Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2015/3182, k:2017/1865Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/3182
Karar No:2017/1865
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

-KARAR-

Davacı vekili, müvekkili ile davalının kardeş olduklarını, davalının malik olduğu taşınmaz üzerine üç katlı bina yapılması konusunda davalı ile sözlü bir anlaşma yapıldığını, yapılacak binanın iki katının tüm malzeme, işçilik, plân, proje ve tüm ücretlerinin müvekkilce karşılanması karşılığında, zemin ve birinci katın davalıya, ikinci katın müvekkile ait olması ve inşaat tamamlandıktan sonra yapılacak cins ve kat irtifakı işlemleri ile ikinci kat bağımsız bölüm ve arsa payının müvekkil adına tescili yapılması konusunda anlaştıklarını, müvekkilinin tüm edimlerini yerine getirdiğini, müvekkilinin babasının da evlenecek olan müvekkiline inşaatta kullanılması amacıyla 53.000,00 TL para yardımı yaptığını, inşaatın tamamlandığını ve müvekkilinin anlaşma gereğince ikinci kata yerleştiğini, zemin ve birinci katı da davalıya teslim ettiğini, ancak davalının taşınmazı müvekkili adına tescil ettirmeye yanaşmadığını ileri sürerek, dava konusu taşınmaz üzerindeki 2 numaralı bağımsız bölüm ile 1/3 arsa payının müvekkil adına tapuya tesciline, mümkün olmadığı taktirde 90.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın bir yıllık zamanaşımı süresinden sonra açıldığını, davacı ile üç katlı bina yapılması konusunda ne yazılı ne de sözlü bir anlaşma yapmadıklarını, anılan taşınmazın tamamını kooperatif hissesini, traktörünü ve eşine ait 48 adet bileziği satarak yaptığını, davacıya binanın bir katını vereceğine ilişkin bir güvence vermediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, tescil talebinin reddine ve 90.000,00 TL'nin tahsiline dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 21.07.2011 tarih 2010/6130 Esas, 2011/4828 Karar sayılı ilamıyla; davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddiyle, mevcut binanın 2006 yılı serbest piyasa fiyatlarıyla bedelinin alınacak ek bilirkişi raporuyla hesaplatılması, binanın iki katı için alacak talebinde bulunulduğu nazara alınarak taleple bağlı kalınmak suretiyle davacı alacağının tespit edilmesi, belirlenecek bu rakamdan da tarafların babası olan ve duruşma sırasında tanık sıfatıyla beyanı alınan ...'ın inşaatta kullanılmak üzere davacıya 60.000,00 TL para verdiği yönündeki ifadesi ve bu ifadeye davacı vekilince itiraz edilmeyerek benimsenmesi dikkate alınarak anılan ödeme tutarının düşülerek kalan bedele hükmedilmesi gerektiği belirtilirek bozulmuş; mahkemece, bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda yapım bedeli olarak belirlenen 85.916,49 TL'den 30.000,00 TL düşüldükten sonra 55.916,46 TL kaldığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 55.916,46 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; Dairemizin 27.11.2013 tarih 2013/5452 Esas, 2013/7482 Karar sayılı ilamıyla; davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddiyle, mahkemece konusunda uzman ayrı bir bilirkişi kurulu aracılığıyla mahallinde inceleme ve keşif yapılarak uyulmasına karar verilen bozma ilamı doğrultusunda davacının alacağı ile ilgili rapor alınıp uzman görüşü denetlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru bulunmadığı belirtilerek karar bozulmuş; mahkemece, bozma ilamı doğrultusunda keşif icra edilerek bilirkişinin düzenlemiş olduğu 24.09.2014 tarihli bilirkişi raporunun dosya arasına alındığı, taşınmazın 2 katının (zemin + 1. Kat) bodrum serbest piyasa rayiçlerine göre 2006 yılındaki yapım bedelinin 87.478,61 TL olduğunun rapor edildiği, bilirkişi tarafından belirlenen 87.478,61 TL'den 30.000 TL düşüldükten sonra geriye kalan 57.478,61 TL yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK'nın 373/6. maddesinde Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır. hükmü yer almaktadır. Bu maddeden dolayı dosyanın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna GÖNDERİLMESİNE, 20.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:13.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim