davalı ...'in de sözleşmenin özel şartlar bölümünün F bendi uyarınca aldığı çeklere karşılık teminat olarak kendisine ait kooperatif hissesinin devri için vekaletname verdiğini, ancak anılan davalının herhangi bir kooperatif hissesinin olmadığının anlaşıldığı ve sözleşmedeki teminat koşulunun yerine getirilmemesi nedeniyle sözkonusu çeklerin bedelsiz kaldığını belirterek; asıl dava dosyasında müvekkilinin davalı ...'e 27.10.1998 tarihli ve 8.000- TL bedelli çek nedeniyle borçlu olmadığının tespiti ile davalı aleyhine kötüniyet tazminatına karar verilmesini, birleşen dava dosyasında ise davalılara verilen 22.10.1998 tarihli ve 6.000- TL bedelli çek ile 23.10.1998 tarihli ve 12.000-TL bedelli çeklerin ... tarafından tahsil edildiğini, tahsil edilen toplam 18.000-TL'nin 2.000-TL'sinin sonradan müvekkiline iade edildiğini belirterek, müvekkilinin iki çekten dolayı davalılara borçlu olmadığının tespiti ile 16.000-TL'nin davalılardan müştereken istirdatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Yerel mahkemece, asıl ve birleşen davanın kabulüne dair verilen 11.11.2013 tarihli karara ilişkin tebligat evrakı asıl ve birleşen dava davalısı ...'in 01.02.1999 tarihinde tebliğ işlemi yapılan adresi olan Necatibey cad. No:25/5 Sıhhıye/Ankara adresine gönderilmiş, adreste tanınmadığı şerhiyle tebligat evrakının iadesi üzerine mahkemece 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ işlemi yapıldığı dosyadan anlaşılmaktadır. Ancak, asıl ve birleşen davada davalı olan ...'in asıl ve birleşen dava dilekçelerinin tebliğ tarihinde cezaevinde bulunduğu dosya içerisinde mevcut tebligatlardan anlaşıldığı gibi, anılan davalının ... Cad. No: 25/5 Sıhhıye/Ankara adresine yapılan tebligin 01.02.1999 tarihli olması nedeniyle aradan uzun bir süre geçtiği gözetilerek, davalının açık adresi araştırılmadan 7201 sayılı Yasanın 35. maddesine göre kararın tebliğ edilmesi usulsüzdür.
Açıklanan nedenlerle; adres araştırması yapıldıktan sonra usulüne uygun şekilde gerekçeli kararın tebliğ edilerek, temyiz süreside beklenildikten sonra, temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:56:45.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim