Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2014/7843, k:2014/16517
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7843
Karar No:2014/16517
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ...(Kapatılan) 51. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 28/02/2012 gün ve 2010/578-2012/62 sayılı kararı onayan Daire'nin 06.12.2014 gün ve 2012/7563-2013/22336 sayılı kararı aleyhinde taraf vekilleri tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, 22/07/2000 tarihinde ...... kayalıkları mevkiinde makine arızası nedeniyle karaya oturarak deniz tehlikesine maruz kalan dava dışı ... Ltd. Şti. firmasına ait ... adlı gemiye davalıya ait ... Gemisi tarafından verilen kurtarma yardım hizmeti nedeniyle kurtarma yardım tekel hakkının ihlali neticesinde müvekkilinin 400.000 USD kâr kaybına uğradığını, meydana gelen karaya oturma hadisesi sebebi ile ... römorkörünün olay mahalline gönderilerek gemiye dışarıdan limbo dahil herhangi bir yardım alınmasına izin verilmemesi hususunda ... Liman Başkanlığı'ndan gerekli tedbirlerin alınması istendiğini, gemi armatörüne tekel hakkının hatırlatıldığını, buna rağmen müvekkilinin tekel haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, 400.000 USD kâr kaybının 28/07/2000 olay tarihinden itibaren USD'ye uygulanan en yüksek banka reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 06.12.2013 tarihli kararı ile onanmıştır.
Taraf vekilleri, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin karar düzeltme isteğinin HUMK'nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 31.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim