Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/7784, k:2016/3Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7784
Karar No:2016/3
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili ile katılma yoluyla davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkiline ait taşınmaz üzerinde inşaat yapımı konusunda davalı ile 01.03.2010 başlangıç tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşmedeki edimlerini davalının süresinde yerine getirmediğini, müvekkiline isabet eden 2 adet dairenin teslim edilmesine rağmen 6.000,00 TL bedelli ayıp ve eksik işlerin bulunduğunu, 1 adet dairenin ise teslim edilmediğini, geç teslim edilen 2 adet daire ile teslim edilmeyen 1 adet daire yönünden müvekkilinin ayrıca 9.000,00 TL kira alacağının da bulunduğunu ileri sürerek, toplamda 15.000,00 TL'nin ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, inşaatın geç betirilmesinin ve inşaat ruhsatının onay tarihinin 26.04.2011 tarihine sarkmasının gerçek sebebinin bizzat davacının uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını ve arsa teslimindeki gecikmeye arsa miktar ve mahiyetindeki davacının hileli davranışlarının sebep olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; her ne kadar davalı tarafından dava konusu taşınmazın m&² miktarının fazla bildirildiğini, belediyece dop miktarı olarak kesilen kısmın belediyeden kooperatif tarafından satın alınması nedeniyle ve bu sırada davacı ile aralarındaki ihtilaf nedeniyle inşaata başlamanın geciktiği iddia edilmişse de, .... Belediyesi'nden verilen cevabı yazıya göre dava konusu taşınmaz üzerindeki imar uygulamasının 13.05.2002 tarihinde kesinleştiği ve tapuya tescil edildiği, sözleşmenin ise bu tarihten sonra yapıldığı, ısı konut yapmak olan davalı kooperatifin bu durumu bilmemesinin hayatın olağan akışına uygun olamayacağı, kaldı ki dava konusu taşınmaza ilişkin 19.04.2010 tarihinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlamış olduğu, inşaatın tamamlandığı, sözleşmeyi fesih yönünde bir iradesinin de bulunmaması sebebiyle davalının bu yöndeki savunmasına itibar edilemeyeceği, davacıya verilmesi gereken 2 adet dairenin 05.09.2012 tarihinde teslim edildiklerinin tarafların kabulünde olduğu, 1 adet dairenin ise dava tarihi itibariyle teslim edilmediğinin anlaşıldığı, ruhsat tarihinin 19.04.2010 tarihi olması ve sözleşmeye göre dairelerin de 2 yıl içinde teslim edilmesi gerektiğine göre teslim süresinin 19.04.2012 tarih olduğu, dolayısıyla davacının sözleşmede belirtilen geç teslimden kaynaklı kira alacağı ile teslim edilen 2 adet dairedeki eksik imalat bedeline de hak kazanacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili ile katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekili ile katılma yoluyla davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekili ile katılma yoluyla davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden davalıdan alınmasına, davacının fazla yatırdığı peşin harcın istek halinde iadesine davalı yönündenEkleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:19.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim