Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11. hukuk dairesi e:2014/7382, k:2014/16418
T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/7382
Karar No:2014/16418
K. Tarihi:

MAHKEMESİ : ... 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 4.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 30/12/2011 gün ve 2008/193-2011/271 sayılı kararı düzelterek onayan Daire'nin 06.02.2014 gün ve 2012/9133-2014/1992 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde 09.12.2003 tarihinden bu yana tescilli olan TR 2003/02118 nolu “... adlı buluşun mucidi ve sahibi olduğunu, davalılar tarafından imal/ithal edilerek piyasaya sürülen otomobillerde müvekkilinin patentli buluşunun özelliklerini içeren bir sistemin “Sesli Kontrol Özelliği ve benzeri adlar altında kullanılmakta olduğunu, davalılara gönderilen ihtarnamelere rağmen eylemlerine devam ettiklerini, davalıların müvekkili adına tescilli buluşunu kullanmalarının müvekkilinin patent hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalıların, müvekkilinin patent hakkına tecavüz teşkil eden eylemlerinin tespiti, önlenmesi ve men' i ile şimdilik 50.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan faiziyle birlikte tahsili ve verilecek hükmün gazetede ilanını talep ve dava etmiş,karşı davanın reddini istemiştir.
Davalılar vekilleri davanın reddini istemişler,davalılardan ... A.Ş ve ... Otomotiv A.Ş vekillerince açılan karşı davada ise davaya konu patent belgesinin hükümsüz kılınmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece asıl davanın reddine, davalılardan ... Otomotiv ve ... Otomotiv şirketleri tarafından açılan karşı davaların ise ayrı ayrı kabulüne dair verilen kararın davacı-karşı davalı vekili ile davalı-karşı davacı ... Oto. San. A.Ş. vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizin 2012/9133 E,2014/1992 K sayılı ilamıyla düzeltilerek onanmıştır.
Davacı-k.davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı-karşı davalı vekilinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK'nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 24.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: .
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim