Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/8089, k:2016/489Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/8089
Karar No:2016/489
K. Tarihi:MAHKEMESİ : ... Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı şirket vekili, davalı kooperatif ile dava dışı önceki arsa sahibi ... arasında düzenlenen 28.04.1995 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ek sözleşmeler gereğince inşaat yapımının kararlaştırıldığını, müvekkilinin ifraz ile oluşan taşınmazları eski malik ...'dan satın aldığını, aynı zamanda .... Noterliği'nin 08.05.2012 tarih 17045 yevmiye nolu temlikname ile sözleşme ve ek sözleşmeleri de temlik aldığını, sözleşme ve inşaat sürelerinin çoktan bitmiş olmasına rağmen davalının inşaatın çok küçük bir kısmını yaptığını, yapılan imalatların da geçen sürede kullanılamaz hale geldiğinden belediyece yıkıldığını, kooperatifin .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/203 esas sayılı dosyasında açtığı sözleşmenin feshi istemli davanın reddine karar verildiğini, kooperatif acz içinde olduğundan sözleşmenin yerine getirilemeyeceğini ileri sürerek, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve ek sözleşmelerin haklı sebeple tek taraflı olarak feshine, sözleşme nedeniyle taşınmaz üzerine konulan şerhin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı yüklenici kooperatif vekili, tebligatların usulsüz yapıldığını, kooperatif organlarının oluşmadığını, davacının dava konusu sözleşmelerin tarafı olmadığını, .... Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada verilen kararın kesin hüküm teşkil edeceğini, davacının sözleşmenin iptalini talep hakkı bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulü ile .... Noterliği'nde düzenlenen 28.04.1995 tarih ve 8502 yevmiye nolu gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile sözleşmenin eki niteliğinde olan .... Noterliği'nde düzenlenen 03.06.1996 tarih 10786 yevmiye nolu, ... Noterliği'nde düzenlenen 01.04.1998 tarih 7337 yevmiye nolu ve .... Noterliği'nde düzenlenen 28.09.1998 tarih 23929 yevmiye nolu sözleşmelerin feshine, karar kesinleştiğinden şerhin kaldırılması için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verilmiştir.
Kararı, davalı kooperatif vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle hüküm verildiği anda tebligat aşamaları da gerçekleşmediğinden hükümde belirtilen “kesinleştiğinden ibaresinin “kesinleştiğinde şeklinde kabulü gerekip, “kesinleştiğinden ibaresinin maddi hata olarak yazıldığının kararın genelinden anlaşılmasının tabii bulunmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:08.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim