Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2014/7615, k:2014/16755
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7615
Karar No:2014/16755
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 29.01.2013 gün ve 2012/243-2013/21 sayılı kararı onayan Daire'nin 13.12.2013 gün ve 2013/8128-2013/22815 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ile davalılardan Banka vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler elektronik ortamda okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı, davalı ... Şubesi'ndeki hesabından 30.06.2009 tarihinde üçüncü kişiler tarafından internet bankacılığı yoluyla 18.200 TL'nin .... isimli şahıs adına EFT yapıldığını, olay tarihinde de üçüncü bir kişi tarafından kimlik ibraz edilerek kendi telefon numarasına SIM kart alındığını ve EFT işleminde kullanıldığını, davalı bankanın internet bankacılığı sisteminde yeterli güvenliği sağlayamadığını, diğer davalının ise üçüncü şahsın sözkonusu SIM kartı almasını engelleyemediğini ileri sürerek, 18.200 TL'nin 30.06.2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, davanın reddini talep etmiştir.
Davalı ... vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalı banka yönünden davanın kabulüne, davalı ... hakkındaki davanın reddine dair verilen karar davacı ... davalı Banka vekilinin temyizi üzerine Dairemizce değişik gerekçe ile onanmıştır.
Bu kez davacı vekili ile davalılardan Banka vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekili ile davalılardan Banka vekilinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ile davalılardan Banka vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK'nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacı ... davalı Banka'dan alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 04.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim