Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2014/7729, k:2016/209Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7729
Karar No:2016/209
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davalı vekili, müvekkillerinin davalılarla birlikte ... 27220 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaza inşaat yapımı konusunda dava dışı ... ile 28.11.2011 tarihli arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme gereğince 2,4,5,7,10 no'lu bağımsız bölümlerin yükleniciye, 1,6,9 no'lu bağımsız bölümlerin davalılara, 3 no'lu bağımsız bölümün dava dışı ... ya ve 8 no'lu bağımsız bölümün müvekkilleri ile dava dışı ... a ait olacağının kararlaştırıldığını, dava dışı ... ... . Noterliği'nin 18.09.2009 tarih ve 27942 yevmiye no'lu işlemi ile müvekkilleri ile birlikte kendisine isabet edecek 8 no'lu bağımsız bölümdeki hakkından müvekkili olan ... lehine feragat ettiğini, dava dışı ortak ... nun dairelerin devrini talep etmesi üzerine, davalıların kendilerine isabet eden 1 no'lu bağımsız bölümü yükleniciye isabet 2 no'lu bağımsız bölüm ile takas etmeleri sebebiyle, 2 no'lu bağımsız bölümün satımını istediklerini ancak yüklenicinin bu takası inkar ettiğini, bunun üzerine müvekkillerinin ... . Noterliği'nin 22.03.2006 tarihli ihtarnamesi ile sözleşmeye göre kendilerine isabet eden daireleri talep ettiklerini, diğer muhatapların da sözleşme gereği alması gereken dairelerin alınması hususunun ayrıca ihtar edildiğini, aradan geçen zamana rağmen davalıların ne müvekkillerine dairelerin satışını verdiklerini ne de takasa ilişkin belge sunmayıp ihtara rağmen kendilerine isabet eden daireleri teslim almadıklarını ileri sürerek, sözleşmenin eki paylaşım planına göre; ona taşınmazın 8 no'lu bağımsız bölümünün tapu kaydının iptali ile taşınmazın arsa halindeki durum payından dava dışı Zeynep Erdoğan'ın payının müvekkili ... 'a devri nedeniyle 2 payın ... adına, kalan payların ise arsa halinde ki payları üzerinden diğer müvekkilleri adına tescile karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, sözleşme gereği müvekkillerine isabet eden 1 no'lu bağımsız bölümün yüklenici ... a isabet eden 2 no'lu bağımsız bölüm ile 28.11.2001 tarihli ek sözleşme ile takas edildiğini, tapu devir isteyen davacılar ile dava dışı Yusuf Uğurlu'nun takas işlemini kabul etmediklerini, kaldı ki takas sonucu 1 no'lu dairenin dava dışı müteahhidin talimatı doğrultusunda 3. kişiye tapuda devir ve teslim edildiğini, buna rağmen takasla müvekkillerine geçen 2 no'lu dairenin tapuda müvekkilleri adına devir ve teslimini sağlamadıklarını, hatta müvekkillerine isabet eden 6 ve 9 no'lu dairelerde yüklenicinin borçlarından ötürü hacizlerin bulunması sebebiyle tapuda devirlerinin mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; yapılan 28.11.2001 tarihli sözleşme gereği taraflara ve dava dışı kişilere isabet eden dairelerin paylaşımı kanusunda ihtilaf bulunmadığı, 8 no'lu bağımsız bölümde ortak olan dava dışı ... ın kendi hissesini 18.09.2009 tarihli sözleşme ile davalıdan ... 'a devrettiği, davalılar tarafından ibraz olunan 28.11.2001 tarihli sözleşmeye ek sözleşme içeriğinden davacıların kendilerine düşen 1 no'lu bağımsız bölüm ile yükleniciye düşen 2 no'lu bağımsız bölümü takas ettiklerinin anlaşıldığı, 8 no'lu bağımsız bölümün davacılara ait olduğu konusunda davalıların herhangi bir itirazlarının bulunmadığı ancak davalıların takas ettikleri 2 no'lu bağımsız bölümün tapuda devrinin yapılmaması nedeniyle dava konusu edilen 8 nolu bağımsız bölümün tapuda devrine yanaşmadıkları, kaldı ki 2 no'lu bağımsız bölümlerin de dava dışı ... adına kayıtlı olması sebebiyle davalıların bu yöndeki itiraz ve iddialarını davacılara karşı ileri sürmelerinin hukuki dayanağının bulunmadığı, yapılan sözleşmeye göre 8 no'lu bağımsız bölümün davacılara özgüleşmiş olup, tapuda hissede gözüken davalıların bu hisselerini davacılara devir yükümlülüklerinin bulundukları, 22.03.2006 tarihli ihtarnameye rağmen davalıların tapuda devir yapmayarak temerrüde düştükleri gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:20.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim